ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worrying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worrying*, -worrying-

worrying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worrying (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าหนักใจ (adj.) worrying See also: worrisome, troubling
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว

worrying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喉急[hóu jí, ㄏㄡˊ ㄐㄧˊ, 喉急] anxious; worrying
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, 忧灼 / 憂灼] worrying

worrying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about)
目じゃない[めじゃない, mejanai] (exp) no big deal; no match; not worth worrying about
齷齪;あく促;偓促(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worrying
Back to top