ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expansive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expansive*, -expansive-

expansive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expansive (adj.) ซึ่งขยายออกได See also: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้, ซึ่งขยายตัวได้ Syn. broad, extensive, widespread
expansively (adv.) โดยขยายออกได้ See also: โดยเพิ่มขึ้นได้ Syn. broadly, extensively
English-Thai: HOPE Dictionary
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
English-Thai: Nontri Dictionary
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่
Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansive.Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansive.
Because the arteries are less expansive.เพราะเส้นเลือดมันไม่ค่อยขยายตัวละ

expansive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 涣 / 渙] disperse expansive (of river)
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
[mǎng, ㄇㄤˇ, 漭] vast; expansive (of water)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 濊] vast; expansive (as of water)
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, 体大思精 / 體大思精] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing)
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 夷旷 / 夷曠] expansive; level and broad; broad-minded
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, 宽阔 / 寬闊] expansive; wide; width; thickness
[bǎn, ㄅㄢˇ, 昄] great; expansive
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, 浩然] vast; expansive; overwhelming
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive

expansive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expansive
Back to top