ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confuse*, -confuse-

confuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confuse (vt.) ผสมปนเปกัน Syn. confound, puzzle
confuse (vt.) สับสน Syn. confound, puzzle
confuse about (phrv.) สับสนเกี่ยวกับ See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง
confuse with (phrv.) ทำให้สับสนกับ See also: ทำให้มึนงงกับ
confuse with (phrv.) ทำให้ผิดพลาดกับ See also: ทำให้เข้าใจผิดกับ Syn. mistake for, take for
confused (adj.) ที่สับสน
confusedly (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. disorderedly
English-Thai: HOPE Dictionary
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confuseสับสน [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งง (v.) confuse See also: blur, obscure, perplex, bewilder Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
ฉับไว (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉุกละหุก (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
นัวเนีย (v.) confuse See also: muddle, disturb, perturb, ruffle Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย
ปะปน (v.) confuse See also: confound with Syn. ปน
ปัวเปีย (v.) confuse See also: muddle, disturb, perturb, ruffle Syn. พัลวัน, ยุ่ง
มึน (v.) confuse See also: blur, obscure, perplex, bewilder Syn. มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
เปรอะ (v.) confuse Syn. เลอะ Ops. เป็นระเบียบ
เร่งด่วน (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, ทันที, กะทันหัน
ไม่ได้สติ (v.) confuse See also: blur, obscure, perplex, bewilder Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่รู้สึกตัว Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
ฟั่นเฝือ (adj.) confused See also: complicated Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง
วุ่นวาย (adj.) confused See also: complicated Syn. ยุ่ง, พัวพัน, ยุ่งเหยิง
อลวน (adj.) confused See also: chaotic, tumultuous, disordered Syn. ยุ่งเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุ่น
เฝือ (adv.) confused See also: disordered, tangled
นัวเนีย (adv.) confusedly See also: in disorder Syn. พัลวัน, ยุ่ง
นุงถุง (adv.) confusedly Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง
นุงนัง (adv.) confusedly Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง
งงเป็นไก่ตาแตก (v.) get confused See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea
ยุ่งเหยิง (v.) be confused See also: be chaotic, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
ไขว้เขว (v.) be confused See also: misunderstand Syn. สับสน, งง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm confusedฉันสับสน
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I'm really confusedฉันสับสนจริงๆ
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร
But I think if we sleep together tonight, we'd only confuse things.แต่ผมคิดว่า ถ้าเรานอนด้วยกันคืนนี้ มันน่าจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นนะ.
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน
Why would anyone possibly confuse you with me?และที่สำคัญที่สุด ฉันเป็นอิสระ
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน
Yun, please don't confuse meยุน อย่าทำให้ผมสับสนอีกเลย
Don't try to confuse Jin Hunอย่าทำให้จินฮุนสับสน
I did not confuse himฉันไม่ได้ทำให้เค้าสับสน
Because you confuse Saving her life With doing the right thing.เพราะคุณสับสนระหว่างช่วยชีวิตเธอ /N กับทำสิ่งที่ถูก
Well, your father's already started to forget names and confuse things.พ่อแกก็เริ่มจะลืมโน่นลืมนี่.. งกๆเงิ่นๆ
He's trying to confuse us by using the stolen cash to establish decoys.เขาพยายามที่จะทำให้เราสับสนโดยการใช้เงินที่ขโมยมาทำให้เกิดเป้าหลอก

confuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
[fén, ㄈㄣˊ, 棼] beams in roof; confused
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 困惑] bewilder; perplexity; confused
[mí, ㄇㄧˊ, 迷] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
囒哰[lán láo, ㄌㄢˊ ㄌㄠˊ, 囒哰] confused talk
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 惑] confuse
[hūn, ㄏㄨㄣ, 惛] confused; forgetful; silly
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 慁] confused; dishonor
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愦 / 憒] confused; troubled
昏头昏脑[hūn tóu hūn nǎo, ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ, 昏头昏脑 / 昏頭昏腦] confused; dizzy; fainting
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 晕头转向 / 暈頭轉向] confused and disoriented
[gǔ, ㄍㄨˇ, 汩] confused; extinguished
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
[hóu, ㄏㄡˊ, 侯] marquis; (sometimes confused with 候 hou4); surname Hou
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊塗] muddled; silly; confused
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊涂 / 糊塗] muddled; silly; confused
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 胡涂] muddled; silly; confused; also written 糊涂
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 鬼摸脑壳 / 鬼摸腦殻] muddled; momentarily confused
[fēn, ㄈㄣ, 纷 / 紛] numerous; confused; disorderly
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur
[láo, ㄌㄠˊ, 哰] see 囒哰 lan2 lao2, confused talk
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, 宋史] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书)
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 沌] confused; turbid

confuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused
まごまご[, magomago] (adv,n,vs) (on-mim) confused; (P)
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P)
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P)
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed)
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P)
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P)
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

confuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with FR: confondre
ปัวเปีย[v.] (pūapīa) EN: confuse FR:
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre
ฉุกละหุก[adj.] (chuklahuk) EN: precipitous ; confused ; impetuous FR:
เฝือ[adj.] (feūa) EN: disordered ; confused FR:
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: overwhelmed ; confused FR:
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly FR: activement ; va-et-vient
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused FR:
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical ; inane FR:
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:
ไม่ชัด[adv.] (mai chat) EN: FR: indistinctement ; confusément
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งงเป็นไก่ตาแตก[v.] (ngongpenkai) EN: get confused ; be confused ; be at a complete loss FR: tomber des nues
งงเต็ก[adj.] (ngong tek) EN: flabbergasted ; confused FR:
งวยงง[v.] (ngūay-ngong) EN: be confused FR:
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
นัวเนีย[adv.] (nūanīa) EN: confusedly ; in a confused manner ; in disorder FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
เปรอะ[adj.] (proe) EN: confused ; messy FR:
ป่วน[v.] (pūan) EN: be confused ; be turbulent FR:
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
รู้สึกสับสน[v. exp.] (rūseuk saps) EN: feel confused FR:
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ตื้อ[adj.] (teū) EN: dull ; slow ; stupid ; confused ; befuddled ; thickheaded FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: perturbed ; upset ; agitated ; anxious ; shaken ; vexed ; confused FR: contrarié ; perturbé

confuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused
Verwirrtheit {f}confusedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confuse
Back to top