ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

injurious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *injurious*, -injurious-

injurious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injurious (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: อย่างร้ายกาจ Syn. damaging, detrimental, harmful
injuriously (adv.) อย่างอันตราย Syn. harmfully, seriously, badly
English-Thai: HOPE Dictionary
injurious(อินจัว'เรียส) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย,ได้รับความเสียหาย,ถูกร้าวราน., See also: injuriousness n., Syn. hurtful,
English-Thai: Nontri Dictionary
injurious(adj) เป็นอันตราย,บาดเจ็บ,ร้าวราน,เสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำแลง (n.) something injurious to health Syn. ของแสลง
เปลืองตัว (v.) be injurious to oneself See also: smear one´s reputation, tarnish or sully one´s reputation, soil one´s hand
เปลืองตัว (v.) be injurious to oneself See also: to the prejudice of oneself, to the detriment of oneself
ของแสลง (n.) injurious food
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา

injurious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害虫[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, 害虫 / 害蟲] injurious insect; pest

injurious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
害鳥[がいちょう, gaichou] (n) vermin; injurious bird

injurious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation
สำแลง[adj.] (samlaēng) EN: something injurious to health FR:

injurious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health
schädlich {adj} | schädlich sein; schadeninjurious | to be injurious
schädlich {adv}injuriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า injurious
Back to top