ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incautiously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incautiously*, -incautiously-

incautiously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incautiously (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incautiously
Back to top