ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trait-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trait, *trait*,

-trait- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a trait I inherited. I'd be the first to say it.นั้นคือนิสัยที่ผมได้รับ ผมหวังจะพูดมันเป็นคนแรก
After all, isn't that a trait your people pride themselves on?ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คุณสมบัติที่คนทั่วไปจะภาคภูมิสินะ ?
That's a trait to be admired, not mocked, man-whore.คุณสมบัติอันน่ายกย่องเลยละ อย่าเลียนแบบ ไอ้เสือผู้หญิง
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.เป็นลักษณะเฉพาะความคิดของคนร้าย รายนี้เลยก็ว่าได้
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.ลักษณะพิเศษของความคิดของคนร้ายนี้คือ เขาชอบที่จะนำหน้าพวกเราไปก้าวหนึ่งเสมอ
You inherited that trait from your mother.เป็นคุณสมบัติที่ท่านได้รับ จากแม่ของท่าน
A trait people never fail to undervalue, I'm afraid.เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยประเมินค่าได้ถูก
The same common trait as all the others.ความกร้าวร้าวเหมือนกัน เกิดมาจาก
I wonder if it's a common trait in your family.ความแตกต่าง เป็นเอกลัักษณ์ ของครอบครัวนาย
That is a trait that's common to your race.เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของชาติพ้นธุ์คุณเลย
A trait which yet endears me to my husband.สามีที่ยังเป็นที่รักของฉัน
Bone trait that tells me he's definitely my son... Damn it.แต่การที่เขาเรียนหนัก ทำให้ฉันมั่นใจว่าเขาคือลูกฉัน บ้าเอ้ย

-trait- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
ขีด[n.] (khīt) EN: 100 grammes FR: trait d'une balance [m] ; 100 grammes
ขีดสั้น[n.] (khīt san) EN: short line ; hyphen FR: tiret [m] ; trait d'union [m]
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash FR: trait [m]
เครื่องหมายขีด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hyphen FR: trait d'union [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลักษณาการ[n.] (laksanākān) EN: trait FR:
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nis) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait FR: qualité [f] ; propriété [f]
ลักษณะพิเศษ[n. exp.] (laksana phi) EN: trait FR: particularité [f] ; caractéristique [f]
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
ลักษณะถาวร[n. exp.] (laksana thā) EN: trait FR:
ปมจิต[n.] (pomjit) EN: mental complex FR: complexe [m] ; trait de caractère [m]
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
ตีเส้น[v. exp.] (tīsen) EN: draw a line ; rule a line ; make a line FR: tracer une ligne ; tirer un trait ; faire une ligne ; faire un trait
ยัติภังค์[n.] (yattiphang) EN: hyphen ; hyphenation FR: trait d'union [m]

-trait- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wesenszug {m}characteristic trait
Nationalcharakter {m}national trait
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trait-
Back to top