ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mindful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mindful*, -mindful-

mindful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mindful (adj.) ซึ่งให้ความสนใจ Syn. attentive
mindfully (adv.) อย่างสนใจ Syn. carefully
mindfulness (n.) การรับรู้ See also: การทราบ, ความตระหนัก Syn. conciousness, knowledge
mindfulness (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, recognition Ops. ignorance
English-Thai: HOPE Dictionary
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
English-Thai: Nontri Dictionary
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ต่ำที่สูง (n.) (be mindful of) one´s own place
สัมมาสติ (n.) right mindfulness See also: right recollection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be mindful of your surroundings, padawan.ระแวดระวังสิ่งรอบตัวด้วย พาดาวัน
That's to be expected. We must be mindful of public opinion.นั่นได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว เราต้อง ใส่ใจเสียงของมติชน
A mindful and committed jedi.จากเจไดผู้ยึดมั่นและใจงาม
I'm mindful of that, sir. But he's right.ฉันให้ความสนใจกับเรื่องนั้นอย่างมากค่ะท่าน เเต่เขาพูดถูก
So, you don't need to be that mindful of those, understand?ฉะนั้น หนูไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้น เข้าใจมั้ย?
Is this really the time to be mindful of pride?นี่มันใช่เวลาที่จะมา ห่วงเกรียติยศรึไง?
Is this the time to be mindful of your pride?นี่เป็นเวลาที่คุณต้องห่วงความภาคภูมิใจเหรอ?
You used to be innocent and mindful but now...ก่อนหน้านี้เธอใสซื่อและมีสติแต่ตอนนี้
You should be mindful of your surroundings.คุณควรจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ
Please be mindful of the closing doors. Thank you for visiting Westworld.โปรดระวังประตู ขอบคุณที่มาเยือน เวสต์เวิล์ด
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด
Or take the law into your own hands. No one's unmindfulคุณไม่อาจฝ่าฝืนกฎหมายรึนำกฎหมายไปใช้เอง

mindful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御構いなし;お構いなし[おかまいなし, okamainashi] (adj-na,n) being unmindful
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness

mindful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจจดใจจ่อ[adj.] (jaijotjaijø) EN: mindful (of) ; engrossed (in) ; focused (on) ; attentive (to) FR:
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
อนุสติ[n.] (anutsati = ) EN: recollection ; reflection ; constant mindfulness FR:
กายคตาสติ[n.] (kāiyakhatās) EN: mindfulness with regard to the body ; reflection or contemplation on the 32 impure parts of the body FR:
กายานุปัสสนา[n.] (kāyānupatsa) EN: contemplation of the body ; mindfulness as regards the body FR:
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
สติชอบ[n. exp.] (sati chøp) EN: right mindfulness FR: pensée juste [f]
สติสัมปชัญญะ[n.] (satisampach) EN: consciousness ; mindfulness FR:
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing FR:
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]

mindful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht {adv}unmindfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mindful
Back to top