ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vast*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vast, -vast-

*vast* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devastate (vt.) ทำลายล้าง See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง Syn. desolate, devastate
devastate (vt.) ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง
devastating (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย See also: ซึ่งทำลายล้าง Syn. calamitous, disastrous, desolating
devastation (n.) การทำลายล้าง See also: การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง Syn. destruction, defoliation
devastative (adj.) ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง See also: ที่ล้างผลาญ Syn. ruinable
vast (adj.) ใหญ่โต See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่ Syn. big, boundless, enormous, huge Ops. little, small, tiny
vastitude (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความกว้างใหญ่ไพศาล
vastity (n.) ความใหญ่โตมาก See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล Syn. gigantism
vastly (adv.) อย่างกว้างขวางมาก See also: อย่างใหญ่โต
vastness (n.) ความใหญ่โต See also: ความมโหฬาร Syn. enormity, huimmensity
English-Thai: HOPE Dictionary
avast(อะวาสท') interj หยุด (stop!)
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity
English-Thai: Nontri Dictionary
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
vast(adj) กว้างใหญ่,ไพศาล,มากมาย,กว้างขวาง,มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simvastatinซิมวาสทาทิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างใหญ่ (adj.) vast See also: large, immense Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
กว้างใหญ่ไพศาล (v.) be vast See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
กว้างใหญ่ไพศาล (adj.) vast See also: wide, broad, extensive, great, expansive Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
มโหฬาร (adj.) vast See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร
ล้างผลาญ (v.) devastate See also: destroy, ravage, squander Syn. ผลาญ
ว้างเวิ้ง (v.) be vast See also: be spacious, be wide, be extensive Syn. ว่าง, โล่ง, เปล่า, เวิ้งว้าง
เวิ้งว้าง (adj.) vast See also: wide, open, immense, extensive
เวิ้งว้าง (v.) be vast See also: be wide, be open, be immense, be extensive
แหลกลาญ (v.) devastate See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง
โหมกระหน่ำ (v.) devastate See also: buffet
ไพศาล (v.) be vast See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล
ไพศาล (adj.) vast See also: wide, broad, extensive, great, expansive Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน!
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้'
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
You, who have, uh... devastated the, the souls of the living?นาย คือคนที่มี เอ่อออ.. มีชัยท่วมท้นต่อวิญญาณสิ่งมีชีวิต
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่...
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน...

*vast* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, 苍茫 / 蒼茫] boundless; vast; hazy (distant horizon)
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, 浩然] vast; expansive; overwhelming
[mǎng, ㄇㄤˇ, 漭] vast; expansive (of water)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 濊] vast; expansive (as of water)
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, 人山人海] multitude; vast crowd
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
宽旷[kuān kuàng, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄤˋ, 宽旷 / 寬曠] vast; extensive
广大[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广大 / 廣大] vast; extensive
汪洋[wāng yáng, ㄨㄤ ㄧㄤˊ, 汪洋] vast body of water
浩博[hào bó, ㄏㄠˋ ㄅㄛˊ, 浩博] vast and plentiful; ample; very many
浩大[hào dà, ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ, 浩大] vast; great; large amount
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 呺] voice of anger; vast; spacious
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 旷 / 曠] waste; wilderness; vast; desert
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 白茫茫] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness
无垠[wú yín, ˊ ˊ, 无垠 / 無垠] boundless; vast
[hào, ㄏㄠˋ, 昊] clear summer sky; vast
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 紘] cord for hat; vast
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, 颓靡 / 頹靡] devastated
蹂躏[róu lìn, ㄖㄡˊ ㄌㄧㄣˋ, 蹂躏 / 蹂躪] ravage; devastate
旷渺[kuàng miǎo, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄧㄠˇ, 旷渺 / 曠渺] remote and vast
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
[máng, ㄇㄤˊ, 茫] vague; vast
广袤[guǎng mào, ㄍㄨㄤˇ ㄇㄠˋ, 广袤 / 廣袤] vast
旷阔[kuàng kuò, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, 旷阔 / 曠闊] vast
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 泂] vast
宽广[kuān guǎng, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ, 宽广 / 寬廣] wide; broad; extensive; vast
肆虐[sì, ㄙˋnu:e4, 肆虐] wreak havoc; devastate

*vast* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation
万頃[ばんけい, bankei] (n) vast expanse
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P)
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing
夥しい[おびただしい, obitadashii] (adj-i) (uk) large number; innumerable; great many; immense; vast; abundant; (P)
宏遠;弘遠;広遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) vast and far-reaching
巨億[きょおく, kyooku] (n) millions; vast fortune
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
広い(P);弘い;廣い;宏い[ひろい, hiroi] (adj-i) spacious; vast; wide; (P)
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P)
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast
広漠[こうばく, koubaku] (adj-t,adv-to) vast; wide; boundless
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na,n) extensive; vast range; wide scope; (P)
戦災地区[せんさいちく, sensaichiku] (n) war-devastated area
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop
浩然[こうぜん, kouzen] (n,adj-t,adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad
漫漫;漫々[まんまん, manman] (adj-t,adv-to) vast; boundless
焼け跡(P);焼跡(io)[やけあと, yakeato] (n) ruins of a fire; fire-devastated area; (P)
破壊的[はかいてき, hakaiteki] (adj-na) destructive; devastating
空漠[くうばく, kuubaku] (adj-na,n) vast; vague
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague
笊貝[ざるがい;ザルガイ, zarugai ; zarugai] (n) (uk) Burchard's cockle (Vasticardium burchardi)
芒洋[ぼうよう, bouyou] (adj-na,n) vastness
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P)
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)
荒廃[こうはい, kouhai] (n,vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P)
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P)
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
豪雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation

*vast* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ชระงม[n.] (chara-ngom) EN: vast forest FR:
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
กบิลพัสดุ์[n. prop.] (Kabinlaphat) EN: Kapilavastu ; Kapilavatthu ; [the ancient Indian city of Kapilavastu, the birthplace of the Buddha] FR:
ไกลลิบ[adj.] (klai lip) EN: far away ; very far ; a vast distance away ; out of sight of  FR: lointain ; distant ; hors de vue
กองเป็นภูเขาเลากา[n. exp.] (køng pen ph) EN: an enormous amount ; a great heap ; a vast pile (of) FR: une montagne (de)
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
กว้างใหญ่ไพศาล[adj.] (kwāngyai ph) EN: vast FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander FR: dilapider ; ravager
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
หมดหวัง[adj.] (motwang) EN: hopeless ; desperate ; devastated FR: désespéré ; sans espoir ; dévasté (fig.)
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
ไพศาล[adj.] (phaisān) EN: vast FR: vaste
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
ปิ่มสาย สวัสดิวัตน์[n. prop.] (Pimsāi Sawa) EN: Pimsai Svasti FR: Pimsai Svasti
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์[n. prop.] (Piyasawat A) EN: Piyasvasti Amranand FR: Piyasvasti Amranand
เปิง[adj.] (poēng) EN: devastated ; to pieces FR:
ราพณาสูร[adj.] (rāpphanāsūn) EN: flattened ; laid waste ; devastated FR:
สะเทือนใจ[adj.] (satheūoenja) EN: devastated FR: dévasté
เสียหายอย่างรุนแรง[adj.] (sīahāi yāng) EN: devastating FR:
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง[adj.] (taēktāng ka) EN: vastly different FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: overgrown ; big ; vast FR:
โถง[adj.] (thōng) EN: spacious ; large FR: vaste ; spacieux ; large
ถูกทำลาย[adj.] (thūk thamlā) EN: devastated FR: dévasté
ถูกทำลายล้าง[adj.] (thūk thamlā) EN: devastated FR: dévasté
โต[adj.] (tō) EN: big ; large ; great ; vast ; huge ; bulging FR: grand ; gros ; vaste ; volumineux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:
ว้าง[adj.] (wāng) EN: vast ; immense FR:

*vast* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielzahl {f}huge number; vast number
ausgedehnt; weit {adj} | ausgedehnter | am ausgedehntestenvast | vaster | vastest
Riesenerfolg {m}vast success
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass
Weite {f}vastness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vast*
Back to top