ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtful*, -thoughtful-

thoughtful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtful (adj.) ครุ่นคิด See also: ไตร่ตรอง Syn. thinking, meditative, engrossed
thoughtfully (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. consciously, intentionally
thoughtfulness (n.) ความเอาใจใส่ Syn. consideration
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety
English-Thai: HOPE Dictionary
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
English-Thai: Nontri Dictionary
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
You're such a thoughtful girl.เธอเป็นเด็กที่น่ารักจริง ๆ
It's extremely thoughtful of you.-พระเจ้า เปล่า ผมรู้สึกเกรงใจคุณจริงๆ
I got you a tonic in return for your thoughtful consideration towards Soya and Yuri.ข้านำยาบำรุงมาให้เจ้าเป็นการตอบแทน สำหรับความคิดของเจ้าที่มีต่อเยโซยาและยูริ
SEEM MORE THOUGHTFUL THAN, IN FACT, IT WAS.เกรงใจกว่าที่ควรเป็น งั้นสิ
No, that's very thoughtful of you, i really appreciate that. But he's a guy's guy.ไอเดียดีมาก ขอบคุณครับ แต่เขาเป็นชายอกสามศอก
That's really thoughtful of you.ขอบคุณครับพี่ ความคิดเยี่ยมเลย
But love in its truest sense is not based on feelings but a determination to show thoughtful actions even when there seems to be no reward.แต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึก แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจ แม้ในยามที่ไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน
WHAT A THOUGHTFUL SON YOU ARE.คุณช่างเป็นคนที่รอบคอบเสียจริง
How thoughtful of him to come to us.ใครจะคิดว่าเขาจะมาหาเรา
Oh, that is so thoughtful of you.เธอนี่ช่างคิดจริง ๆ นะ
Let's be thoughtful to each other.ช่วยมีน้ำใจหน่อยได้มั๊ย?

thoughtful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 有心眼] considerate; thoughtful
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, 懂事] sensible; thoughtful; intelligent
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 懃] solicitous; thoughtful
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, 周到 / 週到] thoughtful; considerate

thoughtful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心がこもる;心が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)

thoughtful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
มีแก่ใจ[v.] (mīkaējai) EN: be considerate ; be thoughtful ; be benevolent FR:
จิตตะ[n.] (jitta) EN: thought ; thoughtfulness ; active thought FR:
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)

thoughtful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fürsorglich; rücksichtsvoll; aufmerksam {adj} | fürsorglicher | am fürsorglichstenthoughtful | more thoughtful | most thoughtful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtful
Back to top