ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broad*, -broad-

broad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broad (adj.) กว้างๆ See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด Syn. general Ops. narrow
broad (adj.) ทั่วโลก
broad (n.) ผู้หญิง (คำสแลง)
broad (adj.) หยาบ Syn. rough Ops. precise
broad (adj.) กว้างขวาง See also: กว้าง, ครอบคลุม
broad-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย Syn. broadly-based
broad-brush (adj.) ซึ่งจัดการกับปัญหาอย่างกว้างๆ มากกว่าสนใจรายละเอียด
broad-minded (adj.) ใจกว้าง
broad-mindedness (n.) ลัทธิเสรีนิยม
broadcast (vt.) กระจาย See also: เผยแพร่, แจ้ง Syn. transmit
broadcast (n.) รายการออกอากาศ See also: ข้อความที่ออกอากาศ Syn. programme
broadcaster (n.) ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
broadcasting (n.) การแพร่ภาพ See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง Syn. transmission
broadcasting room (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. radio station
broaden (vt.) ขยับขยาย See also: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา Syn. widen, enlarge Ops. narrow
broaden out (phrv.) ขยาย (ขนาดหรือเนื้อที่) See also: กว้างขึ้น (เนื้อที่)
broaden out (phrv.) ขยาย (ความคิด, ทักษะ ฯลฯ) See also: ทำให้กว้างขึ้น
broadleaved (adj.) ซึ่งมีใบกว้างและใบ
broadly (adv.) อย่างกว้างขวาง See also: อย่างแพร่หลาย Syn. extensively, largely, widely
broadly-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย
broadness (n.) ความกว้าง Syn. breadth
broadsheet (n.) หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่
broadside (n.) การกล่าวโจมตี
broadsword (n.) ดาบใหญ่และใบมีดแบนกว้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
broadaxn. ขวานตัดไม้ซุง
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
broaden(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้าง,กว้างขึ้น, Syn. spread
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด
broadspreadadj. ซึ่งแผ่ออกกว้าง
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
broadside(adv) หันด้านข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางวันแสกๆ (adv.) in broad daylight Syn. กลางวัน Ops. กลางคืน
พิศาล (adv.) broad See also: wide, extensively Syn. ไพศาล, กว้างขวาง
วิศาล (adj.) broad See also: vast, spacious, extensive, large Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, วิสาล Ops. แคบ, เล็กน้อย
วิสาล (adj.) broad See also: vast, spacious, extensive Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต
แจ้งๆ (adj.) broad daylight
แสกๆ (adj.) broad daylight Syn. แจ้งๆ
กระโดดไกล (n.) broad jump See also: long jump Syn. กีฬากระโดดไกล
กีฬากระโดดไกล (n.) broad jump See also: long jump
อกสามศอก (adj.) broad-chested See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile
ความมีน้ำใจ (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Ops. ความใจแคบ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความมีน้ำใจ Ops. ความใจแคบ
ความใจกว้าง (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Ops. ความใจแคบ
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
กระจายเสียง (v.) broadcast See also: transmit, put on the air, show
การออกอากาศ (n.) broadcast See also: telecast, transmission
การแพร่ภาพ (n.) broadcast See also: telecast, transmission, show Syn. การออกอากาศ
ถ่ายทอด (v.) broadcast See also: transmit, relay
ออกอากาศ (v.) broadcast See also: be on the air Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด
ถ่ายทอดสด (v.) broadcast live
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, in another 25 years you'll be able to shake their hands in broad daylight.อีก 25 ปี นายคงได้จับมือกลางวันแสก ๆ
He means that broad from New York.เขา หมายความว่า กว้าง จาก นิวยอร์ก
Right. I mean, some broad in your pack.เอาผู้หญิงใส่เป้เหรอ
You know, broad strokes.คุณรู้ไหม เอาแบบหมดเปลือกเลยนะ
Now, I want that broad run out of town. She's got to go!ไล่เข้าป่าไปเลย ไล่ไปซะ!
We're on a city street in broad daylight here!เรากำลังอยู่บนถนนในเมืองในตอนกลางวันแสกนี่!
You think he took one look at this latest work of art... and went ax-happy in broad daylight?คุณว่าเขามีส่วนนึงของงานชิ้นนี้เก็บไว้ แล้วก็ออกไปถือขวานเดินเล่น ตอนกลางวันแสกๆเนี่ยนะ
Thick molasses with a broad nose.สีน้ำเชื่อมไหม้ จมูกบานแบะ
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
Enlighten me. Why are we brewing this potion in broad daylight in the middle of the girls' lavatory?ช่วยตอบที ทำไมถึงต้องต้มยานี้กลางวันแสก ๆ
Well we have a very very broad set of people angry very angry at this corporation well people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air.แต่เรามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจ ไม่พอใจต่อการกระทำของบรรษัทนี้มาก ๆ ก็เฉพาะพวกหัวเอียงซ้าย
I fell for those broad shoulders.หม่อมฉันเห็นแต่เพียงชายที่มีแค่ไหล่กว้างใหญ่

broad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yūn, ㄩㄣ, 奫] deep and broad (expanse of water); abyss
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale
坦荡[tǎn dàng, ㄊㄢˇ ㄉㄤˋ, 坦荡 / 坦蕩] magnanimous; broad and level
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
博大精深[bó dà jīng shēn, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣ, 博大精深] wide-ranging and profound; broad and deep
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, 塌棵菜] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, 大刀] broadsword; large knife; machete
宽带[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, 宽带 / 寬帶] broadband
宽斧[kuān fǔ, ㄎㄨㄢ ㄈㄨˇ, 宽斧 / 寬斧] broadax; ax with a wide blade
宽频[kuān pín, ㄎㄨㄢ ㄆㄧㄣˊ, 宽频 / 寬頻] broadband
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广播 / 廣播] broadcast; widely spread
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广播地址 / 廣播地址] broadcast address
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广播室 / 廣播室] broadcasting room
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广播网路 / 廣播網路] broadcast network
心胸开阔[xīn xiōng kāi kuò, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, 心胸开阔 / 心胸開闊] broad; open-minded
襟度[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ, 襟度] broad-minded; magnanimous
襟怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 襟怀夷旷 / 襟懷夷曠] broad-minded
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, 播放] broadcast; transmit
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, 播送] broadcast; transmit; beam
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 演播] broadcast performance; televised or podcast lecture
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
开眼界[kāi yǎn jiè, ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 开眼界 / 開眼界] broaden, expand one's horizons
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
百老汇[Bǎi lǎo huì, ㄅㄞˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 百老汇 / 百老匯] Broadway (New York City)
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, 侨胞 / 僑胞] countryman living abroad
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 侨 / 僑] emigrant; reside abroad
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, 博大] enormous; broad; extensive
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 夷旷 / 夷曠] expansive; level and broad; broad-minded
[kuān, ㄎㄨㄢ, 宽 / 寬] lenient; wide; broad

broad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin
にたにた;ニタニタ[, nitanita ; nitanita] (adv,n,vs) (on-mim) broad grin
ニヤニヤ(P);にやにや(P)[, niyaniya (P); niyaniya (P)] (adv,n,vs) (on-mim) grinning; broad grin; smirk; (P)
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely
大観[たいかん, taikan] (n,vs) broad overview; general survey
幅跳び;幅とび;幅飛び[はばとび, habatobi] (n) long jump; broad jump
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private
広縁[ひろえん, hiroen] (n,adj-no) broad or spacious veranda; eaves
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad
白昼公然[はくちゅうこうぜん, hakuchuukouzen] (adj-t,adv-to) openly and in broad daylight
白昼堂々;白昼堂堂[はくちゅうどうどう, hakuchuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) openly (unashamedly) in broad daylight
真昼[まひる, mahiru] (n-adv,n-t) midday; broad daylight
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
インターネット放送[インターネットほうそう, inta-netto housou] (n) Webcast; Internet broadcast
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark)
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata)
オフオフブロードウェー[, ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting
テレビ中継[テレビちゅうけい, terebi chuukei] (n,vs) television broadcast
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly
ニヤつく;にやつく[, niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term
上位語[じょういご, jouigo] broader term
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs)
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV)
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad

broad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกอนันต์[adj.] (anēkanan) EN: broad ; extensive FR:
หุบเขากว้าง[n. exp.] (hupkhao kwā) EN: broad valley FR:
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
กลางวันแสก ๆ = กลางวันแสกๆ[adv.] (klāngwan sa) EN: in broad daylight FR:
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump FR: saut en longueur [m]
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
ละหาน[n.] (lahān) EN: broad water ; broad lake ; broad part of a river FR:
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
มะฮอกกานีใบใหญ่[n. exp.] (mahǿkkānī b) EN: Broad Leaf Mahogany ; False Mahogany FR:
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite
พันธกิจแบบกว้าง[n. exp.] (phanthakit ) EN: broad mission FR:
พิศาล[adj.] (phisān) EN: broad ; wide FR:
แสก ๆ = แสกๆ[X] (saēk-saēk) EN: in broad daylight FR:
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
วิศาล[adj.] (wisān) EN: broad FR:
วิสาล[adj.] (wisān) EN: broad FR:
วงกว้าง[n. exp.] (wong kwāng) EN: wide area ; broad area ; large area FR: cercle élargi [m]
วงกว้าง[adj.] (wong kwāng) EN: broad ; wide ; mass ; global FR:
ยิ้มแฉ่ง[v.] (yimchaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile FR:
ยิ้มกว้าง[v. exp.] (yim kwāng) EN: smile broadly ; give a broad smile FR:
ยิ้มแป้น[v.] (yimpaen) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin FR:
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
บีบีซี[org.] (Bī-Bī-Sī) EN: BBC (British Broadcasting Corporation) FR: BBC ([f]
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband FR:
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger
หัวนอก[adj.] (hūanøk) EN: western-educated ; educated abroad ; westernized ; FR:
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจโต[adj.] (jaitō) EN: lavish ; too broad-minded FR:
ใจเติบ[adj.] (jaitoēp) EN: too broad-minded FR:
การกระจายเสียง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: broadcasting FR:
การออกอากาศ[n.] (kān øk-ākāt) EN: broadcast FR:
การแพร่ภาพ[n. exp.] (kān phraē p) EN: broadcast FR:
ขยายไปต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi pai ) EN: expand abroad FR:
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi thur) EN: expand a business abroad FR: développer les activités à l'étranger
คลุม ๆ = คลุมๆ[adv.] (khlum-khlum) EN: broadly FR:
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir

broad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsvertreter {m}agent abroad
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill
Broadcast-Adresse {f}broadcast address
breithüftig {adj}broad in the beam
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver
Videotextsystem {n}broadcast videotex
Sendeplan {m}broadcasting schedule
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken
Breite {f}broadness
Laubbaum {m} [bot.]deciduous tree; broad-leaved tree; broad-leafed tree
Dollarvogel {m} [ornith.]Eastern Broad-billed Roller
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing)
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Graukopf-Breitrachen {n} [ornith.]Grey-headed Broadbill
Auslandsreise {f}journey abroad
Direktübertragung {f}live broadcast
Papageibreitrachen {n} [ornith.]Long-tailed Broadbill
Pilotsendung {f}pilot broadcast
Auslandsaufenthalt {m}stay abroad
Philippinenbreitrachen {n} [ornith.]Wattled Broadbill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broad
Back to top