ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstinately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstinately*, -obstinately-

obstinately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstinately (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง Syn. stubbornly, obstinately Ops. submissively
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างๆ คูๆ (adv.) obstinately See also: unreasonably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AND CONSISTENTLY, ALMOST OBSTINATELY...มีการกระทำที่ต่อเนื่อง แสดงถึงความดันทุรัง... Silva ได้หนีไปแล้ว

obstinately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic

obstinately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[adv.] (ao hūa chon) EN: obstinately FR:
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
เถียงดื้อ ๆ = เถียงดื้อๆ[v. exp.] (thīeng deū-) EN: argue stubbornly ; argue obstinately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstinately
Back to top