ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provoke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provoke*, -provoke-

provoke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provoke (vt.) ยั่วยุอารมณ์ See also: ปลุกปั่น Syn. stir, rouse
provoke (vt.) ทำให้โกรธ Syn. aggravate, irritate
provoke into (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, ทำให้รำคาญ, รบกวน Syn. goad into, sting into
provoked (adj.) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexed
English-Thai: HOPE Dictionary
provoke(พระโวค') vt. ยุแหย่,กระตุ้น,ปลุกปั่น,ก้าวร้าว,ก่อให้เกิด,ยั่ว, See also: provoking adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวนโทโส (v.) provoke See also: irritate, put out, aggravate, vex Syn. ยียวน, กวน, แหย่
ตอแย (v.) provoke See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ
ยวนยี (v.) provoke See also: irritate, put out, aggravate, vex Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส
ยั่ว (v.) provoke See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน
ยียวน (v.) provoke See also: irritate, put out, aggravate, vex Syn. กวน, แหย่, กวนโทโส
สนใจ (v.) provoke See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่
แยแส (v.) provoke See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound Syn. ยั่ว, แหย่, สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How dare he provoke me!เขากล้าดียังไงมายั่วอารมณ์ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Give me a hand. Provoke the semen from which we're all created"ให้มือที่ให้ฉัน ยุแหย่ semen from สิ่งที่เรา'ทั้งหมดสร้าง
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง
To fight against their anger, not to provoke it.สู้กับความโกรธของพวกเขา ไม่ใช่กระตุ้น
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.และเราจะกระตุ้นต่อไป จนพวกเขาจะรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนกฎหมาย
He wishes to provoke Edgar to desperation.เขาหวังจะไล่ต้อนเอ็ดการ์ จนไร้สิ้นหนทาง
Are you acting like your father? Do you want to provoke the gods as he did?เจ้าทำเหมือนพ่อเจ้าอีกแล้ว เจ้าอยากให้เทพเจ้าพิโรธรึ
So I'd provoke him so he wouldn't go after my mother and little brother.ผมจะคอยยั่วเขา เขาจะได้ไม่ตีแม่กับน้อง
You know, you provoke him.เธอรู้มั้ย เธอมักจะไปยั่วเค้านี่
It might provoke them.เพราะอาจทำให้มันโกรธ
Sometimes I think you say these things to provoke me.บางครั้งฉันคิดว่าเธอพูดแบบนี้เพื่อยั่วฉัน
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้

provoke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催吐[cuī tǔ, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ, 催吐] emetic (to provoke vomiting)
催吐剂[cuī tǔ jì, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ, 催吐剂 / 催吐劑] emetic (to provoke vomiting)
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
[zào, ㄗㄠˋ, 趮] easily provoked, hasty; fierce, cruel
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
使愤怒[shǐ fèn nù, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 使愤怒 / 使憤怒] provoke
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
挑衅[tiǎo xìn, ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣˋ, 挑衅 / 挑舋] provoke
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 见财起意 / 見財起意] seeing riches provokes evil designs
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 撩] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions)

provoke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P)

provoke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite FR: causer ; provoquer ; déclencher
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
ท้า[v.] (thā) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ถามหาเรื่อง[v. exp.] (thām hā reū) EN: put a provocative question ; question provocatively ; provoke FR:
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy ; provoke FR: défier ; se mesurer à ; affronter ; braver
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
อวยชัย[v. exp.] (ūay chai) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune FR:
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; annoy ; pull someone's leg FR: taquiner ; asticoter (fam.)
เย้ายวนใจ[v. exp.] (yao yūan ja) EN: tempt ; provoke ; entice ; attract FR:
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: provoke ; aggravate ; vex ; irritate FR:
โย[v.] (yō) EN: provoke ; be provocative FR: provoquer
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex FR:
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)
ยุยงส่งเสริม[v. exp.] (yuyong song) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment FR: encourager
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provoke
Back to top