ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persist*, -persist-

persist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persist (vi.) ยืนกราน See also: ดื้อแพ่ง Syn. endure, persevere Ops. desist, stop
persist (vi.) ยังคงอยู่ See also: ยังคงมี, ยังมีอยู่ Syn. continue, remain Ops. desist, stop
persist in (phrv.) ดื้อรั้นทำ See also: ดื้อด้านทำ Syn. persist with
persist with (phrv.) ยืนกราน See also: เพียรพยายามทำ Syn. persist in
persistant (adj.) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Syn. continual
persistence (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. steadfastness, tenacity Ops. stamina
persistence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, perseverence, persistency, tenacity
persistency (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, perseverence, persistence, tenacity
persistent (adj.) ที่คงอยู่นาน See also: ที่ยังคงอยู่, เรื้อรัง Syn. haunting Ops. sporadic
persistent (adj.) ดื้อ See also: ไม่ลดละ, ไม่ย่นย่อ Syn. persevering, tenacious
persistent (adj.) เรื่อยไป See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา Syn. continued, never-ceasing
persistently (adv.) อย่างอยู่คงนาน Syn. firmly
persistently (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately, stubbornly
persistently (adv.) อย่างติดต่อกัน See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา Syn. frequently, interminably
persisting (adj.) เรื้อรัง See also: ติดต่อกันเป็นเวลานาน Syn. continuing, lasting
persisting (adj.) อยู่รอด See also: คงอยู่ Syn. surviving
English-Thai: HOPE Dictionary
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทนไป (v.) persist See also: persistent, fight, struggle, persevere, continue, keep on, insist Syn. ทน
ทู่ซี้ (v.) persist See also: persistent, fight, struggle, persevere, continue, keep on, insist Syn. ทน, ทนไป
ยืนกราน (v.) persist See also: resist, continue Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน
หมั่นเพียร (v.) persist See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ
อุตสาหะ (v.) persist See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent Syn. พยายาม, มานะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร
เพียร (v.) persist See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร
แค่น (v.) persist See also: resist, continue Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน, ยืนกราน
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ความคงอยู่ (n.) persistence See also: existence Syn. ความดำรงอยู่
ความดำรงอยู่ (n.) persistence See also: existence
ตะบัน (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน
ตะพึด (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, without interruption Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป Ops. หยุดพัก, ชะงัก
ตะพึดตะพือ (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด
ไม่หยุด (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ตะบี้ตะบัน
ดึงดัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง
ดื้อดึง (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดึงดัน
ตะบัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
If you persist on espousing this insanity in your writing and in your classroom, they will strip you of your tenure.ถ้าคุณยังดึงดันที่จะสนับสนุนเรื่อง ที่บ้าบอในงานเขียนและในชั้นเรียนของคุณ พวกเขาจะถอดถอนคุณ
If you persist I won't be picky in my methods.ถ้าคุณยังจะยืนกราน... ...ผมจะไม่เลือกวิธีของผมแล้วนะ
So why persist in asking?ทำไมถึงอยาก ถามนักล่ะ?
I get laughed at, but I persist because I know things.ผมถูกเย้ยหยัน แต่ผมเชื่อเพราะผมรู้ดี
Why do you persist in such manly pursuits, Anne?ทำไมยังชอบทำอะไรแบบที่ผู้ชายทำห๊ะแอนน์
Your persistence surprises even me.การมีชีวิตอยู่ของคุณ ทำให้ผมประหลาดใจ.
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว
If we don't talk to Asano's parents the misunderstanding will persistถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของอาซาโนะ จะยืนยันเรื่องความเข้าใจผิด
In the end the player can persistIn the end the player can persist
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง
Why do you persist?ทำไม? ทำไมถึงขัดขืนหือ?

persist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 一个劲儿 / 一個勁兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, 堅毅 / 坚毅] firm and persistent; unswerving determination
顽梗[wán gěng, ㄨㄢˊ ㄍㄥˇ, 顽梗 / 頑梗] obstinate; persistent
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, 固执 / 固執] persistent; stubborn
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 持久性毒剂 / 持久性毒劑] persistent agent

persist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P)
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
言い通す;言通す[いいとおす, iitoosu] (v5s,vt) to persist in saying
通す(P);徹す(P);透す[とおす, toosu] (v5s,vt) to let pass; to overlook; to continue; to keep; to make way for; to persist in; (P)
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
しんねり[, shinneri] (adv,n,vs) annoying persistence
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
ネチネチ;ねちねち[, nechinechi ; nechinechi] (adv-to,n,vs) (on-mim) sticky; persistent
パーシステンス[, pa-shisutensu] (n) {comp} persistence
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
一点張り[いってんばり, ittenbari] (n) persistence
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
不屈[ふくつ, fukutsu] (n,adj-no,adj-na) persistence; fortitude; indomitability; (P)
不断[ふだん, fudan] (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P)
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
固持[こじ, koji] (n,vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
弛まない[たゆまない, tayumanai] (adj-i) (uk) (See 弛む) untiring; steady; persistent
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ...
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand
性懲り[しょうこり, shoukori] (n) persistent; incorrigible
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P)
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] (n) {comp} persistence
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently
旧痾[きゅうあ, kyuua] (n) persistent disease
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P)
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience
横議[おうぎ, ougi] (n,vs) arguing persistently
残留性有機汚染物質[ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつ, zanryuuseiyuukiosenbusshitsu] (n) persistent organic pollutant; POP
永続性[えいぞくせい, eizokusei] (n) persistent; permanence
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
Japanese-English: COMDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence

persist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist FR: forcer
ขืน[v.] (kheūn) EN: persist ; keep on FR:
ขืนสู้[v. exp.] (kheūn sū) EN: persist in opposing ; persist in fighting FR:
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
พากเพียร[v.] (phākphīen) EN: persevere ; persist FR: persévérer ; s'appliquer
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
ทลอึง[v.] (thonla-eung) EN: persist in FR:
ทู่ซี้[v.] (thūsī) EN: persist FR: persister
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
เวียร[v.] (wīen) EN: persist FR:
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist FR: durer ; persister
ยึดมั่น[v.] (yeutman) EN: hold fast to ; persist in FR:
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
อึด[adj.] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ให้จงได้[v. exp.] (hai jong dā) EN: FR: persister à ; ne pas manquer de
การเห็นภาพติดตา[n. exp.] (kān hen phā) EN: persistence of vision FR:
กระเพลิศ[adv.] (kraphloēt) EN: persistently ; continually ; constantly FR:
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
ไม่หยุดยั้ง[X] (mai yut yan) EN: ongoing FR: constant ; continu ; persistant
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
หนาหู[X] (nā hū) EN: more and more ; persistent ; frequently heard ; widespread FR:
ปัญหาเรื้อรัง[n. exp.] (panhā reūar) EN: chronic problem ; persistent problem FR: problème chronique [m] ; problème persistant [m]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
พากเพียรพยายาม[adj.] (phākphīen p) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable FR: persévérant
เพียร[adv.] (phīen) EN: persistently ; assiduously FR:
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent FR: chronique ; persistant
โรคกลัวสัตว์[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: zoophobia ; abnormal and persistent fear of animals FR:
สภาพผักเรื้อรัง[n. exp.] (saphāp phak) EN: persistent vegetative state FR: état végétatif chronique [m]
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตะพึด[adv.] (tapheut) EN: persistently ; continually ; constantly ; all the time FR: continuellement ; sans arrêt
ตะพึดตะพือ[adv.] (tapheuttaph) EN: persistently ; continually ; constantly ; without letup FR: continuellement ; sans arrêt

persist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
persistent; fortbestehend {adj}persistent
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persist
Back to top