ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peculiarly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peculiarly*, -peculiarly-

peculiarly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peculiarly (adv.) อย่างแปลกประหลาด See also: อย่างประหลาด Syn. particularly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผลง (adv.) peculiarly See also: eccentrically, differently, queerly, strangely

peculiarly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้า ๆ = บ้าๆ[adv.] (bā-bā) EN: peculiarly FR: singulièrement
เป็นการเฉพาะ[adv.] (pen kān cha) EN: peculiarly FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peculiarly
Back to top