ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occasional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occasional*, -occasional-

occasional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occasional (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. infrequent, irregular Ops. regular
occasional (adj.) ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ See also: สำหรับโอกาสพิเศษ
occasional table (n.) โต๊ะเล็กเบาที่ยกไปไหนมาไหนง่าย
occasionally (adv.) บางครั้งบางคราว See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส Syn. now and then, at times Ops. frequently, often
English-Thai: HOPE Dictionary
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์
English-Thai: Nontri Dictionary
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ [TU Subject Heading]
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งคราว (adv.) occasionally See also: now and then, now and again, at intervals Syn. บางครั้งบางคราว Ops. บ่อยๆ, เสมอๆ
ชั่วครั้งชั่วคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, at times, periodically Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, ชั่วครั้งคราว Ops. บ่อย, ถี่, เสมอ
บางคราว (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางครั้ง, บางที, บางขณะ
บางโอกาส (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางคราว, บางหน
เป็นครั้งๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time
เป็นครั้งคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
เป็นคราวๆ (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. เป็นครั้งๆ
เป็นตอนๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ
เป็นพักๆ (adv.) occasionally See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นมื้อเป็นคราว (adv.) occasionally See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว Ops. บ่อย, เป็นประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Occasionallyบางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก
You don't mind an occasional metaphor, do you?คุณไม่ทราบเป็นครั้งคราวอุปมาคุณ?
I do enjoy the occasional prank.อย่าเข้าใจผิด ผมชอบมุขของคุณนะ
I suppose an occasional tune-up is a small price to pay for all this.ก็หวังว่าค่าบำรุงรักษาเรามันคงถูกลงบ้างล่ะ
The occasional cocktail at the corner cafe, the classic late-night movies.เลี้ยงคอกเทลตามร้านคาเฟ่ ดูหนังคลาสสิกรอบดึก เข้าครัวทอดไข่กินตามตี 3
And then there's the occasional long lunch.แอบนัดกินข้าวกลางวันกันนานๆ
I kill monkeys, as well as rats, gerbils, the occasional potbellied pig, but mostly monkeys.ผมถนัดฆ่าลิง พอๆกับการฆ่าหนู กระรอก กับหมูอ้วนๆเป็นบางโอกาส แต่ส่วนใหญ่จะฆ่าลิง
He doesn't react beyond asking an occasional question.เขาไม่ได้แสดงทีท่าอะไร แต่ก็มีถามแทรกบ้างเป็นครั้งคราว
An occasional hug, a loving kiss. Just to show that I really care.สวมกอดสักครั้ง จูบรักสักที เพื่อบ่งบอกว่าพ่อรักลูกนะ
Orson, every wife understands that her husband will make a few mistakes- a forgotten anniversary, the occasional harsh word, but we all have to draw the line somewhere, and i'm drawing mine at the attempted murderออสัน ภรรยาทุกคนเข้าใจ ว่าสามีของเธอทุกคนย่อมทำผิดกันได้ ลืมวันครบรอบแต่งงาน
Except For The Occasional Hit-And-Run.เว้นแต่ตอนชนแล้วหนีเป็นบางครั้ง
As your unofficial occasional therapist, I thought it would be a really good idea for you to see somebody.- ในฐานะที่ฉันเป็นจิตแพทย์เป็นครั้งเป็นคราวของคุณ ฉันว่ามันเป็น ความคิดที่ดีที่คุณจะไปหาหมอ

occasional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, 偶尔 / 偶爾] occasionally; once in a while; sometimes
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, 时而 / 時而] occasionally; often, but not at fixed times

occasional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time
折り節;折節[おりふし, orifushi] (adv,n) occasionally; at times; the season; from time to time
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P)

occasional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานจร[n. exp.] (ngān jøn) EN: odd job ; casual work ; occasional work ; small job FR: petit boulot [m] ; travail occasionnel [m]
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: scant ; occasional FR:
รายสะดวก[adj.] (rāi sadūak) EN: casual ; occasional FR:
ตลาดนัด[n.] (talātnat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market ; street market FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
ทาม[n.] (thām) EN: river blank with occasional floods FR: plaine inondable [f]
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บางคราว[adv.] (bāng khrāo) EN: occasionally ; sometimes FR: de temps en temps ; occasionnellement ; parfois
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally FR: certaines fois
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrā) EN: occasionally FR:
ในบางโอกาส[adv.] (nai bāng ōk) EN: occasionally FR: occasionnellement
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

occasional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally
Gelegenheitsarbeit {f}occasional job

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occasional
Back to top