ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vast-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vast, *vast*,

-vast- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้'
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่...
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน...
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน
A vast network, screaming with life.แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต
Millions of human hands at work, billions of minds. A vast network screaming with life.ใจคนเป็นพันล้านใจ เครือข่ายมหึมา แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต

-vast- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, 人山人海] multitude; vast crowd
汪洋[wāng yáng, ㄨㄤ ㄧㄤˊ, 汪洋] vast body of water
浩博[hào bó, ㄏㄠˋ ㄅㄛˊ, 浩博] vast and plentiful; ample; very many
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 白茫茫] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness

-vast- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万頃[ばんけい, bankei] (n) vast expanse
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
宏遠;弘遠;広遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) vast and far-reaching
巨億[きょおく, kyooku] (n) millions; vast fortune
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na,n) extensive; vast range; wide scope; (P)
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop
浩然[こうぜん, kouzen] (n,adj-t,adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)

-vast- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชระงม[n.] (chara-ngom) EN: vast forest FR:
ไกลลิบ[adj.] (klai lip) EN: far away ; very far ; a vast distance away ; out of sight of  FR: lointain ; distant ; hors de vue
กองเป็นภูเขาเลากา[n. exp.] (køng pen ph) EN: an enormous amount ; a great heap ; a vast pile (of) FR: une montagne (de)
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
กว้างใหญ่ไพศาล[adj.] (kwāngyai ph) EN: vast FR:
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
ไพศาล[adj.] (phaisān) EN: vast FR: vaste
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: overgrown ; big ; vast FR:
โต[adj.] (tō) EN: big ; large ; great ; vast ; huge ; bulging FR: grand ; gros ; vaste ; volumineux
ว้าง[adj.] (wāng) EN: vast ; immense FR:
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive FR:
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif

-vast- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielzahl {f}huge number; vast number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vast-
Back to top