ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approximately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approximately*, -approximately-

approximately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approximately (adv.) โดยประมาณ Syn. porximately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่าว (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ Ops. อย่างละเอียด
คร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ Ops. ละเอียด
หยาบๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, โดยประมาณ Ops. อย่างละเอียด
อย่างคร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. โดยประมาณ Ops. ละเอียด
โดยประมาณ (adv.) approximately Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง Ops. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What interests me is that it recorded approximately 18 hours of it.สิ่งที่ฉันสนใจ คือว่ามันบันทึกไว้ ประมาณ 18 ชั่วโมงของมัน
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน
We can reach CRS in approximately one hour depending on traffic conditions.เราไปถึง CRS ได้ในราว 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร
This is a talkback box that allows us to speak to the Pfizer guard which is approximately 500 yards from here.นี่คือกล่องสื่อสารที่เราสามารถ พูดกับยามของไฟเซอร์ได้ ยามอยู่ห่างจากที่นี่ไปแค่ราว 500 หลา
Wind velocity approximately twelve knots, factoring in air density...ไหนดูซิ ความเร็วลม 12 นอต ความหนาแน่นของอากาศ..
Suspects are two black males, approximately 20 years of age.ผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวดำสองคน อายุประมาณ 20 ปี
The super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
All it says is that there was a detention facility at Larkhill approximately 10 miles north of Salisbury.มีบันทึกไว้แค่ว่าที่นั่น เป็นสถานกักกัน ที่ลาร์คฮิล... ...ประมาณ 10 ไมล์ ไปทางเหนือของ ซเลสเบอรี่.
It takes approximately 500 pounds to crush a human skull.ต้องใช้แรงถึง 500 ปอนด์ ถึงจะทุบกะโหลกคนยุบ
That puts the lives of the approximately 60 men, women and children being held as hostage in question.ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม
Pulled out of Red River Creek at approximately 4 A.M. this morning.ถูกนำมาทิ้งที่คลองเร็ดริเวอร์ประมาณตี 4 ของเช้าวันนี้
You have approximately three hours, give or take, before you die.นายมีเวลา 3 ชม. เอารหัสมาหรือไม่ก็ตาย

approximately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 吉字节 / 吉字節] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes)
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 兆字节 / 兆字節] megabyte (10^20 or approximately a million bytes)
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, 大约 / 大約] approximately; about
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, 约合 / 約合] approximately; about (some numerical value)
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 内外 / 內外] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about
大致[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, 大致] more or less; roughly; approximately
近似[jìn sì, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ, 近似] similar; about the same as; approximately; approximation

approximately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel)
小半日[こはんにち, kohannichi] (n-adv,n-t) approximately half a day
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P)
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.)
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P)

approximately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยคร่าว ๆ = โดยคร่าวๆ[adv.] (dōi khrāo-k) EN: approximately FR:
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
คร่าว[adv.] (khrāo) EN: approximately FR:
คร่าว ๆ = คร่าวๆ[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately ; roughly FR:
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; around ; in the neighborhood of FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
อย่างคร่าว ๆ = อย่างคร่าวๆ[adv.] (yāng khrāo-) EN: approximately ; roughly FR: grosso modo ; approximativement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approximately
Back to top