ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portray*, -portray-

portray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portray (vt.) วาดภาพ Syn. draw, illustrate, sketch, picture, paint
portray (vt.) พรรณนา Syn. portray
portray (vt.) แสดง Syn. impersonate, act, imitate, characterize
portray as (phrv.) พูดถึงบทบาทของ See also: บรรยายบทบาทของ
portray in (phrv.) อธิบายหรือแสดงบทของ...ใน...
portrayal (n.) การวาดภาพคน See also: การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน Syn. portrayal, painting, sketch, drawing, photograph
English-Thai: HOPE Dictionary
portray(พอร์เทร',โพร์เทร') vt. วาดภาพ,เขียนภาพ,ร่างภาพ,พรรณนาเป็นคำ,แสดง., See also: portrayable adj. portrayer n.
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)
English-Thai: Nontri Dictionary
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ
You said you wanted to portray something that a human being can't what were those words?คุณเคยบอกว่าคุณต้องการ ภาพวาดหรือแสดงอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ คำพวกนั้นคืออะไร?
This next book will not only clear his name, but also portray you as a victim of your stalker...หนังสือเล่มถัดไปนี้ไม่เพียงแต่ ทำให้ชื่อของพ่อคุณใสสะอาด แต่ยังพูดถึงบทบาทของเธอ ในฐานะเหยื่อของการไล่ตามตัวคุณเอง...
Those books portray you as, like, one tough customer.หนังสือเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็น เหมือนลูกค้ารายหนึ่งที่ลำบาก
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย
He portrayed his family as a tight unit... even though they lived apartเค้าได้พรรณาถึงครอบครัวของเค้า ว่าเป็นครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแยกกันอยู่ก็ตาม
Although this film was inspired by actual events that took place in Tokyo, the details and characters portrayed in this film are entirely fictionalแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้แรงบรรดาลใจจาก เหตุการณ์และสถานที่จริงในโตเกียว แต่รายละเอียดและตัวละคร ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ
This CM's theme is portraying something that a human being can't we want something full of impact then can't it be other anime artist?ธีมของโฆษณานี้อยู่การแสดงออกของนิสัยบางอย่างของคน ที่คนแสดงไม่ได้ เราต้องการบางอย่างที่สะดุดตามากๆ งั้นไม่ไปหานักเขียนคนอื่นล่ะ?
Not a guy we just received the project this must be your portrayal of little red it's a completely new view and I'm astound please continue to work with us and thank youไม่ได้เป็นหนุ่ม เราเพิ่งจะได้รับโครงการค่ะ ฉันได้รับภาพวาดหนูน้อยหมวกแดงที่คุณวาดแล้ว
They wanted to express Yanase-san's work in 15 seconds that's what the client wanted but things have changed the excellent movement in Yanase-san's work in live action that won't be portrayed there's no point in using people thenเขาต้องแสดงผลลงานของยามาเสะซัง ใน 15 วินาที นั่นคืออะไรที่ลูกค้าต้องการ แต่ต้องเปลี่ยนบางอย่าง

portray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 描写 / 描寫] to describe; to depict; to portray
描摹[miáo mó, ㄇㄧㄠˊ ㄇㄛˊ, 描摹] to describe; to portray
描绘[miáo huì, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ, 描绘 / 描繪] to describe; to portray
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 人物描写 / 人物描寫] portrayal
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, 写照 / 寫照] portrayal
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, 画像 / 畫像] portrait; portray
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint

portray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama)
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)
美人画[びじんが, bijinga] (n) Ukiyo-e portraying beautiful women

portray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวมบทบาท[v. exp.] (suam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray ; take a role ; play a role FR: interpréter un rôle
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portray
Back to top