ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtfully*, -thoughtfully-

thoughtfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtfully (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. consciously, intentionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtfully
Back to top