ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

struggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *struggle*, -struggle-

struggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
struggle (vi.) ดิ้นรน See also: พยายาม Syn. exert, strain, strive
struggle (vi.) ต่อสู้ See also: แข่งขัน Syn. battle, combat, fight
struggle (n.) ความพยายาม See also: การฝ่าฟัน, การดิ้นรน Syn. effort, exertion, strain
struggle (n.) การต่อสู้ See also: การแข่งขัน Syn. battle, combat, fight
struggle against (phrv.) ต่อสู้ดิ้นรน
struggle along (phrv.) เดินไปข้างหน้า See also: ก้าวไปข้างหน้า
struggle along (phrv.) ประทังชีวิต See also: ยังชีพได้ (แม้ลำบากมาก)
struggle for (phrv.) ต่อสู้เพื่อ
struggle in (phrv.) ต่อสู้กันใน See also: ดิ้นรนต่อสู้กันใน
struggle in (phrv.) มีความยุ่งยากใน
struggle on (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้ต่อไป
struggle out (phrv.) ดิ้นรนออกจาก
struggle through (phrv.) ดิ้นรนผ่าน
struggle through (phrv.) ทำสำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ
struggle with (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. tussle with
struggle with (phrv.) ต่อสู้กับ (ด้านจิตใจ) See also: ดิ้นรนต่อสู้กับ Syn. battle with, do with, tussie with, wrestle with
struggler (n.) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน Syn. contender, fighter, striver
English-Thai: HOPE Dictionary
struggle(สทริก'เกิล) ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน, See also: struggler n., Syn. effort,conflict,fight
English-Thai: Nontri Dictionary
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
struggle, classการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Struggleความอุตสาหะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อสู้ (n.) struggle See also: fight, battle
การต่อสู้ (n.) struggle See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion Syn. การปะทะ
การฟันฝ่า (n.) struggle See also: fight, battle Syn. การต่อสู้
การฟาดฟัน (n.) struggle See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion Syn. การต่อสู้, การปะทะ
ดิ้นรน (v.) struggle See also: endeavor Syn. มุมานะ
ดิ้นรน (v.) struggle See also: strive Syn. ฝ่าฟัน
ดิ้นรนขวนขวาย (v.) struggle
ต่อสู้ (v.) struggle See also: strive Syn. ฝ่าฟัน, ดิ้นรน
ปล้ำ (v.) struggle See also: fight, grapple, wrestle Syn. ปลุกปล้ำ
ปากกัดตีนถีบ (v.) struggle See also: endeavor Syn. ดิ้นรน, มุมานะ
ฟันฝ่า (v.) struggle See also: fight against, overcome, buffet, surmount Syn. ฝ่าฟัน
เสือกสน (v.) struggle See also: strive Syn. กระเสือกกระสน
ตั้งตัวไม่ติด (v.) struggle along See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again Syn. ซวดเซ, กระเสือกกระสน
ล้มลุกคลุกคลาน (v.) struggle along See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน
We hope you'll join us in our struggle for home rule, Mr. Gandhi.คุณจะร่วมต่อสู้กับเรานะ คุณคานธี
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
Saki wasted no words, and during the struggle my cage was broken.Saki เสี​​ยไม่มีคำพูดและในระหว่างการต่อสู้ ... ... กรงของฉันถูกหัก
I sensed that Dona Julia was having a struggle within her.... and my own situation was becoming no less difficult.ผมรับรู้ได้ว่าดอนน่า จูเลีย กำลังต่อสู้อยู่ภายในใจเธอ ทำให้สถานการณ์ของผมยิ่งยากน้อยลง
Lilli, why must we... struggle soลิลลี่ ทำไมเราจะต้องมีเรื่องโต้แย้งกันตลอดเวลา?
On any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ
You struggle you struggle you struggle your desperate cries unheard.คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้
You struggle, struggle and struggle your desperate cries unheard.คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้ แต่เมื่อความสิ้นหวังเกิดขึ้น ในส่วนเล็กๆของใจคุณ
We struggle against it, we fight to deny it but it is, of course, pretense.เราต่อต้านมัน ปฏิเสธมัน ..แต่สุดท้ายคือความหลอกลวง ความโกหก
We Ninja struggle to survive in today's world.เรานินจาฝ่าฟันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้
Good versus evil... it's just more of a constant struggle between right and wrong.ความดีและความชั่วร้าย... ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ฟันฝ่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด

struggle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
分争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, 分争 / 分爭] to dispute; to struggle for mastery
斗争[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, 斗争 / 鬥爭] struggle (with); fight; battle
国内战争[guó nèi zhàn zhēng, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 国内战争 / 國內戰爭] civil war; internal struggle
垂死挣扎[chuí sǐ zhēng zhá, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ ㄓㄥ ㄓㄚˊ, 垂死挣扎 / 垂死掙扎] dying struggle
死战[sǐ zhàn, ㄙˇ ㄓㄢˋ, 死战 / 死戰] fight to the death; desperate struggle
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, 世袭之争 / 世襲之爭] succession struggle; dispute over inheritance
内斗[nèi dòu, ㄋㄟˋ ㄉㄡˋ, 内斗 / 內鬥] internal strife; power struggle
[zhá, ㄓㄚˊ, 扎] penetrating (as of cold); struggle
奋斗[fèn dòu, ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ, 奋斗 / 奮鬥] strive; struggle
[zhēng, ㄓㄥ, 挣 / 掙] struggle
[zhēng, ㄓㄥ, 争 / 爭] struggle; fight
争夺战[zhēng duó zhàn, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ ㄓㄢˋ, 争夺战 / 爭奪戰] struggle
争斗[zhēng dòu, ㄓㄥ ㄉㄡˋ, 争斗 / 爭鬥] struggle; war

struggle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストラッグル[, sutoragguru] (n) struggle
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
争覇戦[そうはせん, souhasen] (n) struggle for supremacy; championship game
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory
切り抜ける;切抜ける[きりぬける, kirinukeru] (v1,vt) to cut one's way through; to tide over; to struggle through; to get over
勢力拮抗[せいりょくきっこう, seiryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched forces (parties)
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle
奪い合う[うばいあう, ubaiau] (v5u) to scramble for; to struggle for
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P)
戦力拮抗[せんりょくきっこう, senryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched armies (teams)
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
揉み合う;もみ合う;揉合う[もみあう, momiau] (v5u,vt) to jostle; to shove and push; to struggle with one another
死に物狂い[しにものぐるい, shinimonogurui] (exp,n,adj-no) desperation; struggle to the death
生存競争[せいぞんきょうそう, seizonkyousou] (n) struggle for existence
競り合う(P);競合う[せりあう, seriau] (v5u,vi) to struggle for; to compete with; to vie with; (P)
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land)
血を見る争い[ちをみるあらそい, chiwomiruarasoi] (n) bloody struggle; struggle with bloodshed
足掻く[あがく, agaku] (v5k,vi) (1) to paw (at) the ground; (2) to flounder; to struggle
階級闘争[かいきゅうとうそう, kaikyuutousou] (n) class struggle
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
奮闘[ふんとう, funtou] (n,vs) hard struggle; strenuous effort; (P)
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds
揉み合い;もみ合い[もみあい, momiai] (n) jostle; struggle; scuffle
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P)
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering

struggle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ดิ้นรน[v.] (dinron) EN: struggle ; strive (for) FR: se démener ; se débattre
ดิ้นรนขวนขวาย[v.] (dinronkhūan) EN: struggle FR:
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating FR: lutte [f]
การต่อสู้ดิ้นรน[n. exp.] (kān tøsū di) EN: struggle FR:
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด[n. exp.] (kān tøsū ph) EN: struggle FR:
เคี่ยวขับ[v.] (khīokhap) EN: struggle with ; exert oneself FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along FR:
กระเสือกกระสน[v.] (kraseūakras) EN: struggle ; strive FR:
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: strive ; struggle ; fight FR: lutter ; se battre
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
ปล้ำ[v.] (plam) EN: struggle (with) ; wrestle (with) ; grapple (with) ; fight FR: lutter au corps à corps
ปล้ำปลุก[v.] (plampluk) EN: struggle (with) ; wrestle (with) FR:
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre
ประยุทธ์[v.] (prayut) EN: struggle FR:
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: attempt ; struggle ; try FR:
ตั้งตัวไม่ติด[v. exp.] (tangtūa mai) EN: struggle along ; muddle through ; struggle ahead ; soldier onwards FR: perdre pied
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle FR: combattre ; se battre ; lutter
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:

struggle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todeskampf {m}death struggle
Machtkampf {m}power struggle
Lebenskampf {m}struggle for survival
Kämpfer {m}struggler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า struggle
Back to top