ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtless*, -thoughtless-

thoughtless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtless (adj.) ไม่ระมัดระวัง See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท Syn. irrational, unreasoning
thoughtlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
thoughtlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
English-Thai: Nontri Dictionary
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน
คิดไม่ออก (v.) be thoughtless See also: have no idea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thoughtless, thoughtless Lydia! What a letter to have written at such a moment.ไม่มีความคิด ไม่มีความคิดจริงๆ ลิเดีย มันจะเป็นจดหมายอะไรถ้าถูกเขียนในช่วงเวลานั้น
Look, my husband may be a bit thoughtless at times.คือ สามีดิฉันอาจจะประมาทเลิ่นเล่อไปบ้าง
The thoughtless child that has decided on fasting has started a juvenile war?นี่คงหมายถึงเด็กน้อยที่หิวโหยนั่น ได้ประกาศสงครามแบบเด็กๆ อีกแล้วใช่มั้ย?
I thought you were a thoughtless bunch, but that's quite an accurate analysis.ฉันคิดว่าพวกเธอยังอ่อนประสบการณ์อยู่มากนะ
You are truly a thoughtless person.? นายนี่มันเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบจริงๆ
Oh, Henderson, you thoughtless oaf, stop texting, open that door.แต่ฉันยังต้องการให้แดนนี่มีความสุขอยู่ โชคดี ๆ ๆ
Selfish and thoughtless and awful, and it affected-- really affected people.คนเห็นแก่ตัว สะเพร่า แย่ และมันส่งผล.. ส่งผลต่อคนรอบข้างผม
Then it would harvest your thoughtless head from your body!ข้าจะใช้มันตัดหัว และสมองของเจ้า
And picking on weak kids for fun with your red cards or whatever and your thoughtlessness.แล้วก็แกล้งคนที่อ่อนแอกว่า ด้วยการ์ดสีแดง หรืออะไรก้อแล้วแต่ นายมันไม่มีความคิด
Why are you so thoughtless?หลังจากที่ผ่านอะไรมา เธอยังคิดไม่ได้หรือไง?
Why would you say something so thoughtless?ทำไมพูดอะไรไม่คิดแบบนี้
It was thoughtless--มันพลั้งปากออกไปน่ะค่ะ

thoughtless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 不注意] thoughtless; not pay attention to

thoughtless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.)
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n,adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless
軽佻浮薄[けいちょうふはく, keichoufuhaku] (adj-na,n) frivolous and thoughtless
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P)
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently
滅多[めった, metta] (adj-na,n) (uk) thoughtless; reckless; seldom (neg. verb); careless; (P)
無考え[むかんがえ, mukangae] (adj-na,n) thoughtless; heedless; rash
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously
軽々しい;軽軽しい[かるがるしい, karugarushii] (adj-i) indiscreet; thoughtless; careless; frivolous
軽躁[けいそう, keisou] (adj-na,n) thoughtless; flighty
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

thoughtless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
ลอย ๆ = ลอยๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible FR:
พลั้งเผลอ[v.] (phlangphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless FR:
ถลำถลาก[v.] (thalamthalā) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless FR:
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
กะพรวดกะพราด[adv.] (kaphrūatkap) EN: thoughtlessly FR:
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ = พล่อยๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly FR:
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:
พูดพล่อย ๆ = พูดพล่อยๆ[v. exp.] (phūt phlǿi-) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish FR: parler en l'air ; prononcer des paroles en l'air ; parler sans réfléchir

thoughtless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtless
Back to top