ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

settle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *settle*, -settle-

settle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
settle (vt.) ตัดสินใจ See also: แก้ปัญหา Syn. decide, resolve
settle (vi.) ตัดสิน See also: แก้ปัญหา Syn. decide, resolve
settle (vi.) เข้ามาอาศัยอยู่ See also: ตั้งรกราก Syn. locate, lodge, reside
settle (vt.) ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่ See also: ตั้งรกราก Syn. locate, lodge, reside
settle (vi.) จ่ายหนี้ See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี Syn. pay, compensate
settle (vt.) จ่ายหนี้ See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี Syn. pay, compensate
settle (n.) ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settle down (phrv.) นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)
settle down to (phrv.) มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ See also: มุ่งไปที่, มุ่งมั่นเพื่อ, มุมานะกับ
settle for (phrv.) ยอมรับ
settle in (phrv.) ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่ Syn. settle down, shake down
settle in (phrv.) ตั้งถิ่นฐาน See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่
settle on (phrv.) เกาะ (แน่น) บน See also: ลงจอดสนิท, เกาะติดบน Syn. settle upon
settle peacefully (vi.) เป็นผู้ตัดสิน See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง Syn. smooth out
settle up (phrv.) จ่ายเงิน See also: จ่าย Syn. square up
settle upon (phrv.) เกาะ (แน่น) บน See also: ลงจอดสนิท, เกาะติดบน Syn. settle on
settle with (phrv.) มีเรื่องต้องสะสางหรือชำระกับ See also: มีสิ่งที่ต้องทำให้เข้าใจหรือจบสิ้นกับ
settled (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, unalterable Ops. unsettled
settled (adj.) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. fixed, unalterable
settled (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ซึ่งใช้เวลาในการนั่งมาก, ซึ่งไม่เคลื่อนย้าย, อยู่กับที่, ติดถิ่น, ประจำที่, อยู่กับที่ Syn. stationary, inactive
settled (adj.) ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง Syn. absolute, fixed
settled for (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay See also: จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อน
settlement (n.) การจัดการ See also: การแก้ปัญหา} การทำข้อตกลง, ข้อตกลง Syn. arrangement, contract, covenant
settlement (n.) การชำระหนี้
settlement (n.) การมอบทรัพย์สิน See also: ทรัพย์สิน Syn. remuneration, reimbursement
settlement (n.) การก่อตั้ง Syn. principality, establishment, foundation
settlement (n.) ชุมชน See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก Syn. village, town
settler (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้ Syn. planter, homesteader, immigrant
English-Thai: HOPE Dictionary
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
English-Thai: Nontri Dictionary
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่ายหนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
จ่ายหนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
ชำระ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
ชำระหนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน Ops. กู้ยืม
ชำระหนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน Ops. กู้ยืม
ตั้งหลักปักฐาน (v.) settle See also: settle down Syn. ตั้งรกราก
นอนก้น (v.) settle See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate Syn. ตกตะกอน
ฝังราก (v.) settle See also: settle down Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักปักฐาน
อยู่ (v.) settle See also: reside, dwell Syn. พักพิง, พักอาศัย
อาศัย (v.) settle See also: reside, dwell Syn. พักพิง, อยู่, พักอาศัย
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้ใช้สิน
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้ใช้สิน Ops. กู้ยืม
ใช้หนี้ (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้ใช้สิน Ops. กู้ยืม
ใช้หนี้ใช้สิน (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้
ใช้หนี้ใช้สิน (v.) settle See also: pay a debt, disburse, repay Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้
ตั้งถิ่นฐาน (v.) settle down See also: have one´s home, have one´s domicile, take up residence, make one´s home Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let everything settle down a little bit.Let everything settle down a little bit.
Why don't we just settle down and found a colony?ทําไมเราไม่ปักหลัก เเล้วตั้งอาณานิคมกัน
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่
Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo.Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo.
All right, we'll settle it like men.งั้นมาสู้กันแบบลูกผู้ชาย
If your papers are in order, you can settle down there.ถ้าเอกสารของเธอพร้อม เธอไปอยู่ที่นั่นก็ได้
Mother, I don't want to settle down.ท่านแม่เพคะ.. ลูกไม่อยากต้องตกต่ำเช่นนั้น.
I'd like to settle down and get serious for a moment.ฟังให้ดีนะครับ เพราะผมอยากแนะนำคนๆ นึง...
Let's settle this thing now.ฟังนะ เราต้องตกลงกันเดี๋ยวนี้
But get yourself a girl so you could settle down.หาเมียจริงๆสักคน ที่แกจะแต่งงานด้วยได้
Then we will settle this like men.เราจะมาจบเรื่องนี้กัน อย่างลูกผู้ชาย
My mother's ghost will return... in three days to settle scores.ผีแม่ของฉันจะกลับมาภายในสามวัน เพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคาไว้

settle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, 安置] find a place for; help settle down; arrange for
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, 安家] settle down; set up a home
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, 安身立命] settle down and get on with one's pursuit
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, 平息] settle (a dispute); quiet down; suppress
[dèng, ㄉㄥˋ, 澄] settle (liquid)
交帐[jiāo zhàng, ㄐㄧㄠ ㄓㄤˋ, 交帐 / 交帳] to settle accounts
付账[fù zhàng, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ, 付账 / 付賬] to settle and account
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 来华 / 來華] to come to China; to settle in China (of a foreign national)
抵华[dǐ huá, ㄉㄧˇ ㄏㄨㄚˊ, 抵华 / 抵華] to arrive in China (of a foreign national); to settle in China
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
煞账[shā zhàng, ㄕㄚ ㄓㄤˋ, 煞账 / 煞賬] to settle an account
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
结帐[jié zhàng, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 结帐 / 結帳] to settle accounts
结算[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, 结算 / 結算] to settle a bill; to close an account
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ˊ ㄏㄤˊ, 国际清算银行 / 國際清算銀行] Bank for International Settlements
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憧] irresolute; unsettled
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, 一言为定 / 一言為定] It's a deal!; that's settled then
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
安家落户[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, 安家落户 / 安家落戶] make one's home in a place; settle
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, 事儿 / 事兒] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, 七上八下] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
定居者[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, 定居者] settler
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, 定居点 / 定居點] settlement
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, 定当 / 定當] settled; ready; finished
[wěn, ㄨㄣˇ, 稳 / 穩] settled; steady; stable
聚落[jù luò, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄛˋ, 聚落] settlement; dwelling place; town; village
了却[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, 了却 / 了卻] to resolve; to settle
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 了结 / 了結] to settle; to finish; to conclude; to wind up
低陷[dī xiàn, ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ, 低陷] to sink; to settle

settle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
住み着く;住みつく;住着く[すみつく, sumitsuku] (v5k,vi) to settle (in a place); to settle down
初冠雪[はつかんせつ, hatsukansetsu] (n) first snow to settle on a mountain
勘定を払う[かんじょうをはらう, kanjouwoharau] (exp,v5u) to settle one's account; to pay a bill
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
定住[ていじゅう, teijuu] (n) (1) settlement; permanent residency; (vs) (2) to settle down in; to reside in; (P)
居着く[いつく, itsuku] (v5k,vi) to settle down
根を生やす[ねをはやす, newohayasu] (exp,v5s) (1) to plant oneself; to settle in; (2) to be well-established (e.g. of a religion in a particular area); to have taken root
気がすまない;気が済まない[きがすまない, kigasumanai] (exp) not to be able to settle down (if something is not done); must (do something)
決着を付ける;決着をつける[けっちゃくをつける, kecchakuwotsukeru] (exp,v1) to settle (a dispute)
沈降[ちんこう, chinkou] (n,vs) precipitate; settle
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind
示談金[じだんきん, jidankin] (n) settlement money; compensation to settle a case out of court
腰を据える[こしをすえる, koshiwosueru] (exp,v1) to settle oneself (in a place)
腰を落ち着ける[こしをおちつける, koshiwoochitsukeru] (exp,v1) to settle down
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
身を固める[みをかためる, miwokatameru] (exp,v1) to settle down; to get a steady job; to marry and raise a family
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end
セッツルメント;セツルメント[, settsurumento ; setsurumento] (n) settlement
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
入植者[にゅうしょくしゃ, nyuushokusha] (n) settler; newcomer

settle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī cha) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clear up ; solve ; settle FR:
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เฉ่ง[v.] (cheng) EN: pay ; pay off ; settle an account FR: payer ; régler
ฝังราก[v.] (fang rāk) EN: settle down ; establish roots ; be rooted in FR: s'établir
ฝังรกราก[v. exp.] (fang rokrāk) EN: settle ; settle down (in) ; put down roots (in) FR: élire domicile ; établir son domicile ; s'installer ; se fixer ; s'établir
จ่ายหนี้[v. exp.] (jāi nī) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay FR: rembourser ses dettes
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end FR:
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ลำบาก[v. exp.] (kaē lambāk) EN: be diffficult to settle FR: être difficile à résoudre
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
เข้ามาอาศัยอยู่[v. exp.] (khao mā āsa) EN: settle FR:
คิดบัญชี[v.] (khitbanchī) EN: settle a score with someone FR: régler son compte
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline FR: stipuler
เคลียร์บัญชี[v. exp.] (khlīa banch) EN: clear accounts ; settle an account FR:
เคลียร์หนี้[v. exp.] (khlīa nī) EN: settle one's debts FR: effacer une dette ; éponger une dette
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
โละบัญชี[v. exp.] (lo banchī) EN: settle an account FR:
ลงหลักปักฐาน[v. exp.] (long lak pa) EN: settle down (in) FR:
งบบัญชี[v. exp.] (ngop banchī) EN: settle accounts ; balance the books FR: clôturer un compte ; solder un compte
นอนก้น[v.] (nønkon) EN: settle FR:
ปักหลัก[v.] (paklak) EN: plant a stake ; settle down ; take root ; take a stand ; take a position FR: s'établir ; se poster ; occuper la rue
ประนีประนอมยอมความ[X] (pranīpranøm) EN: settle a case by compromise FR:
เปรียบเทียบปรับ[v. exp.] (prīepthīep ) EN: impose a fine ; settle by a fine FR:
ระงับข้อพิพาท[v. exp.] (ra-ngap khø) EN: compromise ; settle a dispute FR:
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สะสางคดี[v. exp.] (sasāng khad) EN: settle a case FR:
สะสางความขัดแย้ง[v. exp.] (sasāng khwā) EN: settle a conflict FR:
สะสางหนี้สิน[v. exp.] (sasāng nīsi) EN: pay off a debt ; settle a debt FR:
ตั้งบ้านเรือน[v. exp.] (tang bānreū) EN: settle down FR:

settle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergleich {m} [jur.] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court
Kleingartensiedlung {f}allot settlement
Bank {f}settle
Bodenabsenkung {f}settled earth
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute
Abfindung {f}financial settlement
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment
Schadensregulierung {f}settlement of damages
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation
Abwicklung {f} [math.]settlement
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order
Kreditorenverrechnung {f}accounts payable settlement
Schlichtung {f}settlement
Sesshaftigkeit {f}settledness
Tarifabschluss {m}wage settlement
Umsiedler {m}resettler
Umsiedlung {f}resettlement
ungeklärt {adj} | ungeklärter | am ungeklärtestenunsettled | more unsettled | most unsettled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า settle
Back to top