ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doggedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doggedness*, -doggedness-

doggedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doggedness (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. perseverence, persistency, tenacity
doggedness (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. perseverence, persistence, tenacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doggedness
Back to top