ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treacherous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treacherous*, -treacherous-

treacherous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treacherous (adj.) ทรยศ
treacherous (adj.) ไม่น่าไว้วางใจ
treacherous (adj.) ไม่มั่นคง
treacherously (adv.) อย่างอวดอ้าง See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต Syn. deceitfully Ops. justly, honorably
English-Thai: HOPE Dictionary
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
English-Thai: Nontri Dictionary
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will be a decided improvement... over that treacherous Sally.นายตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว ตรงนั้น คนทรยศ
Hard, treacherous work.งานหนักมาก, งานที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะ
You probably heard the news that our Zulus are a treacherous bunch.คุณคงได้ข่าวแล้วว่าพวกซูลู เป็นพวกขายชาติ
It is the most treacherous talent of them all.มันเป็นพรสวรรค์ที่น่ากลัว ของพวกผู้หญิงเลยล่ะ
This here is a treacherous race.นี่เป็นการแข่งที่อันตราย
It's the most treacherous race in all of Alaska.มันเป็นการแข่งขันที่ อันตรายที่สุดในอลาสก้า
So that no man, woman nor child may ever see your treacherous face again, you shall wear this mask for the term of your natural life.ดังนั้นแล้ว อย่าหวังว่าจะมีชายหญิง หรือแม้แต่เด็กน้อยคนใด ได้เห็นใบหน้าอันชั่วช้าของเจ้าอีกเลย เจ้าจะต้องสวมหน้ากากนี้ไปตลอกชีวิตของเจ้า
But Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.แต่อนาคินและโอบีวันต่างก็ ไม่ไว้ใจในเล่ห์เหลี่ยม ของโอนาก้าและพรรคพวก
The treacherous bastards may have started this war,ถึงแม้ว่าไอ้สวะพวกนั้น.. เป็นคนเริ่มต้นสงคราม!
I suppose it is treacherous outside.ฉันคิดว่าบรรยากาศ ข้างนอกไม่น่าไว้ใจเสียแล้ว
My treacherous brother must be brought to justice, and as such, I have doubled the reward for his capture.น้องชายผู้ทรยศของข้า จะต้องถูกนำตัวมาพิพากษา ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงเพิ่มรางวัล ในการล่าตัวเขาขึ้นเป็นสองเท่า
In time the brothers reached a river too treacherous to pass.พวกเขาก็เดินทางมาถึงแม่น้ำที่ลึกเกินกว่าจะว่ายข้ามไป

treacherous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, 狐狸] fox; fig. sly and treacherous person
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ, 奸猾] treacherous; crafty; deceitful
诡诈[guǐ zhà, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄚˋ, 诡诈 / 詭詐] treacherous
阴险[yīn xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 阴险 / 陰險] treacherous; sinister

treacherous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman

treacherous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
คิดคด[adj.] (khitkhot) EN: perfidious ; treacherous FR: perfide
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ[X] (pāk prāsai ) EN: smooth-tongued and treacherous FR:
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[adj.] (thørayot) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious FR: traître ; perfide
ตลบตะแลง[adv.] (taloptalaēn) EN: deceitfully ; fraudulently ; treacherously ; craftily FR:

treacherous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trügerisch; verräterisch {adj} | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treacherous
Back to top