ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plan*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plan, -plan-

*plan* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aeroplane (n.) เครื่องบิน Syn. airplane, aircraft
airplane (n.) เครื่องบิน Syn. plane, aircraft
aquaplane (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. surf-ride, windsurf
arms plant (n.) คลังแสงสรรพาวุธ Syn. military warehouse
biplane (n.) เครื่องบินแบบ2ปีกที่มีปีกหนึ่งอยู่เหนืออีกปีกหนึ่ง
blue planet (n.) โลก Syn. earth
complancence (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency Ops. discomfort, uneasiness, distress
cotton plant (n.) ต้นฝ้าย See also: พืชประเภทฝ้าย
counterplan (n.) แผนโต้กลับ
counterplan (n.) แผนสำรอง
deplane (vt.) ลงจากรถราง หรือรถไฟ See also: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ Syn. alight, descend, step Ops. embark, board
deplane (vi.) ลงจากรถราง หรือรถไฟ See also: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ Syn. alight, descend, step Ops. embark, board
eggplant (n.) มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
emplane (vt.) ขึ้นเครื่องบิน See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. enplane
emplane (vi.) ขึ้นเครื่องบิน See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. enplane
enplane (vt.) ขึ้นเครื่องบิน See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. emplane
enplane (vi.) ขึ้นเครื่องบิน See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. emplane
esplanade (n.) พื้นที่โล่งๆ ยาวๆ (โดยเฉพาะที่ใกล้ทะเล) ใช้สำหรับเดินเล่นหรือขับรถเล่น Syn. boardwalk
explanation (n.) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
explanation (n.) คำชี้แจง See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
explanatory (adj.) ซึ่งเป็นการอธิบาย See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง Syn. explicatory
explanatory (adj.) ซึ่งให้ตัวอย่าง See also: ที่ช่วยอธิบาย, ที่ทำให้ชัดเจน Syn. exemplifying
family planning (n.) การวางแผนครอบครัว
floor plan (n.) แบบแปลน See also: แผนผัง, แบบ Syn. drawing
gangplank (n.) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ Syn. gankway, gradient
hydroplane (n.) เครื่องบินที่แล่นบนน้ำได้
implant (vt.) ปลูกฝัง See also: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว Syn. imbue, indoctrinate, teach
implant (vt.) ฝัง See also: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น Syn. attach, fix, set
implant (vt.) สอดใส่ (ทางการแพทย์) See also: ใส่, สอด, ฝัง Syn. inject Ops. extract
implant in (phrv.) ปลูกฝัง Syn. inculcate in, instil in
implant into (phrv.) ปลูกฝัง Syn. inculcate in, instil in
implantation (n.) กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก Syn. fertilization
implantation (n.) การปลูกฝัง See also: การสอด, การใส่
installment plan (n.) การเช่าซื้อ
interplanetary (adj.) ระหว่างดาวเคราะห์
jet airplane (n.) เครื่องบินไอพ่น See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น Syn. jet
jet plane (n.) เครื่องบินไอพ่น See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น Syn. jet, jet airplane
Lapland (n.) บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
medicinal plant (n.) พืชสมุนไพร
minor planet (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, asteroid
English-Thai: HOPE Dictionary
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
century plantn. ต้นไม้จำพวก Agave americana, Syn. agave
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
complanate(คอม'พละเนท) adj. เรียบ,มีผิวเรียบ, See also: complanation n. ดูcomplanate
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
deplane(ดีเพลน') vi. ลงจากเครื่องบิน
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน,ขึ้นเครื่องบิน
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
family planningn. การคุมกำเนิด
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
game plann. แผนที่ละเอียดรอบคอบ
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
hydroplanen. เครื่องบินน้ำ,เรือเร็วขนาดเล็กที่วิ่งตามผิวน้ำ. vi. แล่นเร็วมากไปตามผิวน้ำ,เดินทางด้วยเรือเร็วขนาดเล็ก
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
jack planeกบไสไม้ให้เรียบ
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
planner(แพลน'เนอะ) n. ผู้วางแผน,ผู้วางนโยบาย
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
sea planen. เครื่องบินแล่นบนผิวน้ำได้
English-Thai: Nontri Dictionary
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
eggplant(n) มะเขือ
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
seaplane(n) เครื่องบินทะเล
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น
upland(n) ที่สูง,ที่ดอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allograft; graft, allogeneic; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aplanaticไม่เคลื่อนที่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biennial plantพืชสองปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carnivorous plantพืชกินสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
city planningการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coplanarร่วมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
datum horizon; datum; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fault planeระนาบรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flowering plant; angiospermพืชดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guide plane๑. ระนาบนำ [มีความหมายเหมือนกับ guiding plane]๒. เครื่องมือปรับระนาบนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implant๑. สิ่งปลูกฝัง, วัสดุปลูกฝัง๒. ปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantationการปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insectivorous plantพืชกินแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monoplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้ช่วงเดียว [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pioneer plantพรรณไม้เบิกนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planeระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plantar-ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ volar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectifying planeระนาบผ่านเส้นสัมผัสกับแนวคู่ฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
splanchnic-อวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
town planningการวางผังเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transplantปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transplantationการปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Family Planningการวางแผนครอบครัว [การแพทย์]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Foliage plantsไม้ใบ [TU Subject Heading]
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]
Implantฝัง [การแพทย์]
Implantationฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Interplanetary voyagesการท่องอวกาศ [TU Subject Heading]
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]
Jujube (Plant)พุทรา [TU Subject Heading]
Kava plantกาวา [TU Subject Heading]
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nematode disease of plantsโรคพยาธิตัวกลมในพืช [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plan position indicator (PPI)แพลน โพซิชัน อินดิเคเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant inspectionการตรวจพืช [TU Subject Heading]
Prosthesis implantationการใส่อวัยวะเทียม [TU Subject Heading]
Pyrethrum (Plant)ไพรีทรัม [TU Subject Heading]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราง (adv.) sound of rubbing plan´s leaves Syn. กรางเกรียง
กรางเกรียง (adv.) sound of rubbing plan´s leaves
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ดีบัว (n.) young plant in the lotus seed
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in
ถีบกระดาน (v.) propel a plank on mud bank Syn. ไสกระดาน
นาบข้าว (v.) press rice plant down with stick
ลงนา (v.) start planting rice See also: begin ploughing and planting rice Syn. ทำนา
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
สกย. (n.) Office of the Rubber Replanting Aid fund
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (n.) Office of the Rubber Replanting Aid fund Syn. สกย.
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank
กกช้าง (n.) name of plant Syn. กกธูป, ปรือ, เฟื้อ
กกธูป (n.) name of plant Syn. กกช้าง, ปรือ, เฟื้อ
กบ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planning machine, planer Syn. กบไสไม้
กบไสไม้ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planer Syn. กบ
กรมการผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
กระช้อยนางรำ (n.) species of plant See also: telegraph plant Syn. ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
She messed up the plansเธอทำแผนรวนหมด
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร?
I have about 15 pages here which I wrote last night... in explanation of my qualifications.{\cHFFFFFF}ฉันมีประมาณ 15 หน้าที่นี่ ซึ่งผมเขียนคืนที่ผ่านมา ... {\cHFFFFFF}ในการอธิบายคุณสมบัติของฉัน
Yes, my plane was shot down, and I bailed out.{\cHFFFFFF}ใช่เครื่องบินของฉันถูกยิง และผมประกันตัวออกมา

*plan* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, 动植物 / 動植物] plants and animals; flora and fauna
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, 学名 / 學名] scientific name; Latin name (of plant or animal)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, 植物] botanical; plant; vegetation
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, 捕捞 / 捕撈] fish for (aquatic animals and plants); catch
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, 包机 / 包機] chartered plane; to charter a plane
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条文 / 條文] clause; explanatory section in a document
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, 古柯树 / 古柯樹] coca plant (source of cocaine)
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, 茂密] dense (of plant growth); lush
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)

*plan* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants)
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family)
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane
アケビ科[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa)
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
アンスリウム[, ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat
イオン注入[イオンちゅうにゅう, ion chuunyuu] (n) ion implantation
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants)
イチョウ科[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental)
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21
ウコギ科[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family
エゴノキ科[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family
エスプラネード[, esupurane-do] (n) esplanade
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone)
オオバコ科;車前科[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family)
オトギリソウ属;弟切草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts)
オトギリソウ目;弟切草目[オトギリソウもく(オトギリソウ目);おとぎりそうもく(弟切草目), otogirisou moku ( otogirisou me ); otogirisoumoku ( otogirisou me )] (n) Guttiferales (plant order)
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
面オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

*plan* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana FR: agave [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อำปลัง[v.] (amplang) EN: obscure FR:
อาณาจักรพืช[n. prop.] (Ānājak Pheū) EN: Kingdom Plantae FR: règne végétal [m]
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation FR:
แบบ[n.] (baēp) EN: plan ; scheme FR: plan [m]
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) EN: FR: plan de maison [m]
แบบบ้านชั้นเดียว[n. exp.] (baēp bān ch) EN: FR: plan de maison plain-pied [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan FR: plan d'architecte [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn ) EN: house plan FR: plan de maison [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāo nā chā) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่อ้อย[n. exp.] (chāo rai øi) EN: FR: planteur de canne à sucre [m]
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ชาวสวนยาง[n. exp.] (chāo sūan y) EN: rubber planter ; rubber farmer ; rubber tapper ; rubber grower FR: planteur d'hévéa [m]
ชีวาตม์[n.] (chīwāt) EN: FR: vie d'une plante [f]
เชิงระนาบ[adj.] (choēng ranā) EN: planar FR:
ช้อนปลูก[n. exp.] (chøn plūk) EN: gardening trowel ; garden trowel ; trowel FR: plantoir [m]
ไดโนเสาร์แพลนเน็ต[TM] (Dainōsao Ph) EN: Dinosaur Planet FR: Dinosaur Planet
ดำ[v.] (dam) EN: transplant FR: repiquer
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field. FR: repiquer
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: inner planet FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: outer planet FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) EN: FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊ส[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khr) EN: dwarf planet FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai) EN: Kuiper belt planet FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย[n. exp.] (dāokhrǿ nøk) EN: extrasolar planet ; exoplanet FR: planète extrasolaire [f]
ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน[n. exp.] (dāokhrǿ sī ) EN: Blue Planet FR: Planète Bleue [f]

*plan* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Alternativplan {m}alternative plan
Alternativplanung {f}alternative planning
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Hilfsbetrieb {m}auxiliary plant
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant
Biogasanlge {f}biogas plant
Kesselanlage {f}boiler plant
Finanzhaushalt {m}budgetary planning
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission
Werkplanung {f}; Ausführungsplanung
Mittelebene {f}centre plane
Charterflugzeug {n}charter plane
Chartermaschine {f}charter plane
Kontenplan {m} | Kontenpläne
Kaffeepflanze {f} [bot.]coffee plant
Kaffeeplantage {f}coffee plantation
Ausweichplan {m}contingency plan
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Kostenabschätzung {f}; Kostenplan
Lehrplan {m} | Lehrpläne
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Leitplanke {f} | Leitplanken
Kulturpflanze {f}cultivated plant
Lehrplan {m}; Studienplan
Studienplan {m} | Studienpläne
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan
Entsalzungsanlage {f}desalination plant; desalting plant
Entwurf {m}; Planung
Feinplanung {f}detailed planning
Entwicklungsplanung {f}development planning
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Punktpflanze {f}dot plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plan*
Back to top