ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carelessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carelessness*, -carelessness-

carelessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carelessness (n.) ความไม่กังวล Syn. unconcern Ops. concern
carelessness (n.) ความไม่ระมัดระวัง Syn. heedlessness Ops. care, caution
English-Thai: Nontri Dictionary
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประมาท (n.) carelessness See also: neglect, heedlessness, inconsideration Syn. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ Ops. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ
ความสะเพร่า (n.) carelessness See also: neglect, heedlessness, inconsideration Syn. ความเลินเล่อ Ops. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ
ความเลินเล่อ (n.) carelessness See also: neglect, heedlessness, inconsideration Syn. ความสะเพร่า Ops. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Considering your carelessness almost killed my daughter.ถ้าดูจากการที่คุณเลินเล่อจนเกือบฆ่าลูกสาวฉัน
But here, that kind of carelessness could lead to a murderer escaping.แต่ตรงนี้ คือรูปแบบหนึ่ง ของความสะเพร่า ที่อาจทำให้คนร้ายหนีรอดไปได้
Your carelessness is driving me insane!ความห่วงใยของเธอทำฉันคลั่งแล้วนะ
"His carelessness cost him his head,ความประมาทของเขาต้องชดเชยด้วยหัวของเขาเอง
Everybody, gather around! (Chairs scrape floor) This is an excellent example of the oral carelessness we've been discussing today.ทุกคน มารวมที่นี่ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการไม่ใส่ใจช่องปาก
There, they were to board a steamboat to get to the free states, but carelessness was responsible for them to override that entry and regrettably send them even deeper into the southern states...ที่นั่นพวกเขาได้ให้คณะกรรมการเรือ กลไฟ ที่จะได้รับไปยังรัฐฟรี แต่ความประมาทเป็นผู้รับผิดชอบ
And now our carelessness and greed put all of that at risk.และตอนนี้ความประมาทและความ โลภของเราใส่ทุกที่ที่มีความเสี่ยง เอาล่ะดังนั้นถ้าเราเป็น นักวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อให้
Meaning what, exactly? That I suffer for your carelessness?คุณเป็นคนที่อยากจะทำธุรกิจกับตูโก้นะ
Lack of sleep leads to carelessness.ยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่ ความเอาใจใส่ก็ยิ่งน้อยลงนะ
At first, it was just petty cash, and I let it go, thinking it was simple carelessness, but then I found she was sneaking into the charity's accounts, trying to move money around...ตอนแรกก็แค่ เงินสดเล็กๆน้อย ผมก็ปล่อยไป คิดว่ามันคงเป็นครั้งแรก แต่พอผมพบว่า เธอเข้าไป ค้นหาเกี่ยว บัญชีของการกุศล

carelessness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, 纰 / 紕] error; carelessness; spoiled silk

carelessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不注意による[ふちゅういによる, fuchuuiniyoru] (exp,adj-f,v5r) caused by carelessness
不用心;無用心[ふようじん(不用心);ぶようじん, fuyoujin ( buyoujin ); buyoujin] (adj-na,n) insecurity; carelessness
怠り[おこたり, okotari] (n) negligence; carelessness
疎漏;粗漏[そろう, sorou] (adj-na) (1) (obsc) careless; negligent; (n) (2) (obsc) carelessness
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P)
不用意[ふようい, fuyoui] (adj-na,n) unpreparedness; carelessness; (P)
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
怠慢[たいまん, taiman] (adj-na,n,adj-no) negligence; procrastination; carelessness; (P)
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
粗相[そそう, sosou] (n) carelessness; careless mistake; blunder
過怠[かたい, katai] (n) negligence; carelessness; mistake

carelessness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเลินเล่อ[n.] (khwām loēnl) EN: carelessness FR: incurie [f]
ความประมาท[n.] (khwām pramā) EN: carelessness ; negligence FR: négligence [f]
ความสะเพร่า[n.] (khwām saphr) EN: carelessness FR: négligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carelessness
Back to top