ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vexing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vexing*, -vexing-

vexing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vexing (n.) ซึ่งรบกวน See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก Syn. difficult, disturbing, disappointing, provoking, troublesome
vexingly (adv.) อย่างรบกวน See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How vexing for you.ช่างน่าพิศวง งงงวยสำหรับคุณ
You're thinking self defense. There is one vexing detail still missing.ยังมีเบาะแส บางส่วนที่หายไป
I suppose it must be, if you put it like that! But it is all very vexing.แม่ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะพวกลูกต้องการให้เป็น และมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากเลย
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.คนเขาว่าฉันกวนตีนนะ บอกไว้ก่อนเลย
Nothing too vexing, I hope.หวังว่าคงไม่น่ากังวลใจนัก

vexing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
頭の痛い[あたまのいたい, atamanoitai] (adj-i) (See 頭が痛い) headache inducing; vexing
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)
焦れったい[じれったい, jirettai] (adj-i) (uk) vexing; irritating; impatient

vexing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant

vexing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich {adv}vexingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vexing
Back to top