ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punish*, -punish-

punish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punish (vi.) ทำโทษ See also: ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาญา Syn. penalize, sentence
punish (vt.) ทำโทษ See also: ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาญา Syn. penalize, sentence
punish for (phrv.) ลงโทษ
punish with (phrv.) ลงโทษด้วย
punishable (adj.) ซึ่งเป็นโทษ See also: ซึ่งมีโทษ Syn. culpable, criminal
punishment (n.) การลงโทษ Syn. correction, discipline
English-Thai: HOPE Dictionary
punish(พัน'นิช) vt.,vi. ลงโทษ,ทำให้ได้รับโทษ,ทำให้เจ็บปวด,ทารุณ,ใช้สิ้นเปลือง., See also: punisher n., Syn. penalize,injure,hurt
punishable(พัน'นิชชะเบิล) adj. ถูกทำโทษได้., See also: punishability n.
punishment(พัน'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง, Syn. penalty
English-Thai: Nontri Dictionary
punish(vt) ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ต่อย,ทำทารุณ
punishment(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
punishableที่มีโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
punishable offenceการกระทำผิดที่มีโทษตามกฎหมาย [การทูต]
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องโทษ (v.) punish See also: penalize, chasten, sanction Syn. ถูกทำโทษ, ถูกลงโทษ
ถูกทำโทษ (v.) punish See also: penalize, chasten, sanction Syn. ถูกลงโทษ
ถูกลงโทษ (v.) punish See also: penalize, chasten, sanction Syn. ถูกทำโทษ
ทำโทษ (v.) punish See also: penalize Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, พิพากษาลงโทษ Ops. ยกโทษ
พิพากษาลงโทษ (v.) punish See also: penalize Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์ Ops. ยกโทษ
ลงทัณฑ์ (v.) punish See also: penalize, chasten Syn. ลงโทษ
ลงอาชญา (v.) punish See also: penalize, chastise Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์
ลงอาญา (v.) punish See also: penalize, chastise Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาชญา
ลงโทษ (v.) punish See also: penalize, chastise Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา
เอาโทษ (v.) punish See also: penalize Syn. ลงโทษ
ปรับอาบัติ (v.) punish the monk who breaks the religious discipline
ตะพุ่นหญ้าช้าง (n.) punishment See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants
ระวางโทษ (n.) punishment See also: penalty
โทษ (n.) punishment See also: penalty, chastisement, correction
โทษานุโทษ (n.) punishment See also: all kinds of punishment, light and heavy penalties or punishment
ราชทัณฑ์ (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king Syn. โทษหลวง
โทษหลวง (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king
กำหนดโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment
ครุกรรม (n.) sins with five heaviest punishment See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results
ครุโทษ (n.) heavy punishment See also: major offence Syn. โทษสถานหนัก Ops. โทษเบา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do not behave and follow the rules, I'll be the first one to punish you.ถ้าเจ้าไม่ทำตามกฏ ข้าจะเป็นคนแรกที่จะลงโทษเจ้าเอง.
Together we will punish these creatures.ร่วมกันเราจะลงโทษเหล่านี้ ... สิ่งมีชีวิต ...
Let her get on top, and she'll punish you first.ปล่อยให้เธออยู่ข้างบน / แล้วเธอจะทำโทษนายก่อน
"You been a bad boy, and I'm gonna punish you."ดื้อนักใช่มั้ย / อย่างนี้ต้องลงโทษซะหน่อยแล้ว
You're rewarded the more you punish your opponent.ยิ่งเล่นงานคู่ต่อสู้ คุณยิ่งได้รางวัล
Dobby had to punish himself, sir.ด๊อบบี้ต้องลงโทษตัวเองครับ
Jesus loves you but He also knows how to punish arrogant sinners like you.พระเยซูรักคุณแต่ท่านก็รู้ด้วยว่าจะลงโทษคนบาปที่โอหังเช่นคุณอย่างไร
Cady, you don't have to punish yourself forever.เคดี้, เธอไม่ต้องลงโทษตัวเองตลอดชีวิตหรอก
Don't punish yourself by treating your dreams like they're for shitแต่ขอร้องว่าอย่าลงโทษตัวเอง แล้วทิ้งความฝันไปได้ไหม
News has come to us that we have cowards in our own army who will not let us punish them.เราได้ยินมาว่า มีไอ้งี่เง่าในกลุ่มเรา ที่ไม่ลงโทษพวกมัน...
He did it just to punish Jay.เข้าทำไปเพราะต้องการที่จะลงโทษเจ
The Japanese came into the village yesterday, with tanks, to punish these people for helping my men.พวกญี่ปุ่นเข้ามาที่นี่เมื่อคืน พร้อมด้วยรถถัง พวกมันลงโทษชาวบ้าน.. ที่มาช่วยคนของผม

punish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
[háng, ㄏㄤˊ, 桁] cangue (stocks to punish criminals)
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, 劝善惩恶 / 勸善懲惡] to encourage virtue and punish evil (成语 saw)
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
[zǎn, ㄗㄢˇ, 拶] punish by squeezing fingers
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
治死[zhì sǐ, ㄓˋ ㄙˇ, 治死] punish to death
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
腐刑[fǔ xíng, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 腐刑] castration (a form of punishment during the Han period)
体刑[tǐ xíng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 体刑 / 體刑] corporal punishment
体罚[tǐ fá, ㄊㄧˇ ㄈㄚˊ, 体罚 / 體罰] corporal punishment
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ, 罪与罚 / 罪與罰] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基
[yuè, ㄩㄝˋ, 刖] cut off the feet as punishment
[èr, ㄦˋ, 刵] cut off the ears as punishment
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 剐 / 剮] cut off the flesh as punishment
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
枷带锁抓[jiā dài suǒ zhuā, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄨㄚ, 枷带锁抓 / 枷帶鎖抓] in stocks; in fetter for punishment
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
惩罚[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 惩罚 / 懲罰] penalty; punishment; to punish
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 刑] punishment
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 刑具] punishment equipment; torture instruments
受惩罚[shòu chéng fá, ㄕㄡˋ ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 受惩罚 / 受懲罰] punished
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 充军 / 充軍] to banish (to an army post, as a punishment)
刑罚[xíng fá, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˊ, 刑罚 / 刑罰] sentence; penalty; punishment
制裁[zhì cái, ㄓˋ ㄘㄞˊ, 制裁] to punish; punishment; sanctions (incl. economic)
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
[chéng, ㄔㄥˊ, 惩 / 懲] punish; discipline

punish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp,v5s) to punish the wicked
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
体刑[たいけい, taikei] (n) corporal punishment; jail sentence; gaol sentence
体罰[たいばつ, taibatsu] (n) corporal punishment; (P)
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P)
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China)
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China)
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
天誅[てんちゅう, tenchuu] (n) heaven's (well-deserved) punishment
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women)
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China)
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
死刑[しけい, shikei] (n) death penalty; capital punishment; (P)
死刑制度[しけいせいど, shikeiseido] (n) capital punishment
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
私刑[しけい, shikei] (n) lynching; vigilantism; private punishment
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime

punish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
ฟัน[v.] (fan) EN: punish FR:
กรรมกรณ์[v.] (kammakøn) EN: punish ; penalize FR: punir ; sanctionner
ลงอาชญา[v.] (long-āyā = ) EN: punish ; penalize ; chastise FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise FR: punir ; sanctionner ; infliger une punition ; châtier (litt.)
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap-ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline FR:
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ทำโทษ[v.] (thamthōt) EN: punish ; penalize FR: punir ; châtier
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อาชญาเทวดา[n. exp.] (ātyā thēwad) EN: rod of punishment of the gods FR:
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
ดื้อไม้[adj.] (deū māi) EN: hardened to punishment FR:
โดน[v.] (dōn) EN: be punished FR: être sanctionné
กรรลี[n.] (kanlī) EN: punishment FR:
การลงโทษ[n.] (kān longthō) EN: sanction ; punishment ; sentence ; scourge FR: sanction [f]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthō) EN: punishment in civil law FR:
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
การรอการลงโทษ[n. exp.] (kān rø kān ) EN: suspension of punishment FR: suspension de la peine [f]
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
ลอยนวล[v.] (løinūan) EN: be at large ; go unpunished ; get away with FR: jouir de l'impunité
ลดหย่อนผ่อนโทษ[X] (lotyøn phǿn) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
ผ่อนโทษ[v. exp.] (phǿn thōt) EN: reduce a punishment FR:
รับโทษ[v. exp.] (rap thōt) EN: be punished ; receive punishment ; be penalized FR: être puni
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
ระวางโทษ[n. exp.] (rawāng thōt) EN: punishment FR:
โรคกลัวการลงโทษ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: poinephobia ; fear of punishment FR:
เตะโทษ[v.] (tethōt) EN: get a free kick ; have a punishment kick FR:
ธำรงวินัย[n. exp.] (thamrong wi) EN: punishment FR:
ทัณฑ์[n.] (than) EN: penalty ; punishment ; sanction FR: peine [f] ; sanction [f] ; punition [f]
ทัณฑกรรม[n.] (thanthakam ) EN: penalty ; punishment ; imposition of a penalty FR:
เทวทัณฑ์[n.] (thēwathan) EN: rod of punishment of the gods FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
โทษเบา[n. exp.] (thōt bao) EN: light penalty ; light punishment FR: peine légère [f]
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree FR:
โทษหนัก[n. exp.] (thōt nak) EN: heavy punishment ; heavy penalty FR: peine lourde [f]

punish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act
Disziplinarstrafe {f}disciplinary punishment
straffrei {adj}exempt from punishment
Strafandrohung {f}threat of punishment
Strafbarkeit {f}punishability
Strafbefehl {m}order of punishment
Straferlass {m}remission of punishment
Todesstrafe {f}capital punishment
straflos; straffrei {adj}unpunished
unbestraft; ungeahndet {adj} | unbestrafter; ungeahndeter | am unbestraftesten; am ungeahndetstenunpunished | more unpunished | most unpunished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punish
Back to top