ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continued*, -continued-

continued ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continued (adj.) ต่อเนื่อง Syn. prolonged
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
continued fever; fever, continuous; synocha; synochusไข้ไม่สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ
And thank you, ma'am, and to you, sir, for your continued kindness and hospitality.และขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงและคุณด้วย สำหรับความใจดีอย่างต่อเนื่องของคุณและการเป็นเจ้าบ้าน
Yes. Continued fractions. He wrote, uh-เศษส่วนต่อเนื่อง เขาเป็นคนเขียนกับเอ่อ
La-Ore purchased her freedom once, and I believe, had I given this woman my ring first, she would have taken it and continued to hold La-Ore captive.ละออ ซื้อเสรีภาพของเธอครั้งเดียว และฉันเชื่อว่า ฉันได้ให้แหวนของฉันก่อน สำหรับผู้หญิงคนนี้ เธอจะได้เอามันไว้ และยังคงให้ ละออ เป็นเชลยเหมือนเดิม
"In order to ensure the continued strength and vitality,ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายสัมพันธมิตรสำเร็จ
The Lysithea armada has continued the Tarsian survey all the way from Jupiter, but we haven't found signs of the Tarsians anywhere.ยานเลซิเทีย ยานอามาด้ายังสำรวจหาเทรเชียนต่อไป ตลอดทางจากดาวพฤหัส แต่เราไม่พบสัญญาณใดๆ ของเทรเชียนเลย ไม่ว่าที่ไหน
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร
You've continued his legacy.คุณสืบทอดทุกอย่างมาจากเค้า
But I continued to live by transferring to other people.แต่ชั้นก็ยังมีชีวิตอยู่โดยย้ายวิญญาณไปร่างคนอื่น
Um, I'd like to thank the university for its continued support.ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ

continued ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 霖] continued rain

continued ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
承前[しょうぜん, shouzen] (n) continued (from)
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] (n) {comp} continued statement
続映[ぞくえい, zokuei] (n,vs) continued showing of a movie
続演[ぞくえん, zokuen] (n,vs) continued staging of a play or show
続騰[ぞくとう, zokutou] (n,vs) continued advance; spiral upward
裏面に続く[りめんにつづく, rimennitsuduku] (exp,v5k) continued overleaf; please turn over; PTO
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
久しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P)
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction

continued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā …) EN: continued on page … FR: suite à la page ...
มีต่อ[v. exp.] (mī tø) EN: there is more ; to be continued FR: à suivre
นิจ[adj.] (nit) EN: continued ; stable ; lasting ; regular ; constant ; durable FR:
นิจ-[pref. (adj.)] (nitja-) EN: continued ; stable; lasting ; regular ; constant ; durable FR:
ผลคูณต่อเนื่อง[n. exp.] (phonkhūn tø) EN: continued product FR:
เศษส่วนต่อเนื่อง[n. exp.] (sētsuan tøn) EN: continued fraction FR:
ต่อฉบับหน้า[X] (tø chabap n) EN: continued next issue FR:
ต่อจากหน้า ...[xp] (tø jāk nā …) EN: continued from page … FR: suite de la page … (+ n°)
ต่อหน้า 10[X] (tø nā sip) EN: continued on page 10 FR: suite à la page 10
ต่อสัปดาห์หน้า[X] (tø sapdā nā) EN: continued next week FR:

continued ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestand {m}continued existence
Kettenbruch {m} [math.]continued fraction
Lohnfortzahlung {f}continued payment of wages
Weiterbestand {m}continued existence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continued
Back to top