ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spacious*, -spacious-

spacious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spacious (adj.) กว้างใหญ่ See also: มหาศาล, ไพศาล Syn. roomy, vast
English-Thai: HOPE Dictionary
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious
English-Thai: Nontri Dictionary
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โถง (adj.) spacious See also: large, capacious, roomy, commodious Syn. โล่ง, กว้าง
ว้าง (v.) be spacious See also: be empty, be vast, be immense Syn. เปล่าว่าง, ว้างเวิ้ง, โล่ง
เปล่าว่าง (v.) be spacious See also: be empty, be vast, be immense Syn. ว้างเวิ้ง, โล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has dual side air bags and a spacious back seat.มีถุงลมนิรภัยสองด้านเลยนะ แถมข้างหลังก็กว้างด้วย
It's actually more spacious in here than you might think.จริงๆ แล้วที่เก็บของท้ายรถ มันก็กว้างกว่าที่คิดนะ
I promise to put you in a more spacious cell.ผมสัญญา ผมจะให้คุณอยู่ในที่ที่กว้างกว่านี้
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม
And a very spacious master bedroom.And a very spacious master bedroom.
Oh beautiful for spacious skiesoh, beautiful for spacious skies
It's spacious and affordable and I'm just wondering, where's the catch?ใหญ่โตกว้างขวาง จ่ายได้ และ แค่สงสัยว่าได้มาได้ไง?
And, uh, I don't know, the kitchen's really spacious and, you know, got good appliances, and--และเอ่อ ฉันไม่รู้สิ ห้องครัวกว้างมากๆ และคุณรู้นะ ข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วน และ...
Chocoholic? ♪ O beautiful for spacious skies... ♪ Come on, Maw Maw.คนติดช็อกโกแล็ต? เร็วเข้า ยาย ผลจะออกมาแล้วที่ัรัก ยายลงอ่างได้เลย
See how spacious it is?ดูพื้นที่กว้างขวางพอไหมหละ ?
And yes, that is a cleverly veiled reference to Howard's lifelong obsession to crawl back into her spacious womb.ใช่ นั่นเป็นการเสียดสีที่แยบยล ถึงการหมกมุ่นของฮาเวิร์ด ที่จะคลานกลับเข้ามดลูกของแม่เขา
As you can see, it's very spacious.อย่างที่คุณเห็น มันกว้างมาก

spacious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 宏] spacious
宽大[kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ, 宽大 / 寬大] spacious; wide; lenient
宽敞[kuān chang, ㄎㄨㄢ ㄔㄤ˙, 宽敞 / 寬敞] spacious; wide
宽绰[kuān chuò, ㄎㄨㄢ ㄔㄨㄛˋ, 宽绰 / 寬綽] spacious; generously proportioned
[chǎng, ㄔㄤˇ, 敞] spacious; uncovered
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 呺] voice of anger; vast; spacious

spacious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
国原[くにばら, kunibara] (n) spacious country
広々;広広[ひろびろ, hirobiro] (adv-to,adv,vs,adj-na) (See 広々とした) extensive; spacious
広縁[ひろえん, hiroen] (n,adj-no) broad or spacious veranda; eaves
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room
広闊;宏闊[こうかつ, koukatsu] (adj-na,n) spacious
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
広い(P);弘い;廣い;宏い[ひろい, hiroi] (adj-i) spacious; vast; wide; (P)
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive
開放感[かいほうかん, kaihoukan] (n,adj-no) sense of space; spaciousness

spacious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
เปล่าว่าง[v. exp.] (plāo wāng) EN: be spacious FR:
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious FR:
โปร่งโล่ง[adj.] (prōng lōng) EN: spacious ; airy FR: spacieux
โถง[adj.] (thōng) EN: spacious ; large FR: vaste ; spacieux ; large
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāng) EN: wideness ; spaciousness FR:
ไพบูลย์[n.] (phaibūn) EN: prosperity abundance ; spaciousness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spacious
Back to top