ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perseverence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perseverence*, -perseverence-

perseverence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perseverence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, persistency, tenacity
perseverence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, persistence, tenacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perseverence
Back to top