ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trait*, -trait-

trait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trait (n.) คุณสมบัติ See also: ลักษณะพิเศษ
trait (n.) เส้นขีด
traitor (n.) ผู้ทรยศ
traitorous (adj.) ทรยศ Syn. treacherous
English-Thai: HOPE Dictionary
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย, (ปากกา,ดินสอ) ขีดหนึ่ง,การสัมผัส,การแตะ,จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง, See also: traitress,traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S.,treacherous
traitress(เทร'เทรส) n. traitor (ดู) ที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
traitor(n) คนทรยศ,คนหักหลัง,คนขายชาติ
traitorous(adj) ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,เป็นกบฏ
traitress(n) หญิงทรยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traitลักษณะสืบสายพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลาย (n.) trait See also: characteristic, feature Syn. ลวดลาย
ลาย (n.) trait See also: characteristic, feature Syn. ลวดลาย
ช่องแคบ (n.) straits See also: channel
ตกระกำลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ทุกข์ยาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
นิสัย (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ
ภาพเหมือน (n.) portrait
ลักษณะพิเศษ (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, นิสัย
ลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ส่อนิสัย (v.) indicate one´s trait See also: indicate one´s character or characteristic, indicate one´s disposition
ส่อสันดาน (v.) indicate one´s trait See also: indicate one´s character or characteristic, indicate one´s disposition Syn. ส่อนิสัย
สันดาน (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a trait I inherited. I'd be the first to say it.นั้นคือนิสัยที่ผมได้รับ ผมหวังจะพูดมันเป็นคนแรก
After all, isn't that a trait your people pride themselves on?ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คุณสมบัติที่คนทั่วไปจะภาคภูมิสินะ ?
That's a trait to be admired, not mocked, man-whore.คุณสมบัติอันน่ายกย่องเลยละ อย่าเลียนแบบ ไอ้เสือผู้หญิง
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.เป็นลักษณะเฉพาะความคิดของคนร้าย รายนี้เลยก็ว่าได้
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.ลักษณะพิเศษของความคิดของคนร้ายนี้คือ เขาชอบที่จะนำหน้าพวกเราไปก้าวหนึ่งเสมอ
You inherited that trait from your mother.เป็นคุณสมบัติที่ท่านได้รับ จากแม่ของท่าน
A trait people never fail to undervalue, I'm afraid.เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยประเมินค่าได้ถูก
The same common trait as all the others.ความกร้าวร้าวเหมือนกัน เกิดมาจาก
I wonder if it's a common trait in your family.ความแตกต่าง เป็นเอกลัักษณ์ ของครอบครัวนาย
That is a trait that's common to your race.เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของชาติพ้นธุ์คุณเลย
A trait which yet endears me to my husband.สามีที่ยังเป็นที่รักของฉัน
Bone trait that tells me he's definitely my son... Damn it.แต่การที่เขาเรียนหนัก ทำให้ฉันมั่นใจว่าเขาคือลูกฉัน บ้าเอ้ย

trait ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 相] appearance; portrait; picture
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
海峡[hǎi xiá, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 海峡 / 海峽] channel; strait
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 特点 / 特點] characteristic (feature); trait; feature
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
苦境[kǔ jìng, ㄎㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, 苦境] grievance; dire straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据] hard pressed for money; in financial straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据 / 拮據] hard pressed for money; in financial straits
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits
相图[xiàng tú, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, 相图 / 相圖] phase diagram (math.); phase portrait
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, 画像 / 畫像] portrait; portray
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
肖像[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 肖像] portrait
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, 遗像 / 遺像] portrait of the deceased
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 长相 / 長相] profile; portrait
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 叛变 / 叛變] renegade; traitor; to betray one's country
叛贼[pàn zéi, ㄆㄢˋ ㄗㄟˊ, 叛贼 / 叛賊] renegade; traitor
逆贼[nì zéi, ㄋㄧˋ ㄗㄟˊ, 逆贼 / 逆賊] renegade; traitor and bandit
对马海峡[Duì mǎ hǎi xiá, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 对马海峡 / 對馬海峽] Strait of Tsushima, between Japan and South Korea
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 柔佛海峡 / 柔佛海峽] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore
直布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 直布罗陀海峡 / 直布羅陀海峽] Strait of Gibraltar
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 霍尔木兹海峡 / 霍爾木茲海峽] Strait of Hormuz
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 二鬼子] traitor; collaborator with the enemy
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent
叛逆者[pàn nì zhě, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ ㄓㄜˇ, 叛逆者] traitor
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 宄] traitor
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, 汉奸 / 漢奸] traitor (to China)
背叛者[bèi pàn zhě, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, 背叛者] traitor
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, 卖国贼 / 賣國賊] traitor
反水[fǎn shuǐ, ㄈㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 反水] turncoat; traitor

trait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプストレー[, apusutore-] (adj-no) abstrait (fre
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
ポートレート(P);ポートレイト[, po-tore-to (P); po-toreito] (n) portrait; (P)
ポートレイトモード[, po-toreitomo-do] (n) {comp} portrait mode
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P)
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P)
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
姿絵[すがたえ, sugatae] (n) portrait
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof
御真影;ご真影[ごしんえい, goshin'ei] (n) an imperial portrait
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P)
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P)
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
絵像[えぞう, ezou] (n) portrait
絵姿[えすがた, esugata] (n) portrait
縦型[たてがた, tategata] (adj-f) vertical; portrait style; longitudinal
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances
裏切る[うらぎる, uragiru] (v5r,vt) to betray; to turn traitor to; to double-cross; (P)
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors
賊臣[ぞくしん, zokushin] (n) rebel; insurrectionist; traitor
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu)
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin
顔写真[かおじゃしん, kaojashin] (n) photographic portrait
Japanese-English: COMDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong

trait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
ขีด[n.] (khīt) EN: 100 grammes FR: trait d'une balance [m] ; 100 grammes
ขีดสั้น[n.] (khīt san) EN: short line ; hyphen FR: tiret [m] ; trait d'union [m]
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash FR: trait [m]
เครื่องหมายขีด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hyphen FR: trait d'union [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลักษณาการ[n.] (laksanākān) EN: trait FR:
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nis) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait FR: qualité [f] ; propriété [f]
ลักษณะพิเศษ[n. exp.] (laksana phi) EN: trait FR: particularité [f] ; caractéristique [f]
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
ลักษณะถาวร[n. exp.] (laksana thā) EN: trait FR:
ปมจิต[n.] (pomjit) EN: mental complex FR: complexe [m] ; trait de caractère [m]
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
ตีเส้น[v. exp.] (tīsen) EN: draw a line ; rule a line ; make a line FR: tracer une ligne ; tirer un trait ; faire une ligne ; faire un trait
ยัติภังค์[n.] (yattiphang) EN: hyphen ; hyphenation FR: trait d'union [m]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng) EN: FR: extrait de casier judiciaire [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดน้ำเสีย[v. exp.] (bambat nām ) EN: treat wastewater FR: traiter les eaux usées
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
เบียน[v.] (bīen) EN: disturb FR: déranger ; malmener ; maltraiter
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบเบริง[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bering Strait FR: détroit de Béring [m] ; détroit de Behring [m]
ช่องแคบบอสฟอรัส[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bosphorus Strait FR: détroit du Bosphore [m]
ช่องแคบแมกเจลแลน[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Magellan ; Straits of Magellan ; Magellanic Strait FR: détroit de Magellan [m]

trait ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wesenszug {m}characteristic trait
Nationalcharakter {m}national trait
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait
Ganzaufnahme {f}full length portrait
Brustbild {n}half length portrait
Fahrwasser {n}navigable water; strait
Gesichtszug {m}trait [Am.]
Landesverräter {m}traitor of his country

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trait
Back to top