ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predicament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predicament*, -predicament-

predicament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predicament (n.) สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก See also: สภาวะลำบากใจ Syn. quandary, plight, strait, perplexity
English-Thai: HOPE Dictionary
predicament(พรีดิค'คะเมินทฺ) n. สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพหรือฐานะที่ลำบาก,สถานการณ์,สภาพหรือฐานะเฉพาะ, See also: predicamental adj. predicamentally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
predicament(n) สภาพ,ฐานะ,สถานการณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (v.) be in an awkward predicament See also: be in a quandary, be in a dilemma Syn. พะอืดพะอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess you'd know that, or we'd be in the predicament room.ผมบอกไว้เผื่อคุณจะได้เร่งพูดหน่อย
You're in this predicament because of me, so I've come to help you.เจ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เพราะข้า ดังนั้นข้าจึงมาเพื่อช่วยเหลือเจ้า
I don't think you gentlemen realize the gravity of the predicament that you're in.ผมไม่คิดว่าพวกคุณเข้าใจ ความหนักหนาของสิ่งที่เป็นอยู่
As a courtesy and out of respect for the predicament your company now faces, everything in this room is off the record.ด้วยมารยาทและความเคารพ สำหรับสถานการณ์ที่ บริษัทของคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ ทุกอย่างภายในห้องนี้ จะถูกปกปิดเป็นความลับ
Look, your predicament is not my doing or my concern.ฟังนะ สถานการณ์แย่ๆที่นายเจอ มันไม่ใช่กงการอะไรของฉัน
Am I just putting you in the same predicament I was in?ฉันทำให้คุณเจอ สภาพเดียวกับฉันหรือเปล่า
Way you make this predicament worse is for Randall McCoy to see you with his daughter.สถานการณ์มันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ ก็ตอนแรนดอลล์ แม็คคอย เห็นแกอยู่กับลูกสาวเขานั่นแหละ
Who stands to gain from Sherman's predicament and in what circumstance?ใครจะขึ้นมาแทน จากสถานการณ์ คุณเชอร์แมน นี้ และได้อะไร จากสถานการณ์นี้?
Look, you may not believe this, but I know your wife, Amy, and I know the predicament that you're in.ฟังนะ คุณอาจไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ผมรู้จักภรรยาคุณ เอมี่ และผมรู้เรื่องสถานการณ์ลำบาก ที่คุณกำลังเผชิญ
Her predicament must remain genuine. Ruadan may have more spies here.สถานการณ์ของนางต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้น รัวเด็นอาจมีสายลับอยู่ที่นี่อีก
Osaka Nishi Branch was about to face its most dire predicament to date.ขณะนี้ หลังจากที่ฮันซาวะ นาโอกิได้เข้ามา 2 ปี สาขาโอซาก้านิชิ
I came to my senses and realized that your predicament is my opportunity.ฉันใช้ความรู้สึกของฉัน และตระหนักได้ ว่าสถานการณ์ลำบากของคุณเป็นโอกาสของผม

predicament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 困境] predicament; in difficulty

predicament ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体たらく;為体[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament
窮境[きゅうきょう, kyuukyou] (n) predicament
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P)
立つ瀬[たつせ, tatsuse] (n) predicament; one's ground; one's position
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)
難場[なんば, nanba] (n) predicament; difficult situation

predicament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]

predicament ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie {f}predicament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predicament
Back to top