ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daub

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daub*, -daub-

daub ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daub (n.) โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
daub (vt.) เปรอะเปื้อน See also: ละเลง, สาด Syn. smear, spread
daub on (phrv.) ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด) See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub onto (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub over
daub over (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub onto
daub up (phrv.) ป้าย See also: แต้ม
daub with (phrv.) ป้ายด้วย See also: แต้มด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
English-Thai: Nontri Dictionary
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, have you decided what to daub next, Jan?แล้ว... คุณตัดสินใจที่จะ เริ่มงานชิ้นใหม่รึยังล่ะ โยฮัน?
I know how you got your cherry yesterday, daubing your wraps in acetone,smothering the guy until he passed out from the fumes.ฉันรู้ว่าแกคว่ำไอ้เวรนั่นได้ยังไง พันมือด้วยผ้าชุบน้ำมัน ทำให้มันมึนจนสลบไปเอง
That damn dauber's not...ไอ้ที่แต้มสีนี่ก็...
He just drunk the dauber shit.เค้าเพิ่งกินสีแต้มเข้าไป
Dauber, are you sure you're from Connecticut?แต้มสี, คุณแน่ใจหรือว่า คุณมาจากคอนเนตทิคั?
Squirrel cycled out. And Dauber was coming back but his wife knocked him up.กระรอกกรณืออก และเป็น Dauber กลับมา แต่ภรรยาของเขาล้มเขาขึ้น

daub ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 搠] daub; thrust

daub ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp,v5r) to daub; to paint

daub ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub FR: barbouiller ; souiller
ละเลง[v.] (lalēng) EN: smear ; spread ; daub FR: étaler ; étendre
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub FR: enduire
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub FR: colorier ; peindre
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
หมาร่า[n.] (mārā) EN: mud dauber FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daub
Back to top