ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carefulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carefulness*, -carefulness-

carefulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carefulness (n.) ความระมัดระวัง Syn. care, watchfulness Ops. carelessness, heedlessness
English-Thai: Nontri Dictionary
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฝักใฝ่ (n.) carefulness See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance Syn. ความสนใจ Ops. ความเฉยเมย
การระวัง (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การรักษา, การป้องกัน
การระวังรักษา (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน
การรักษา (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การระวัง, การป้องกัน
ความรอบคอบ (n.) carefulness See also: vigilance, alert, caution, watchfulness Syn. ความระมัดระวัง Ops. ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความรอบคอบ (n.) carefulness See also: precaution, caution, wariness Syn. ความระวัง, ความระแวดระวัง Ops. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความระมัดระวัง (n.) carefulness See also: precaution, caution, wariness Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง Ops. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความระวัง (n.) carefulness See also: vigilance, alert, caution, watchfulness Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ Ops. ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความสำรวม (n.) carefulness See also: caution Syn. การระมัดระวัง
ความเอาใจใส่ (n.) carefulness See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ Ops. ความเฉยเมย

carefulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention

carefulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อประมาท[n.] (appramāt) EN: carefulness FR:
อประมาท[n.] (apramāt) EN: carefulness FR:
การระวังรักษา[n. exp.] (kān rawang ) EN: carefulness FR:
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojai) EN: carefulness ; concern ; attention FR: attention [f]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carefulness
Back to top