ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steady*, -steady-

steady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steady (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน Syn. cool, poised, steadfast
steady down (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น See also: ทำตัวเหมาะสม
steady state (n.) ความมั่นคงของระบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
English-Thai: Nontri Dictionary
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
steady flowsteady flow, การไหลแบบคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจเย็น (v.) be steady and calm See also: keep cool, be composed, be patient Ops. ใจร้อน, รีบร้อน
คงตัว (v.) steady See also: be stable, be constant, be unchanged Syn. ไม่ผันแปร
ใจมั่นคง (adj.) steady See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded Ops. ใจเบา
ใจหนักแน่น (adj.) steady See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded Syn. ใจมั่นคง Ops. ใจเบา
ไม่ผันแปร (v.) steady See also: be stable, be constant, be unchanged
ขาประจำ (n.) steady customer See also: regular customer Syn. ลูกค้าประจำ Ops. ขาจร
ซวดเซ (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ Ops. มั่นคง
เสียหลัก (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, ซวนเซ Ops. มั่นคง
โหยกเหยก (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล, ไม่แน่นอน
ไม่มั่นคง (v.) be unsteady See also: be unstable, be changeable, be variable, be inconstant Ops. มั่นคง
ไม่แน่นอน (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a heart attack. You've got a rock- steady pulse.ไม่ใช่อาการโรคหัวใจ ชีพจรก็สม่ำเสมอ
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
Look, the seismic activity is nil. Steady as a rock.ดูกิจกรรมแผ่นดินไหว เป็นศูนย์ อย่างต่อเนื่องเป็นหิน
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง
Slow, steady breaths.หายใจให้ช้า และ คงที่
Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.
I know that you don't hold a steady job.ผมรู้ว่าคุณไม่ได้มีงานเป็นหลักแหล่ง
Of course your income wouldn't be steady also...แน่นอนว่า รายได้คุณคงไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน...
My income isn't steady but...รายได้ผมไม่มั่นคง แต่...
The steady breathing of the 300 at his back ready to die for him without a moment's pause.หมวกเหล็กนั้นน่าอึดอัด โล่ห์ก็หนักอึ้งแล้ว
No, I'm divorced and I have a 1 0-year-old son so I needed to find a more steady situation.No, I'm divorced and I have a 10-year-old son... ...so I needed to find a more steady situation.
But that boy needs more than you've been giving him. He needs a steady hand and a stable environment.แต่เด็กต้องการมากเกินกว่า ที่เธอจะหยิบยื่นให้เขาได้

steady ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, 四平八稳 / 四平八穩] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary
稳厚[wěn hòu, ㄨㄣˇ ㄏㄡˋ, 稳厚 / 穩厚] steady and honest
稳如泰山[wěn rú Tài shān, ㄨㄣˇ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 稳如泰山 / 穩如泰山] steady as Mt Tai; as safe as houses
稳态[wěn tài, ㄨㄣˇ ㄊㄞˋ, 稳态 / 穩態] steady state
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, 稳步 / 穩步] steadily; a steady pace
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, 稳练 / 穩練] steady and proficient; skilled and reliable
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, 坚定 / 堅定] firm; steady; staunch; resolute
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 佻] frivolous; unsteady; delay
[wěn, ㄨㄣˇ, 稳 / 穩] settled; steady; stable
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, 安稳 / 安穩] smooth and steady
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, 平稳 / 平穩] smooth; steady
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, 沉稳 / 沉穩] steady; calm; unflustered
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, 沉着 / 沉著] steady; calm and collected; not nervous
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, 稳定 / 穩定] steady; stable; stability; to pacify
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, 稳实 / 穩實] steady; calm and practical
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, 稳重 / 穩重] steady; earnest; staid
稳静[wěn jìng, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄥˋ, 稳静 / 穩靜] steady; calm
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臲] tottering; unsteady
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
[suō, ㄙㄨㄛ, 傞] uneven; unsteady (in dancing)
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, 不稳 / 不穩] unstable; unsteady

steady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーステディー[, go-sutedei-] (n) go steady
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P)
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] (n) steady state; stable state
定常状態[ていじょうじょうたい, teijoujoutai] (n) steady state
快進撃[かいしんげき, kaishingeki] (n,vs) steady advance; carrying all before one
慌てる乞食は貰いが少ない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race
身を固める[みをかためる, miwokatameru] (exp,v1) to settle down; to get a steady job; to marry and raise a family
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake
ひょこひょこ[, hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P)
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P)
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
几帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P)
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm
座る(P);坐る;据わる;据る(io)[すわる, suwaru] (v5r,vi) (1) to sit; to squat; (2) to assume (a position); (3) (esp. 据わる, 据る) to hold steady; to hold still; (P)
弛まない[たゆまない, tayumanai] (adj-i) (uk) (See 弛む) untiring; steady; persistent
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo)
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
漸進主義[ぜんしんしゅぎ, zenshinshugi] (n) gradualism; slow-and-steady policy
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na,n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P)
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P)
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering

steady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ฝนตกพรำ ๆ[n. exp.] (fon tok phr) EN: light rain ; steady rain FR:
ใจหนักแน่น[adj.] (jainaknaen) EN: steady FR:
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
ขืนเรือ[v. exp.] (kheūn reūa) EN: steady a boat FR:
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm FR: constant ; stable
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
คงตัว[adj.] (khongtūa) EN: steady ; stable ; constant ; unchanged FR: stable ; constant
ลมพัดฉิว ๆ = ลมพัดฉิวๆ[xp] (lom phat ch) EN: a steady breeze is blowing FR:
ไม่ขาดสาย[adv.] (mai khāt sā) EN: ceaselessly ; without stopping ; continually ; uninterruptedly ; in a steady stream FR: sans cesse
ไม่เปลี่ยนแปลง[adj.] (mai plīenpl) EN: stable ; steady ; unchanging ; constant FR: stable ; constant
แน่ว[adj.] (naēo) EN: steady ; firm ; steadfast FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
หนักแน่น[adj.] (naknaen) EN: firm ; steady ; solid ; stable FR: solide ; constant
พกหิน[adj.] (phok-hin) EN: steady FR:
เรื่อย ๆ = เรื่อยๆ[adv.] (reūay-reūay) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
เสมอต้นเสมอปลาย[adj.] (samoētonsam) EN: stable ; constant ; consistent ; steady FR: stable
เสถียร[adj.] (sathīen) EN: stable ; firm ; steady FR: stable ; constant
เสถียร-[pref.] (sathīenra-) EN: stable ; firm ; steady FR: stable ; constant
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: permanent ; unchanging ; immutable ; steady FR: constant ; permanent ; immuable ; invariable ; intemporel
ถิร-[pref.] (thira-) EN: strong ; robust ; steady FR:
อยู่ตัว[adj.] (yūtūa) EN: stable ; steady FR:
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
โคลงเคลง[adj.] (khlōngkhlēn) EN: rolling ; unsteady FR:
ไม่มั่นคง[adj.] (mai mankhon) EN: unsteady FR: instable
ไม่เที่ยง[adj.] (mai thīeng) EN: impermanent ; unsteady FR:
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
ง่อกแง่ก[adj.] (ngǿk-ngaek) EN: shaky ; tottering ; unsteady ; swaying ; wobbly FR:
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: totter ; be unsteady ; stagger FR:
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:
โย้เย้[adj.] (yōyē) EN: unsteady ; shaky ; loose ; aslant FR:

steady ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerlast {f}continuous load; steady load
Dauerzustand {m}; stationärer Zustandsteady state
Fließgleichgewicht {n}steady state
Gleichanteil {m}steady component
felsenfest {adj}steady as a rock
fest; standhaft; langsam {adj} | fester; standhafter | am festesten; am standhaftestensteady | steadier | steadiest
Dauerbremsüberbelastung {f}steady braked load
Dauerleistung {f}steady state
stetig; ständig {adj}steady
unsicher; instabil; wechselhaft; ungleichmäßig; unbeständig {adj} | unsicherer; instabiler; wechselhafter; ungleichmäßiger; unbeständiger | am unsichersten; am instabilsten; am wechselhaftesten; am ungleichmäßigsten; am unbeständigsten | unsicher auf den Beinen sein; wacklig auf den Beine seinunsteady | more unsteady | most unsteady | to be unsteady on one's feet
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenunsteady | unsteadier | unsteadiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steady
Back to top