ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great*, -great-

great ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
great (adj.) ดีมาก See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
great (adj.) สำคัญ See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ Syn. significant Ops. insignificant
great (adj.) ยาวนาน See also: นาน
great (int.) คำอุทานแสดงความพอใจ Syn. bravo
great amount (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. a lot, full amount, whole
great ape (n.) ลิงไม่มีหาง Syn. anthropoid ape
great bear (n.) กลุ่มดาวหมีใหญ่
Great Britain (n.) อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์
Great Dane (n.) สุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่งขนเกรียน
great divide (sl.) การหย่าร้าง
great news (n.) ข่าวใหญ่
Great power (n.) มหาอำนาจ
great quantity (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก
Great Wall (n.) กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร)
Great Wall of China (n.) กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร) Syn. Great Wall
Great War (n.) สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปีค.ศ. 1914-1918)
great-grandchild (n.) เหลน See also: หลานของลูก
great-granddaughter (n.) เหลนผู้หญิง See also: เหลนสาว
great-grandfather (n.) ปู่ทวด See also: ตาทวด
great-grandmother (n.) ยายทวด See also: ยายทวด
great-grandparent (n.) ปู่ย่าตายายของพ่อหรือแม่
great-grandson (n.) เหลน
great-grandson (n.) เหลนชาย
great-hearted (adj.) ใจกว้าง See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Syn. generous, unselfish
great-nephew (n.) ลูกชายของหลาน Syn. grandnephew
great-niece (n.) ลูกสาวของหลาน Syn. grandniece
great-uncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย Syn. granduncle
greataunt (n.) พี่หรือน้องสาวของปู่ / ตา / ย่า / ยาย
greaten (vi.) มีขนาดใหญ่ขึ้น See also: มีจำนวนมากขึ้น
greaten (vt.) ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น See also: ทำให้มากขึ้น
Greater (adj.) มหานคร
greater number (n.) ส่วนใหญ่ See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Syn. bulk Ops. minority
greatest (adj.) มากที่สุด Syn. many Ops. few, scant
greatest (adj.) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด See also: สูงสุด, สุดยอด Syn. best, highest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
greatest (adj.) ที่สุด See also: สุดขีด, สุดกำลัง Syn. utmost, extreme, ultimate
greatest (adj.) ที่สุด See also: ที่มากที่สุด Syn. extreme
greatest common divisor (n.) ตัวหารร่วมมาก
greatly (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. hugely, exceedingly, considerably
greatness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness Ops. tininess
greatness (n.) ขนาดใหญ่ See also: ความใหญ่ (ของขนาดหรือปริมาณ) Syn. amplitude, order of magnitude
English-Thai: HOPE Dictionary
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์
great daneสุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง
great toeหัวนิ้วแม่เท้า, Syn. big toe
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
great-unclen. ลุงของพ่อหรือของแม่., Syn. granduncle
greatauntดูgrandaunt
greaten(เกร'เทิน) vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,หยาบ,เพิ่ม,ใหญ่ขึ้น
greater(เกรท'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมืองและชานเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greater circulation; circulation, general; circulation, systemicการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]
Greaterขนาดใหญ่ [การแพทย์]
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mid-Atlantic (n.) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ Great Britain
จำนวนมาก (n.) a great number of See also: a lot of, a large number of Syn. มากมาย Ops. จำนวนน้อย
ตายเป็นเบือ (v.) die in a great number
ทะเยอทะยานเกินตัว (v.) be ambitious for great achievement See also: aim high, fly high, crave for greatness and success Syn. ทะเยอทะยาน Ops. ใฝ่ต่ำ
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานเบอะ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบิก (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานแบะ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
ปรมินทร์ (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, ปรเมนทร์
ปรเมนทร์ (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ปรมินทร์, ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
ปัญจนที (n.) the five great rivers of India Syn. ปัญจมหานที
ปัญจมหานที (n.) the five great rivers of India
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ปรเมนทร์
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง (n.) the great one See also: the mighty one, the supreme, the chief Syn. ปรมินทร์
มหายุค (n.) four great epochs See also: great era
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I'm sure you'll have a great timeฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกมากๆเลยล่ะ
It's great to have you hereดีมากๆ ที่คุณมาที่นี่
I'm a great fan of yoursฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
I have to say it was a great year for meฉันคงต้องพูดว่ามันเป็นปีที่เยี่ยมมากสำหรับฉัน
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
That would be greatนั่นคงจะเยี่ยมไปเลยล่ะ
You're gonna do greatคุณจะต้องทำมันได้ดีเยี่ยม
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
It's great to be a celebrityมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีชื่อเสียง
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้
Well, how is the great actor?ด้วยวิธีการที่เป็นนักแสดงที่ดี?
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ
Our marriage is a success, isn't it, a great success?ชีวิตสมรสเราประสบความสําเร็จมากใช่มั้ยคะ
I'm afraid the news has been a great shock to Mrs. Danvers.- ข่าวนี้ทําเอาคุณนายเเดนเวอร์สช็อค

great ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚历山大大帝 / 亞歷山大大帝] Alexander the Great (356-323 BC)
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, 塞外] beyond the Great Wall
大汉[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 大汉 / 大漢] big person; the great Han dynasty
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, 不列颠 / 不列顛] Britain; British; Great Britain
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, 仓皇出逃 / 倉皇出逃] to run off in a great panic (成语 saw)
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, 大白鲨 / 大白鯊] great white shark (Carcharodon carcharias)
[fán, ㄈㄢˊ, 繁] complicated; many; in great numbers
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
缔造者[dì zào zhě, ㄉㄧˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, 缔造者 / 締造者] creator (of a great work); founder
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, 大暑] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, 伟业 / 偉業] exploit; great undertaking
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, 先达 / 先達] famous and virtuous ancestors; the great men of the past
名山大川[Míng shān dà chuān, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄔㄨㄢ, 名山大川] famous mountains and great rivers
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, 名师 / 名師] famous master; great teacher
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 伯叔祖母] father's father's brother's wife; great aunt
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 伯叔祖父] father's father's brother; great uncle
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
奔流[bēn liú, ㄅㄣ ㄌㄧㄡˊ, 奔流] flow at great speed; pour; racing current
元曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 元曲四大家] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴
六朝四大家[liù cháo sì dà jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 六朝四大家] Four Great Painters of the Six dynasties, namely Cao Buxing 曹不興|曹不兴, Gu Kaizhi 顧愷之|顾恺之, Lu Tanwei 陸探微|陆探微 and Zhang Sengyou 張僧繇|张僧繇
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, 大方] generous; magnanimous; poise; a great moral principle
乔治一世[Qiáo zhì Yī shì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧ ㄕˋ, 乔治一世 / 喬治一世] George I of Great Brittain
热门货[rè mén huò, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 热门货 / 熱門貨] goods in great demand
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, 不怎么样 / 不怎麼樣] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, 仰光大金塔] Great Pagoda of Yangon (Rangoon)
堂而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, 堂而皇之] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, 五大湖] Great Lakes
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 人民大会堂 / 人民大會堂] Great Hall of the People, at Tiananmen Square

great ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great
グレートデン[, gure-toden] (n) Great Dane (type of dog)
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark)
グレートブリテン[, gure-toburiten] (n) Great Britain
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef)
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P)
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae)
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty
やっとの思いで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
一騎当千の兵;一騎当千のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony
万尋;万仞[ばんじん, banjin] (n) 10000 fathoms; great depth; great height
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
両雄並び立たず[りょうゆうならびたたず, ryouyuunarabitatazu] (exp) (id) Two great men cannot coexist
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
五大[ごだい, godai] (n) (1) {Buddh} the five elements (earth, water, fire, wind, aether); (2) (abbr) (See 五大明王) five great wisdom kings
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka)
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
俊徳[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality
偉功[いこう, ikou] (n) great deed
偉勲[いくん, ikun] (n) great achievement
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>)
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>)

great ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อรรค-[X] (akkha-) EN: great FR:
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē ) EN: Alexander the Great FR: Alexandre le Grand
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
อภิมหาอำนาจ[n.] (aphimahā-am) EN: superpower ; great power FR:
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภิเนษกรมณ์[n.] (aphinētsakr) EN: the Great Renunciation ( of the Buddha) FR:
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-h) EN: be in high spirits ; be in great spirits FR:
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บานแบะ[adv.] (bān bae) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบียง[adv.] (bān bīeng) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบิก[adv.] (bān boēk) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะโก้[adv.] (bān takō) EN: great deal of FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher FR:
บุรินทร์[n.] (burin) EN: great city ; town FR: cité [f] ; grande ville [f]
ชะโด[n.] (chadō) EN: great snakehead ; giant snakehead ; Channa micropeltes FR: Channa micropeltes
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision FR: précis ; de grande précision
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
ดาวจระเข้[n. exp.] (dāo Jorakhē) EN: the Great Bear FR: Grande Ourse [f]
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ดีมากเชียว[adj.] (dī māk chīo) EN: great FR: excellent ; super (fam.)
ดีมากเลย[adj.] (dī māk loēi) EN: great ; superb FR: excellent ; super (fam.)
ดีออก[adj.] (dī øk) EN: great ; really good FR:
ดูดีมาก[v. exp.] (dū dī māk) EN: look great FR: avoir belle apparence
ดูดีมากเชียว[v. exp.] (dū dī māk c) EN: look great FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอกบุรุษ[n.] (ēkkaburut =) EN: great man ; great personnage FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
ฟังดูดีเชียว[xp] (fangdū dī c) EN: that sounds great FR:
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
ห่างไกล[adj.] (hāng klai) EN: far ; far away ; remote ; a long way ; afar ; a great distance ; distant FR: lointain ; éloigné ; distant

great ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berggimpel {m} [ornith.]Caucasian Great Rosefinch
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler
Keilschwanzwürger {m} [ornith.]Chinese Great Grey Shrike
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work
Obertrottel {m}silly great clod
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)
riesengroß {adv}thumping great [coll.]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest
Größer-Zeichen; rechte spitze Klammer {f}greater-than sign; right angle bracket
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Großenkel {pl}great grandchildren
Großenkelin {f}great granddaughter
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
Ehrentag {m}great day
Großenkel {m}great grandson
Großmacht {f}great power
Großonkel {m}great uncle
Palas {m}great hall
Staatsaktion {f}great fuss
Sternstunde {f}great moment
Stimmungskanone {f}great joker
Urgroßmutter {f}great grandmother
Urgroßvater {m}great grandfather
Wunschtraum {m}great dream
großartig {adj} | großartiger | am großartigsten; am bestengreat | greater | greatest
Mehrbedarf {m} (an)greater need (of; for)
Bergente {f} [ornith.]Greater Scaup (Aythya marila)
Bläßgans {f} [ornith.]Greater White-fronted Goose (Anser albifrons)
Großer Sturmtaucher {m} [ornith.]Greater Shearwater (Puffinus gravis)
Kurzzehenlerche {f} [ornith.]Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla)
Rosaflamingo {m} [ornith.]Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)
Schelladler {m} [ornith.]Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
Eilseeschwalbe {f} [ornith.]Greater Crested Tern
Nandu {m} [ornith.]Greater Rhea
Großer Adjutant {m} [ornith.]Greater Adjutant Stork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great
Back to top