ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solution*, -solution-

solution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solution (n.) วิธีแก้ปัญหา See also: คำตอบ, คำอธิบาย Syn. explication, resolution, clarification
solution (n.) สารละลาย Syn. suspension, solvent
English-Thai: HOPE Dictionary
solution(ซอลลิว'เชิน) n. ทางออก,วิธีแก้,การแก้ปัญหา,การอธิบาย,คำตอบ,วิธีการ,สารละลาย,การละลาย,ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป., Syn. mix,mixture,compound,explanation
English-Thai: Nontri Dictionary
solution(n) การละลายน้ำ,การแก้ปัญหา,ทางออก,คำตอบ,วิธีแก้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solutionผลเฉลย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solution สารละลาย สารที่มีสารละลายในตัวละลาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางแก้ (n.) solution Syn. ทางออก, ทางแก้ไข
น้ำยา (n.) solution See also: chemical solution
สารละลาย (n.) solution
hi-res (sl.) (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) See also: (ภาพ) ใช้ได้
high-res (sl.) (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) See also: (ภาพ) ใช้ได้ Syn. hi-res
การละลาย (n.) dissolution See also: melt Syn. การหลอมเหลว Ops. การแข็งตัว
การหลอมเหลว (n.) dissolution See also: melt Ops. การแข็งตัว
ความเห็นชอบ (n.) resolution Syn. ความเห็น
น้ำเกลือ (n.) saline solution See also: saline
มติ (n.) resolution Syn. ความเห็น, ความเห็นชอบ
หมดทางแก้ไข (v.) have no solution See also: end of wisdom, be at the end of one´s wits Syn. จนปัญญา, หมดปัญญา
อับจน (v.) be at a loss (for a solution) See also: be at one´s wit´s end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be in dire straits, be hard up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have the solution to your problemsฉันมีทางออกสำหรับปัญหาของคุณแล้ว
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
We worked hard to create a solutionพวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I imagine that's about the solution now, don't you think so, Crawley?ผมว่านี่คงเป็นคําอธิบายได้ว่ามั้ย ครอว์ลี่ย์
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้
It's hard for me to see this as a solution to the 20th century's problems.ฉันไม่รู้เลยว่า จะแก้ปัญหายุคที่ 20ได้อย่างไร
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา
...the solution presents itself.วิธีแก้ปัญหา แสดงออกมาให้เห็นเอง...
Now then, perhaps I can divine a solution to this thorny problem.เอาละ บางทีข้าอาจมีทางแก้อุปสรรคเหล่านี้
Sir, I have found a solution to the problem with your daughter.ฝ่าบาท ข้าพบวิธีแก้ปัญหาลูกสาวท่านได้แล้ว
As fortune would have it... their solution was a brilliant one.ราวกับโชคช่วย สถานการณ์กลับกลายเป็นดี
The only solution is to go where nobody is ridiculous.ทางออกเดียวคือการไปในที่ที่ไม่มีใครเป็นเรื่องน่าขัน
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music,
We're hoping you have a solution for us.บรูสเตอร์ เราหวังว่าคุณจะมีทางออกให้กับเรา
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก

solution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
周期解[zhōu qī jiě, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄐㄧㄝˇ, 周期解 / 週期解] periodic solution (math.)
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
答案[dá àn, ㄉㄚˊ ㄢˋ, 答案] answer; solution
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ, 近似解] approximate solution
水相[shuǐ xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, 水相] aqueous solution
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 清洁剂 / 清潔劑] detergent; cleaning solution
溶解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, 溶解] dissolve; solution
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
故障排除[gù zhàng pái chú, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, 故障排除] fault resolution; trouble clearing
双氧水[shuāng yǎng shuǐ, ㄕㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, 双氧水 / 雙氧水] hydrogen peroxide solution
数值解[shù zhí jiě, ㄕㄨˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝˇ, 数值解 / 數值解] numerical solution
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, 眉目] progress; prospect of solution; sign of positive outcome
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
分辨率[fēn biàn lǜ, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, 分辨率] resolution (of a photo)
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, 决议 / 決議] resolution
固体溶体[gù tǐ róng tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 固体溶体 / 固體溶體] solid solution
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, 出货 / 出貨] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution)
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, 削足适履 / 削足適履] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
心志[xīn zhì, ㄒㄧㄣ ㄓˋ, 心志] will; resolution
敲定[qiāo dìng, ㄑㄧㄠ ㄉㄧㄥˋ, 敲定] to conclude; a resolution
溶体[róng tǐ, ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 溶体 / 溶體] solution

solution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッスル[, kyassuru] (n) (1) castle; (2) {comp} Compact Application Solution Language; CASL
クレゾール石鹸液[クレゾールせっけんえき, kurezo-ru sekken'eki] (n) saponated cresol solution
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution
コロイド溶液[コロイドようえき, koroido youeki] (n) colloidal solution
ソリューション[, soryu-shon] (n) solution (esp. to a problem)
ソリューションプロバイダ[, soryu-shonpurobaida] (n) {comp} solution provider
ターンキーソリューション[, ta-nki-soryu-shon] (n) {comp} turnkey solution
フェーリング液[フェーリングえき, fe-ringu eki] (n) Fehling's solution
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei
リンゲル注射[リンゲルちゅうしゃ, ringeru chuusha] (n) injection of Ringer's solution
リンゲル液;リンガー液[リンゲルえき(リンゲル液);リンガーえき(リンガー液), ringeru eki ( ringeru eki ); ringa-eki ( ringa-eki )] (n) Ringer's solution
ルゴール[, rugo-ru] (n) Lugol's solution
原液[げんえき, gen'eki] (n) undiluted solution (of)
問題を詰める[もんだいをつめる, mondaiwotsumeru] (exp,v1) to work toward a solution to a problem
希釈液[きしゃくえき, kishakueki] (n) diluted solution
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution
昇汞水[しょうこうすい, shoukousui] (n) solution of corrosive sublimate
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution
消毒液[しょうどくえき, shoudokueki] (n) antiseptic solution
溶解[ようかい, youkai] (n) (1) dissolution; solution (e.g. chemical); (vs) (2) to melt; to dissolve; to liquefy; (P)
滷汁[ろじゅう, rojuu] (n) (obsc) alkaline solution
現像液[げんぞうえき, genzoueki] (n) developing solution
生理的食塩水[せいりてきしょくえんすい, seiritekishokuensui] (n) physiological saline solution
着味液[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine
[かい, kai] (n) solution (of equation)
解決策[かいけつさく, kaiketsusaku] (n) solution; solution strategy
赤チン[あかチン, aka chin] (n) mercurochrome; merbromin solution
過飽和溶液[かほうわようえき, kahouwayoueki] (n) supersaturated solution
鉛樹[えんじゅ, enju] (n) lead tree (lead or zinc in a solution of acetate of lead)
電解液[でんかいえき, denkaieki] (n) electrolyte; electrolytic solution
黒化液[こっかえき, kokkaeki] (n) (1) blackening solution; (2) (arch) (See 現像液) developing solution
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] (n) {comp} address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol
オキシドール[, okishido-ru] (n) (hydrogen) peroxide (solution) (ger
ハイレゾ[, hairezo] (n) {comp} high resolution
ハイレゾリューション[, hairezoryu-shon] (n) {comp} high resolution
ハイレゾリューションモード[, hairezoryu-shonmo-do] (n) {comp} high resolution mode
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem)
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution
基底解[きていかい, kiteikai] basic solution
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution
[かい, kai] solution (of an equation)
解決[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
レゾリューション[れぞりゅーしょん, rezoryu-shon] resolution
低解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution
名前解析[なまえかいせき, namaekaiseki] name resolution
標準解像度[ひょうじゅんぞうど, hyoujunzoudo] low resolution
解像度[かいぞうど, kaizoudo] resolution
解消[かいしょう, kaishou] resolution (vs)
解集合[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions
適合性解決試験[てきごうせいかいけつしけん, tekigouseikaiketsushiken] conformance resolution tests
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image)
高解像度[こうかいぞうど, koukaizoudo] high resolution (a-no)

solution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอนทาลปีของสารละลาย[n. exp.] (ēnthanpī kh) EN: enthalpy of solution FR:
หาทางออก[v. exp.] (hā thāng-øk) EN: FR: trouver une solution ; trouver une issue
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
แก้ตก (แก้...ตก)[v.] (kaētok (kaē) EN: find a solution FR:
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การแก้ไขเท่าที่ทำได้[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: provisional solution FR:
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē pan) EN: remedy ; solution ; problem solving ; solving ; resolution FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การแก้ปัญหายาเสพติด[n. exp.] (kān kaē pan) EN: FR: solution au problème de la drogue [f]
คำเฉลย[n. exp.] (kham chaloē) EN: answer FR: solution [f] ; réponse [f]
คำตอบ[n.] (kham tøp) EN: answer ; solution ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f] ; clef [f]
คำตอบเฉพาะ[n. exp.] (kham tøp ch) EN: particular solution FR:
คำตอบทั่วไป[n. exp.] (kham tøp th) EN: general solution FR:
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
ข้อแก้ปัญหา[n. exp.] (khø kaē pan) EN: solution FR: solution [f] ; réponse [m]
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
ความเข้มข้นของสารละลาย[n. exp.] (khwām khemk) EN: solution concentration FR:
มาแก้ปัญหาให้[xp] (mā kaē panh) EN: come up with a solution FR: trouver une solution
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; liquid cleaner ; photographic developer FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
น้ำยาล้างเลนส์สัมผัส[n. exp.] (nāmyā lāng ) EN: contact lens solution FR:
ปริภูมิผลเฉลย[n. exp.] (pariphūm ph) EN: solution space FR:
ผลเฉลย[n. exp.] (phon chaloē) EN: solution FR: solution [f]
ผลเฉลยเฉพาะ[n. exp.] (phon chaloē) EN: particular solution FR:
ผลเฉลยชัด[n. exp.] (phon chaloē) EN: trivial solution FR:
ผลเฉลยเชิงกราฟ[n. exp.] (phon chaloē) EN: graphical solution FR:
ผลเฉลยเอกฐาน[n. exp.] (phon chaloē) EN: singular solution FR:
ผลเฉลยไม่ชัด[n. exp.] (phon chaloē) EN: nontrivial solution ; non-trivial solution FR:
ผลเฉลยพื้นฐาน[n. exp.] (phon chaloē) EN: basic solution FR:
ผลเฉลยแปลกปลอม[n. exp.] (phon chaloē) EN: extraneous solution FR:
ผลเฉลยทั่วไป[n. exp.] (phon chaloē) EN: general solution FR: solution générale [f]
ผลเฉลยเติมเต็ม[n. exp.] (phon chaloē) EN: complementary solution FR:
สารละลาย[n.] (sānlalāi) EN: solution FR: solution chimique [f] ; solution [f]
เซตผลเฉลย[n. exp.] (set phon ch) EN: solution set FR:
สูตรสำเร็จ[n. exp.] (sūt samret) EN: standard recipe ; solution FR: formule toute faite [f]
ทางแก้ปัญหา[n. exp.] (thāng kaē) EN: solution FR: solution [f]
ทางแก้ไข[n. exp.] (thāng kaēkh) EN: settlement ; solution FR:
ทางแก้ปัญหา[n. exp.] (thāng kaē p) EN: solution FR: solution [f]
ทางออก[n.] (thāng-øk) EN: solution FR: solution [f]

solution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativlösung {f}alternative solution
Kompromisslösung {f}compromise solution
Zwischenlösung {f}interim solution
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge
Salzlösung {f}saline solution
Bildschirmauflösung {f} [comp.]screen resolution
Farbauflösung {f}color resolution
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution
Hochauflösung {f}high-resolution
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Aufhebungsbeschluss {m}resolution on revocation
Auflösung {f} | hohe Auflösungresolution | high resolution; fine resolution
Resolution {f} | Resolutionen
Beschlussfassung {f}resolution; passing of a resolution
Lösungstunnel {m} (durch Gestein- oder Erdschichten) [geol.]solution tunnel
Lösungsmenge {f} [math.]solution set
maßgeschneidert {adj} (Lösung)tailor-made (solution)
Traversenwegauflösung {f}traverse resolution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solution
Back to top