ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boundless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boundless*, -boundless-

boundless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boundless (adj.) ไม่มีที่สิ้นสุด See also: มากมาย, กว้างใหญ่ Syn. infinite
boundlessness (n.) ความไม่มีที่สิ้นสุด Syn. infinitude, illimitability Ops. limitedness
English-Thai: HOPE Dictionary
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดสายตา (adv.) boundlessly See also: endlessly Syn. สูดลูกหูลูกตา
สูดลูกหูลูกตา (adv.) boundlessly See also: endlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The vast lives we had ahead of us, the boundless amount of time which laid unavoidably stretched out in front of us.ชีวิตอีกยาวไกลกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า เวลาอันไร้ขีดจำกัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเริ่มคืบคลานเข้ามาหา
I have boundless energy.มีพลังที่ไร้ขีดจำกัด
Dearly beloved, we are gathered here today in sight of the boundless sea, mother of all life, to join two loving people in matrimony.อันเป็นที่รักอย่างสุดซึ้ง พวกเรามารวมกันที่นี่ในวันนี้ ท่ามกลางสักขีพยานในท้องทะเลที่ไม่สิ้นสุด
A son's sweet expression could conceal boundless rage.ลูกชายที่อาจปิดบังความก้าวร้าวไว้ข้างใน
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์
And let you know that apparently my capacity for self-sabotage wasn't boundless after all.- หวังว่าคุณคงไม่ได้ทำไปเพื่อฉันนะ - ไม่ครับ ผมแค่อยากขอโทษคุณมากกว่า ผมอยากให้คุณรู้ว่า.
Even though the surface of this bagel is clearly finite, no one living in this space would ever run into an edge, so it feels boundless and infinite.แม้ว่าพื้นผิวของเบเกิลนี้มี จำกัด อย่างชัดเจน ไม่มีใครที่อาศัยอยู่ในอวกาศนี้จะเคย ทำงานเป็นขอบ จึงรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุด
Some say loyalty inspires boundless hope.บางคนกล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นแรงบันดาลใจให้ความหวังไม่มีที่สิ้นสุด
When you attain your enlightenment, you will fully understand and by that time you will know the boundless powers of the Nursery Rhymes.เมื่อใดที่เจ้าพบทางแห่งปัญญา ตอนนั้นเจ้าก็จะเข้าใจเอง เจ้าจะเข้าใจอานุภาพของ เพลงกล่อมเด็กสามร้อยบท
In one of them, an ancient Roman, a man dead for more than 1500 years whispered to him of a universe far greater, one as boundless as his idea of God.ในหนึ่งของพวกเขา โรมันโบราณ, คนตายมานานกว่า 1,500 ปี กระซิบกับเขาของจักรวาล ไกลมากขึ้น
Our infinite God has created a boundless universe with an infinite number of worlds.ไม่มีที่สิ้นสุดของเราพระเจ้า ได้สร้างจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ที่มีจำนวนอนันต์ของโลก
Toward a boundless,everlasting worldOut here in the dark sea, another adventure awaits.

boundless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其乐不穷[qí lè bù qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 其乐不穷 / 其樂不窮] boundless joy
其乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, 其乐无穷 / 其樂無窮] boundless joy
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, 功德无量 / 功德無量] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, 浩茫] boundless; unlimited
无垠[wú yín, ˊ ˊ, 无垠 / 無垠] boundless; vast
无边无际[wú biān wú jì, ˊ ㄅㄧㄢ ˊ ㄐㄧˋ, 无边无际 / 無邊無際] boundless; limitless
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, 苍茫 / 蒼茫] boundless; vast; hazy (distant horizon)
苍莽[cāng mǎng, ㄘㄤ ㄇㄤˇ, 苍莽 / 蒼莽] boundless
不穷[bù qióng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 不穷 / 不窮] endless; boundless; inexhaustible
无穷[wú qióng, ˊ ㄑㄩㄥˊ, 无穷 / 無窮] endless; boundless; inexhaustible
磅礴[páng bó, ㄆㄤˊ ㄅㄛˊ, 磅礴] majestic; boundless

boundless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
切りのない;切りの無い[きりのない, kirinonai] (exp,adj-i) (uk) (See 切りがない) endless; boundless
広漠[こうばく, koubaku] (adj-t,adv-to) vast; wide; boundless
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless
漫漫;漫々[まんまん, manman] (adj-t,adv-to) vast; boundless
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P)
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague

boundless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal ; boundless FR: infini ; éternel
เหลือล้นพ้นประมาณ[adj.] (leūalon pho) EN: boundless ; immeasurable FR:

boundless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
schrankenlos {adj}boundless; unbounded; limitless; unlimited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boundless
Back to top