ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heed*, -heed-

heed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heed (n.) การเอาใจใส่ See also: การระมัดระวัง
heed (vt.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, mind
heed (vi.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, beware
heedful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. mindful, thoughtful
heedfully (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully
heedless (adj.) ไม่เอาใจใส่ See also: เลินเล่อ, ประมาท Syn. careless, incautious, thoughtless Ops. careful, cautious, thoughtful
heedlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
heedlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
English-Thai: Nontri Dictionary
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉอเลาะ (v.) wheedle See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน
ฉะอ้อน (v.) wheedle See also: cajole, coax Syn. อ้อน
เล้าโลม (v.) wheedle See also: console, soothe, appease, coax, cajole Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์
Take heed and go no further.จงฟัง และหยุดลงเดี๋ยวนี้
You will heed it with the same deference you would me.เธอจะต้องสังเกตุมัน เหมือนกับที่เธอสังเกตฉัน
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ"
Recover strength? Pay no heed to that, young Hobbit.พักเอาแรงงั้นเหรอ ฮึ อย่าไปสนใจเลย ฮอบบิทน้อย
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement.คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ
Perhaps you should heed your representation's advice, take some additional time to consider your response.- เขากำลังสับสนค่ะ, ศาลที่เคารพ บางทีคุณควรฟังทนายคุณบ้างนะ ศาลจะให้เวลาคุณซักพักไปคิดคำให้การนะ
Will you heed my demands?ท่านจะให้ตามที่ข้าขอหรือไม่?
I will heed your words.หม่อมชั้นจะจำคำของฝ่าบาท
Only I take heed of you.เพียงแค่ข้าเหลียวมาดูเจ้า
You must heed my words. Do you understand?เจ้าต้องทำตามคำพูดของเรานะ เจ้าเข้าใจไหม
People of Springfield, heed this warning:ชาวสปริงฟิลด์ จงฟังคำเตือนนี้ให้ดี

heed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏率[shū shuài, ㄕㄨ ㄕㄨㄞˋ, 疏率] careless and rash; heedless
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, 不小心] heedless; careless
洛克西德[luò kè xī dé, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄉㄜˊ, 洛克西德] Lockheed (US aerospace company)

heed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp,v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to
気にも留めない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気に留める) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
ロッキード[, rokki-do] (n) Lockheed
口車[くちぐるま, kuchiguruma] (n) cajolery; wheedling
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P)
無考え[むかんがえ, mukangae] (adj-na,n) thoughtless; heedless; rash
猫撫で声;猫なで声[ねこなでごえ, nekonadegoe] (n) soft, coaxing voice; wheedling voice; ingratiating voice
百舌勘定[もずかんじょう, mozukanjou] (n) splitting the bill so that the others end up paying the whole amount; wheedling the others into paying the whole bill
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of

heed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
ดูดาย[v.] (dūdāi) EN: be indifferent ; take no heed (to) FR: se fiche de
ความใส่ใจ[n.] (khwām saija) EN: attention ; heed FR: attention [f]
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
ใส่ใจ[v.] (saijai) EN: attend ; pay attention ; care about ; take an interest (in) ; give heed FR: prêter attention à ; veiller à ; prendre soin à ; mettre tout son cœur
สำเหนียก[v.] (samnīek) EN: take note ; pay attention to ; listen carefully to ; take heed FR: prêter attention
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in FR: faire attention à ; s'occuper de
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: wheedle ; cajole FR: supplier
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khī chø tøl) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff FR:
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently FR: négligemment
เล้าโลม[v.] (laolōm) EN: wheedle FR:
ลาเพา[v.] (lāphao) EN: wheedle FR:
ลาเพ[v.] (lāphē) EN: wheedle FR:
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent ; scatterbrained FR: négligent ; insouciant
ลอย ๆ = ลอยๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible FR:
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
ล็อกฮีด มาร์ติน[TM] (Lǿkhīt Māti) EN: Lockheed Martin FR: Lockheed Martin
ไม่คิดชีวิต[adj.] (mai khit ch) EN: wildly ; heedless of everything FR:
หมิ่น[adv.] (min) EN: precariously ; carelessly ; heedlessly FR:
ออเซาะ[v.] (øsǿ) EN: wheedle ; fawn (on) ; cajole FR:
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:
ประเล้าประโลม[v.] (pralaopralō) EN: blandish ; use sweet talk ; wheedle ; speak soothingly FR:
สำออย[v.] (sam-øi) EN: wheedle ; pamper ; pretend to cry FR: pleurnicher
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless ; neglectful ; reckless FR: négligent ; peu soigneux
ถลำถลาก[v.] (thalamthalā) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless FR:
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:

heed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beachtung {f}heed
sorglos {adv}unheedingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heed
Back to top