ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inattentive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inattentive*, -inattentive-

inattentive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inattentive (adj.) เพิกเฉย See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่ Syn. careless, heedless, negligent Ops. attentive, care, heedful
inattentiveness (n.) ความเพิกเฉย See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย Syn. carelessness, heedlessness Ops. attentiveness, care, heed
English-Thai: Nontri Dictionary
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหม่อมอง (v.) be inattentive See also: be vacant, be abstracted Syn. เหม่อ

inattentive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter)
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness

inattentive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาใจใส่[adj.] (mai aojaisa) EN: inattentive ; uninterested ; careless FR: indifférent ; insoucieux
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted FR: être inattentif
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เพิกเฉย[adj.] (phoēkchoēi) EN: inattentive FR: indifférent
เผอเรอ [= เผลอเรอ*][v.] (phoēroē [= ) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent FR:

inattentive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unaufmerksam {adj} | unaufmerksamer | am unaufmerksamsteninattentive | more inattentive | most inattentive
Nachlässigkeit {f}inattentiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inattentive
Back to top