ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trait*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trait, -trait-

*trait* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distrait (adj.) ไม่มีสมาธิ See also: ซึ่งสับสน, งุนงง, วิตกกังวล Syn. inattentive, oblivious Ops. attentive, mindful, wary
portrait (n.) รูปคน Syn. image, picture, figure
portraitist (n.) นักเขียนภาพคน See also: ภาพคน, รูปคน, การพรรณนา
portraiture (n.) ศิลปการวาดภาพคน
strait (n.) ช่องแคบ Syn. channel, gut
strait (n.) ความทุกข์ยากลำบาก See also: สภาพที่ลำบาก Syn. difficulty, distress, hardship
strait (adj.) ทุกข์ยากลำบาก Syn. distressed, difficult
strait (adj.) แคบ Syn. confined, narrow
strait (adj.) เคร่งครัด See also: เข้มงวด Syn. rigid, strict
strait-laced (adj.) พิถีพิถันมากไป Syn. strict, stiff, prudish
straiten (vt.) ทำให้ลำบาก Syn. confuse, perplex
straitjacket (n.) เสื้อผ้าสำหรับให้คนไข้ป่วยทางจิตที่คลุ้มคลั่งใส่
trait (n.) คุณสมบัติ See also: ลักษณะพิเศษ
trait (n.) เส้นขีด
traitor (n.) ผู้ทรยศ
traitorous (adj.) ทรยศ Syn. treacherous
English-Thai: HOPE Dictionary
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
portrait(พอร์'เทรท,โพ'เทรท,-ทริท) n. ภาพถ่ายของคน,รูปคน,ภาพ,ภาพครึ่งตัว,รูป,รูปแกะสลัก
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
portraitist(พอร์'เทรททิสทฺ,โพ'-,-ทริท-) n. นักเขียนภาพคน,นักถ่ายภาพคน,นักวาดรูปคน
portraiture(พอร์'ทริเชอะ,โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน,ภาพคน,รูปคน,การพรรณนา
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย, (ปากกา,ดินสอ) ขีดหนึ่ง,การสัมผัส,การแตะ,จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง, See also: traitress,traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S.,treacherous
traitress(เทร'เทรส) n. traitor (ดู) ที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
portrait(n) รูปคน,ภาพครึ่งตัว,ภาพคน,รูปแกะสลัก
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
traitor(n) คนทรยศ,คนหักหลัง,คนขายชาติ
traitorous(adj) ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,เป็นกบฏ
traitress(n) หญิงทรยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
portraitรูปคนเหมือน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traitลักษณะสืบสายพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portrait drawingภาพวาดเส้นภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องแคบ (n.) straits See also: channel
ตกระกำลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ทุกข์ยาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
นิสัย (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ
ภาพเหมือน (n.) portrait
ลักษณะพิเศษ (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, นิสัย
ลาย (n.) trait See also: characteristic, feature Syn. ลวดลาย
ลาย (n.) trait See also: characteristic, feature Syn. ลวดลาย
ลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ส่อนิสัย (v.) indicate one´s trait See also: indicate one´s character or characteristic, indicate one´s disposition
ส่อสันดาน (v.) indicate one´s trait See also: indicate one´s character or characteristic, indicate one´s disposition Syn. ส่อนิสัย
สันดาน (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
I decided to make a portrait of him so that I wouldn't forget him.ผมตัดสินใจวาดรูปเหมือนเขา ผมจะได้ไม่ลืมเขา
You traitor, get your hands off of me!คนทรยศ, เอามือออกไปจากฉัน!
"This is no job for weaklings, traitorous dog.""นี่ไม่ใช่งานของพวกอ่อนแอ, ไอ้หมาทรยศ."
That way Dante's a traitor our patriots can understand.วิธี Dante ที่ทรยศรักชาติของเราสามารถเข้าใจ
After that, I worked on a squid boat in Monterey... then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica... and started doing portraits there for 10 cents apiece.หลังจากนั้นก็ไปทำงาน บนเรือจับปลาหมึกที่มอนทาเรย์ แล้วก็ไปลอสแองเจลิส ไปอยู่ท่าเรือที่ซานต้าโมนิก้า เริ่มเขียนภาพเหมือนขายหัวละ 10 เซนต์
Mother, since we're here, why not have your portrait taken?คุณแม่ ตั้งแต่เรามาอยู่นี่ แม่ยังไม่เคยถ่ายภาพเดี่ยวเลยนะ
Let's face it, anybody will have traits that get on your nerves.มาคุยกันดีกว่า ความอดทนของทุกคน มีขีดจำกัด
Why shouldn't it be your annoying traits? I'm no day at the beach.ทำไมคุณต้องไปยุ่งกับขีดจำกัดนั้นด้วย ฉันทำงานบ้านไม่ได้หยุดเลย
There is a traitor marching on palace.There is a traitor marching on palace.
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา

*trait* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 特点 / 特點] characteristic (feature); trait; feature
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, 画像 / 畫像] portrait; portray
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, 遗像 / 遺像] portrait of the deceased
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 叛变 / 叛變] renegade; traitor; to betray one's country
逆贼[nì zéi, ㄋㄧˋ ㄗㄟˊ, 逆贼 / 逆賊] renegade; traitor and bandit
对马海峡[Duì mǎ hǎi xiá, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 对马海峡 / 對馬海峽] Strait of Tsushima, between Japan and South Korea
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 柔佛海峡 / 柔佛海峽] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore
直布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 直布罗陀海峡 / 直布羅陀海峽] Strait of Gibraltar
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 霍尔木兹海峡 / 霍爾木茲海峽] Strait of Hormuz
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 二鬼子] traitor; collaborator with the enemy
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, 汉奸 / 漢奸] traitor (to China)
海峡[hǎi xiá, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 海峡 / 海峽] channel; strait
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
苦境[kǔ jìng, ㄎㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, 苦境] grievance; dire straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据] hard pressed for money; in financial straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据 / 拮據] hard pressed for money; in financial straits
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits
相图[xiàng tú, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, 相图 / 相圖] phase diagram (math.); phase portrait
肖像[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 肖像] portrait
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 长相 / 長相] profile; portrait
叛贼[pàn zéi, ㄆㄢˋ ㄗㄟˊ, 叛贼 / 叛賊] renegade; traitor
叛逆者[pàn nì zhě, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ ㄓㄜˇ, 叛逆者] traitor
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 宄] traitor
背叛者[bèi pàn zhě, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, 背叛者] traitor
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, 卖国贼 / 賣國賊] traitor
反水[fǎn shuǐ, ㄈㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 反水] turncoat; traitor

*trait* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプストレー[, apusutore-] (adj-no) abstrait (fre
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
ポートレート(P);ポートレイト[, po-tore-to (P); po-toreito] (n) portrait; (P)
ポートレイトモード[, po-toreitomo-do] (n) {comp} portrait mode
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P)
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P)
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
姿絵[すがたえ, sugatae] (n) portrait
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof
御真影;ご真影[ごしんえい, goshin'ei] (n) an imperial portrait
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P)
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P)
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
絵像[えぞう, ezou] (n) portrait
絵姿[えすがた, esugata] (n) portrait
縦型[たてがた, tategata] (adj-f) vertical; portrait style; longitudinal
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances
裏切る[うらぎる, uragiru] (v5r,vt) to betray; to turn traitor to; to double-cross; (P)
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors
賊臣[ぞくしん, zokushin] (n) rebel; insurrectionist; traitor
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu)
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin
顔写真[かおじゃしん, kaojashin] (n) photographic portrait
Japanese-English: COMDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong

*trait* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng) EN: FR: extrait de casier judiciaire [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดน้ำเสีย[v. exp.] (bambat nām ) EN: treat wastewater FR: traiter les eaux usées
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบเบริง[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bering Strait FR: détroit de Béring [m] ; détroit de Behring [m]
ช่องแคบบอสฟอรัส[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bosphorus Strait FR: détroit du Bosphore [m]
ช่องแคบแมกเจลแลน[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Magellan ; Straits of Magellan ; Magellanic Strait FR: détroit de Magellan [m]
ช่องแคบมะละกา[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Malacca FR: détroit de Malacca
ช่องแคบสิงคโปร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Singapore Strait ; Straits of Singapore FR: détroit de Singapour [m]
ช่องแคบยะโฮร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Straits of Johor ; Tebrau Strait ; Johor Strait ; Selat Johor ; Selat Tebrau ; Tebrau Reach FR:
ช่องแคบยิบรอลตาร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Gibraltar FR: détroit de Gibraltar [m]
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน[adj.] (dōi traitrø) EN: premeditated FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
เอกลักษณ์ประชาชาติ[n. exp.] (ēkkalak pra) EN: nation traits FR:
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded FR: distrait ; absent ; rêveur
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn th) EN: retired worker FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment ; therapy FR: traitement [m] ; soins [mpl]
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat ) EN: wastewater treatment FR: traitement des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat ) EN: secondary treatment FR: traitement secondaire [m]
การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement biologique des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement physique des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียทางเคมี[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement chimique des eaux usées [m]
การบำบัดรักษา[n. exp.] (kān bambat ) EN: treatment FR: traitement [m]
การเบิก[n.] (kān boēk) EN: FR: retrait [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham) EN: abuse FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham) EN: child abuse ; abuse of children FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham) EN: FR: maltraitance des animaux [f] ; maltraitance animale [f]

*trait* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wesenszug {m}characteristic trait
Ganzaufnahme {f}full length portrait
Brustbild {n}half length portrait
Nationalcharakter {m}national trait
Fahrwasser {n}navigable water; strait
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait
Gesichtszug {m}trait [Am.]
Landesverräter {m}traitor of his country

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trait*
Back to top