ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gigantic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gigantic*, -gigantic-

gigantic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gigantic (adj.) มหึมา See also: ใหญ่โต, มโหฬาร Syn. massive, immense Ops. tiny, small
gigantically (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. hugely, vastly
English-Thai: HOPE Dictionary
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
English-Thai: Nontri Dictionary
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหึมา (adj.) gigantic See also: enormous, huge, immense, great Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร Ops. กระจิดริด, เล็ก
สูงใหญ่ (adj.) gigantic See also: huge, massive, giant, big and tall
อุฬาร (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. เอาฬาร
เอาฬาร (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. อุฬาร
เอาฬาริก (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. โอฬารีก
โอฬาร (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. อุฬาร, เอาฬาร
โอฬาริก (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. โอฬารีก, เอาฬาริก
โอฬารีก (adj.) gigantic See also: colossal, enormous, immense, gargantuan Syn. เอาฬาริก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน"
And the gigantic stone statues built over centuries As a form of ancestor worship.และรูปสลักหินมหึมาที่สร้างมานับศตวรรษ เพื่อเป็นสิ่งสักการะแด่บรรพบุรุษ
Both my wife and daughter think I'm this gigantic loser.ทั้งภรรยาและลูกสาวผม คิดว่าผมเป็นไอ้ขี้แพ้ตัวเบิ้มเลย
Yeah, a gigantic piece of crap.ช่าย กว้างมากๆ /เป็นส่วนหนึ่งของการไว้ทุกข์
When you go to a ribbon cutting, do you get to keep those gigantic novelty scissors?เธอเก็บพวกนั้นไว้มั๊ย กรรไกรอันโต ๆ น่ะ
There it is, like a gigantic white whale.นี่ล่ะ อย่างกับวาฬขาวตัวยักษ์
It seems to be creating some kind of gigantic lettering.มีตัวอักษรขนาดยักษ์ปรากฏขึ้น
# I was surrounded by gigantic prop tablets, # # but I didn't heed their wisdom. #ผมถูกล้อมไปด้วย ศิลาหลักใหญ่ แต่ผมก็ไม่เคยใส่ใจ กับคำสอนของมัน
Is it hidden in your gigantic under pants that are blasted all over the internet?มีอยู่ในกางเกงลิงยักษ์ อะเหรอ ? เค้าเห็นกันทั่ว อินเตอร์เนตแล้ว
You are a gigantic parody of yourself and you don't even know it.ยั่วให้อยากแล้วจากไป เปรี้ยวมากๆ
The machine is basically a gigantic magnet, And you've got metal in your blood.เครื่องมันเป็นแม่เหล็กและคุณ มีโลหะอยู่ในกระแสเลือด
I sure hope that a gigantic metallic suppository is not the pinnacle of human achievement.ฉันหวังว่ายาเหน็บโลหะขนาดยักษ์นี่ มันจะไม่เป็นความสำเร็จสุดยอดของมนุษยชาตินะ

gigantic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, 屭] gigantic strength
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, 巨大] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous

gigantic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead
巨峰[きょほう, kyohou] (n) (1) gigantic peak; (2) Kyoho grape
巨象[きょぞう, kyozou] (n) gigantic elephant
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P)

gigantic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอะ[adj.] (boe) EN: gaping ; huge ; gigantic ; severe FR:
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
ขนาดยักษ์[adj.] (khanāt yak) EN: gigantic ; huge ; enormous FR: gigantesque
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โม่ง[adj.] (mōng) EN: abnormally big ; abnormally large ; gigantic ; over-sized FR:
โอฬาร[adj.] (ōlān) EN: colossal ; enormous ; grand ; gargantuan ; gigantic ; immense FR:
โอฬาริก ; โอฬารึก[adj.] (ōlārik ; ōl) EN: gigantic FR:
ใหญ่หลวง[adj.] (yailūang) EN: immense ; enormous ; tremendous ; huge ; gigantic ; major FR: énorme ; grave
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif
ยักษ์[adj.] (yak) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal FR: géant ; gigantesque ; colossal
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement

gigantic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gigantisch {adj}gigantic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gigantic
Back to top