ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toady*, -toady-

toady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toady (n.) ผู้ประจบสอพลอ
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadyismสอพลอ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not your toady and I'm not your friend.ข้าไม่ใช่คนสอพลอ และไม่ใช่สหายเจ้า
Ward's just a Hydra toady who hijacked it.วอร์ดก็เป็นแค่ไฮดร้า ขี้ประจบที่ขโมยมันไป

toady ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 拍马者 / 拍馬者] flatterer; toady
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
马屁精[mǎ pì jīng, ㄇㄚˇ ㄆㄧˋ ㄐㄧㄥ, 马屁精 / 馬屁精] toady; boot-licker

toady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer

toady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
หัวประจบ[n.] (hūaprajop) EN: toady FR: flatteur [m] ; courtisan [m]
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toady
Back to top