ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

benevolence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *benevolence*, -benevolence-

benevolence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
benevolence (n.) ความเมตตากรุณา See also: คุณงามความดี, ความใจดี Syn. generosity Ops. stinginess
English-Thai: HOPE Dictionary
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miss Elizabeth's benevolence knows no bounds.คุณอลิซาเบธก็มีเสน่ห์อย่างนี้เสมอ
Where is all your great benevolence now?ความรักที่เราเคยมี มันไม่จริงอย่างงั้นหรอ?
Would you care to see what your benevolence has produced?คุณสนใจอยากจะเห็นหน่อยไหมว่า ความเมตตาของคุณสร้างอะไรขึ้นมา
And so we throw him back into the sea, to swim where he naturally swims to learn what he naturally learns and see how long he remembers my benevolence.เราเพิ่งปล่อยปลาลงสู่ทะเล ให้มันว่ายอย่างอิสระ เรียนรู้ตามธรรมชาติ ดูสิว่าเขาจะจำบุญคุณเราได้นานแค่ไหน
The others think that maybe the aliens discovered them and returned them to us as an act of benevolence.คนอื่นๆคิดว่า บางทีเอเลี่ยนอาจจะค้นพบพวกเขา และส่งพวกเขากลับมาหาพวกเรา ซึ่งแสดงถึงความเมตตากรุณา
I'm saying what I need isn't an immature department store president's misguided acts of benevolence.สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ เจ้าของห้างสรรพสินค้าวัยหนุ่ม ที่ทำให้คุณมีแต่ความสุข
You are the quintessence of the benevolence.เจ้าทำยานี้ขึ้นมาหรอ? ครับ
This face he showed the world, this face of sanity and benevolence, that was his real mask.รูปลักษณ์ที่เขาแสดงให้โลกเห็น รูปลักษณ์แห่งจิตปกติและความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นหน้ากากที่แท้จริงของเขา

benevolence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
恩德[ēn dé, ㄣ ㄉㄜˊ, 恩德] benevolence; favor
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, 善心] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions

benevolence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness
慈悲心[じひしん, jihishin] (n) benevolence
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness
仁恕[じんじょ, jinjo] (n) benevolence; magnanimity
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity)
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
慈善心[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality
慈心[じしん, jishin] (n) benevolence; mercy
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)

benevolence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence FR:
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
พระคุณ[n.] (phrakhun) EN: beneficence ; kindness ; benevolence FR:
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า benevolence
Back to top