ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

characteristic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *characteristic*, -characteristic-

characteristic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
characteristic (n.) ลักษณะนิสัย Syn. attribute, property, trait
characteristic (adj.) ลักษณะพิเศษ See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristic weather (n.) สภาพอากาศ Syn. atmospheric condition
characteristical (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. specifically, especially
characteristics (n.) ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง Syn. complex
English-Thai: HOPE Dictionary
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณลักษณะ (n.) characteristic See also: property, quality, nature, performance, attribute Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า
ลักษณะนิสัย (n.) characteristic (of one´s personality) See also: distinguishing quality, property, trait
นิสัยใจคอ (n.) characteristics See also: behavior
อารมณ์ (n.) characteristics See also: behavior Syn. นิสัยใจคอ
บุรุษโทษ (n.) human evil characteristics
ลักษณะทางกรรมพันธุ์ (n.) hereditary characteristic
ลักษณะทางพันธุกรรม (n.) hereditary characteristic Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The characteristic of this model is that...""คุณสมบัติของคอมรุ่นนี้คือ..."
Well, the first characteristic is publicity.คือว่า ความแตกต่างข้อแรกคือความมีชื่อเสียง
They're characteristic of power plants or power stations.เสียงนี้มาจากโรงผลิตไฟฟ้า
The primary characteristic of a monopole is that it has only one pole, hence, monopole.แต่ลักษณะของ แม่เหล็กขั้วเดียวนั้น จะมีเพียงแค่ขั้วเดียวเท่านั้น จึงเรียกว่าขั้วเดียว
Over here, you see a single line that's giving up energy in the back half of the detector, more characteristic of what a muon object would look like, a muon being a heavy electron.ที่ให้พลังงานในช่วงครึ่ง หลังของเครื่องตรวจจับ ลักษณะของสิ่งวัตถุ มูอน จะมีลักษณะเหมือน มูอน เป็นอิเล็กตรอนหนัก
The one characteristic he can not accommodate,ไม่สามารถจะเป็นปกติได้ การตอบสนองโดยสัญชาตญาณ
Famous magician all have his own characteristic play.เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธœเธกเน€เธ›เน‡เธ™เน€เธžเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเธเธกเธฒเธขเธฒเธเธฅเธ˜เธฃเธฃเธกเธ”เธฒเน†เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธ–เธ™เธ™เธ„เธ™เธซเธ™เธถเนˆ
Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.ดูสิ แสงที่อยู่รอบๆ ขอบพวกนี้ มีลักษณะเฉพาะตามทฤษฎี ของสะพาน ไอสไตน-โรเซน
It's a characteristic that transcends species.มันเหมือนเป็น การถ่ายทอดทาง พันธุ์กรรมเลย
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...
But unlike someone under a banyan tree all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็คือทุกบรรษัทที่ดำเนินงานในสังคม มีโครงสร้างที่เกิดจาก
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed.ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่

characteristic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 特征联合 / 特徵聯合] characteristic binding
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 特点 / 特點] characteristic (feature); trait; feature
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, 示性类 / 示性類] characteristic class (math.)
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, 思潮] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, 特质 / 特質] characteristic; special property
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, 种差 / 種差] determinant (characteristic of a species)
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 各别 / 各別] distinct; characteristic; in different ways; different
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 品性] nature; characteristic; moral character
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 性质 / 性質] nature; characteristic
特性[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 特性] property; characteristic
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, 独特 / 獨特] unique; distinct; having special characteristics

characteristic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to
メルクマール[, merukuma-ru] (n) characteristic (ger
体臭[たいしゅう, taishuu] (n) body odor; body odour; personal odor; personal odour; characteristic (of someone)
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] (n) {comp} characteristic of a logarithm
指数部[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation)
第二次性徴[だいにじせいちょう, dainijiseichou] (n) secondary sex characteristic
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.)
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place)
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics)
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P)
常ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P)
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P)
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P)
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P)
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P)
独自[どくじ, dokuji] (adj-na,adj-no,n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P)
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
用不用説[ようふようせつ, youfuyousetsu] (n) (See ラマルク説) Lamarckian evolutionary theory in which individuals lose characteristics that are not used and develop characteristics that are often used
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type
雄性[ゆうせい, yuusei] (n,adj-no) male characteristics; manliness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
特性[とくせい, tokusei] characteristics
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

characteristic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance ; hereditary characteristic FR:
แคแรกเทอริสติก[n.] (khaēraēktho) EN: characteristic FR: caractéristique [f]
แคแรกเทอริสติกของลอการิทึม = แคแรกเทอริสติก ของ log[n. exp.] (khaēraēktho) EN: characteristic of logarithm FR:
ค่าลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (khā laksana) EN: characteristic value FR: valeur caractéristique [f]
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khunnalaksa) EN: product characteristic FR:
คุณลักษณะของตลาด[n. exp.] (khunnalaksa) EN: market characteristic FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana cha) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ลักษณะเฉพาะ[adj.] (laksana cha) EN: characteristic FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลักษณะด้อย[n. exp.] (laksana døi) EN: recessive characteristic FR:
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nis) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait FR: qualité [f] ; propriété [f]
ลักษณะทางพันธุกรรม[n. exp.] (laksana thā) EN: hereditary characteristic FR: caractéristique héréditaire [f]
ไม่แปลก[adj.] (mai plaēk) EN: not unusual ; characteristic FR: pas inhabituel
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
พหุนามลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (phahunām la) EN: characteristic polynomial FR:
รากลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (rāk laksana) EN: characteristic root FR:
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type ; characteristic ; feature FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m] ; structure [f]
สมการลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (samakān lak) EN: characteristic equation FR:
เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (sen khōng l) EN: characteristic curve FR:
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark FR: propriété [f] ; caractéristique [f] ; qualité [f] ; attribut [m]
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: way ; style ; manner ; characteristic style ; vein ; pattern FR: style [m]
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (wēktoē laks) EN: characteristic vector FR: vecteur caractéristique [m]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: manner ; characteristic ; type ; habit ; reputation FR: réputation [f]
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์[n. exp.] (laksana cho) EN: demographic characteristics FR:
ลักษณะของผู้ซื้อ[n. exp.] (laksana khø) EN: buyer characteristics FR:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์[n. exp.] (laksana thā) EN: botanical characteristics FR: caractéristques botaniques [fpl]
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:

characteristic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic
Dispersionseigenschaft {f}dispersion characteristic
Kennlinie {f}characteristic; characteristic curve; characteristic line
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Anodenkennung {f}anode characteristics
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Hauptmerkmal {n}characteristic feature
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment
Wesenszug {m}characteristic trait
charakteristisch {adj} (für)characteristic (of)
Kenndaten {pl}characteristics
Abflussverhalten {n}runoff characteristics
Federkennlinie {f} [techn.]spring characteristics
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า characteristic
Back to top