ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

board

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *board*, -board-

board ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
board (n.) แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า
board (n.) อาหาร Syn. meal
board (n.) กระดาน
board (n.) คณะกรรมการ Syn. committee, management
board (vt.) ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร Syn. get on
board game (n.) เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน) See also: เกมแบคแกมมอน
board in (phrv.) นำอาหารไปที่ทำงาน
board out (phrv.) ใช้บริการอาหารและที่พักนอกบ้าน
board with (phrv.) นำอาหารไปกับ
boarder (n.) เด็กประจำ (ทั้งกินและพักที่โรงเรียน)
boarding (n.) ไม้กระดานยาว
boarding school (n.) โรงเรียนที่มีการเรียนเฉพาะกลางวัน
boarding school (n.) หอพัก Syn. dorm, hostel
boarding-house (n.) บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า Syn. bed and breakfast
boarding-school (n.) โรงเรียนประจำ See also: โรงเรียนกินนอน Ops. day school
boardroom (n.) ห้องประชุมคณะกรรมการ
boardwalk (n.) ทางไม้กระดาน โดยเฉพาะแถวชายหาด
English-Thai: HOPE Dictionary
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
English-Thai: Nontri Dictionary
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
board๑. สำนักงานคณะกรรมการ๒. คณะกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
สกท. (n.) Office of the Board of Investment See also: BOI Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (n.) Office of the Board of Investment
ไม้นิ้ว (n.) a board with 1 inch thickness See also: a plank with 1 inch thickness, 1-inch-thick board, 1-inch-thick plank
ไม้หมุน (n.) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin See also: levelling stick
กระดาน (n.) board See also: plank, batten
ที่ประกาศ (n.) board See also: notice board, billboard, signboard, display panel, poster board, display panel, poster board Syn. ป้ายประกาศ
บอร์ด (n.) board Syn. กระดาน
ไม้กระดาน (n.) board See also: planks, deal, strip, slat Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง
ไม้แผ่น (n.) board See also: plank, lath, strip, slat
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
เติ่ง (n.) board for dice games
คณะกรรมการอำนวยการ (n.) board of committee See also: steering committee
คณะที่ปรึกษา (n.) board of consultant See also: advisory group
คณะกรรมการผู้บริหาร (n.) board of directors See also: board
สกท. (n.) Board of Investment See also: BOI Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นักเรียนกินนอน (n.) boarder Ops. นักเรียนไปกลับ
นักเรียนประจำ (n.) boarder Syn. นักเรียนกินนอน Ops. นักเรียนไปกลับ
กินนอน (adj.) boarding See also: resident
โรงเรียนกินนอน (n.) boarding school Syn. โรงเรียนประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก...
You're on board my vessel, I'm mate, master, pilot and I'm captain.คุณอยู่บนเรือผม ผมเป็นเพื่อน เป็นหัวหน้า เป็นผู้นํา... เเละเป็นกับตัน
I've got things on board that'll kill it.- ผมเอาของที่จะฆ่ามันมาด้วย
And he never has enough money for room and board at school.เขาไม่มีเงินพอจ่ายสำหรับ ค่าห้องและค่ากินอยู่ที่ ร.ร.
Is there anyone on board who can land this plane?มีใครบนเครื่องนี้ที่นำเครื่องลงได้บ้าง
By the way, is there anyone on board who can fly a plane?อีกอย่าง มีใครบนเครื่อง ที่ขับเครื่องบินเป็นบ้างคะ
The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.หัวหน้าของบิชอพต้องการขายตึกนี้แก่สภาการศึกษา
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน
Shit. What's one more old nigger to the Board of Education?ชิท คนแก่ผิวดำอีกคนที่สภาการศึกษาเป็นอะไร
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน?

board ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, 国际跳棋 / 國際跳棋] checkers (western board game)
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
礼部尚书[lǐ bù shàng shū, ㄌㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 礼部尚书 / 禮部尚書] Director of Board of Rites (Confucian)
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, 匾] a tablet; a board with an inscription; a sign hung above a door
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, 舷梯] gangway; ramp (to board a ship or plane)
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
在朝[zài cháo, ㄗㄞˋ ㄔㄠˊ, 在朝] sitting (currently serving, e.g. board members)
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
在车[zài chē, ㄗㄞˋ ㄔㄜ, 在车 / 在車] aboard
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, 船上] aboard
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, 篮板 / 籃板] backboard
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, 床头 / 床頭] bedhead; bedside; headboard
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, 板擦] blackboard eraser
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, 板擦儿 / 板擦兒] blackboard eraser
黑板[hēi bǎn, ㄏㄟ ㄅㄢˇ, 黑板] blackboard
住校[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, 住校] boarding school
寄宿学校[jì sù xué xiào, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 寄宿学校 / 寄宿學校] boarding school
寄宿生[jì sù shēng, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄕㄥ, 寄宿生] boarder
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
登机牌[dēng jī pái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄆㄞˊ, 登机牌 / 登機牌] boarding pass
登机证[dēng jī zhèng, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄓㄥˋ, 登机证 / 登機證] boarding pass
登机门[dēng jī mén, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄇㄣˊ, 登机门 / 登機門] boarding gate
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, 布告栏 / 佈告欄] Bulletin board; Notice board
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 快报 / 快報] bulletin board
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
纸板[zhǐ bǎn, ㄓˇ ㄅㄢˇ, 纸板 / 紙板] cardboard
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, 纸箱 / 紙箱] carton; cardboard box
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, 董事长 / 董事長] chairman of the board; chairman
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, 棋具] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc)
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, 棋格状 / 棋格狀] checkered pattern; chessboard
棋盘[qí pán, ㄑㄧˊ ㄆㄢˊ, 棋盘 / 棋盤] chessboard
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, 全托 / 全託] full-time care (of children in a boarding nursery)
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
场记板[chǎng jì bǎn, ㄔㄤˇ ㄐㄧˋ ㄅㄢˇ, 场记板 / 場記板] clapper board

board ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS
アイロン台[アイロンだい, airon dai] (n) ironing board
アドオンボード[, adoonbo-do] (n) {comp} add-on board
インシュレーションボード[, inshure-shonbo-do] (n) insulation board
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
エメリーボード[, emeri-bo-do] (n) emery board
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers
ドーターボード[, do-ta-bo-do] (n) {comp} daughter board
ドータボード[, do-tabo-do] (n) {comp} daughter board
ドローイングボード[, doro-ingubo-do] (n) {comp} drawing board
ピッギーバックボード[, piggi-bakkubo-do] (n) {comp} piggyback board
ビデオキャプチャーボード[, bideokyapucha-bo-do] (n) {comp} video capture board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] (n) {comp} printed circuit board
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P)
メザニンボード[, mezaninbo-do] (n) {comp} mezzanine board
メニューボード[, menyu-bo-do] (n) menu board (small blackboard on which the specials of the day, etc., are written)
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] (n) {comp} memory expansion board
ラスボード[, rasubo-do] (n) lath board
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
五目並べ[ごもくならべ, gomokunarabe] (n) gobang (game played on go board involving lining up stones); gomoku; Five in a Row
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
代表理事[だいひょうりじ, daihyouriji] (n) representative of a board of directors; spokesperson for a board of directors
侍従職[じじゅうしょく, jijuushoku] (n) board of chamberlains
俎上[そじょう, sojou] (n) on the chopping board
塗板;塗り板[とばん(塗板);ぬりばん;ぬりいた, toban ( nuri ita ); nuriban ; nuriita] (n) (1) (塗り板 is now obs.) (See 黒板) blackboard; (2) (ぬりいた only) board used for laquering
寄宿料[きしゅくりょう, kishukuryou] (n) fee for board and lodging
将棋の盤[しょうぎのばん, shouginoban] (n) Japanese chessboard; shogi board
幅木;巾木[はばき, habaki] (n) baseboard; skirting board
幹事会[かんじかい, kanjikai] (n) board of governors
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate
座乗;坐乗[ざじょう, zajou] (n,vs) (commander, visiting dignitary) going on board (warship, plane)
指示板[しじばん, shijiban] (n) signboard; notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS
本船渡し[ほんせんわたし, honsenwatashi] (n) free on board (i.e. seller pays to have goods placed on a ship); FOB
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board
プロセッサボード[ぷろせっさぼーど, purosessabo-do] processor board
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard
けん盤[けんばん, kenban] keyboard
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] keyboard input
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard
基板[きばん, kiban] board, substrate
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!!
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board

board ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board FR: tableau [m]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board ; committee FR: comité de direction [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
โดยสารเรือ[v. exp.] (dōisān reūa) EN: board a ship FR:
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board FR: cloison en bois [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet FR: épaulette [f]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
ขดาน[n.] (khadān) EN: board ; plank FR:
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร ; คณะกรรมการการบริหาร[n. exp.] (khanakammak) EN: executive board ; board of directors FR: comité exécutif [m]
คณะกรรมการบริหารจัดการ[n. exp.] (khanakammak) EN: management board FR:
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[X] (khanakammak) EN: Capital Market Supervisory Board (CMSB FR:
คณะกรรมการการค้า[n. exp.] (khanakammak) EN: trade board FR:
คณะกรรมการการลงทุน[n. exp.] (khanakammak) EN: investment board FR:
คณะกรรมการราชบัณฑิต[n. exp.] (khanakammak) EN: board members of the Royal Institute FR:
คณะที่ปรึกษา[n. exp.] (khana thīpr) EN: advisory body ; advisory board FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board FR: monter (dans/sur) ; accéder à ; monter à bord de ; embarquer
ขึ้นเครื่อง[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขึ้นเครื่องบิน[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขึ้นรถ[v. exp.] (kheun rot) EN: get in a car ; get on (a bus/train) ; board (a bus/train) FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขึ้นรถไฟ[v. exp.] (kheun rotfa) EN: get on the train ; board a train FR: prendre le train ; monter dans le train
ขึ้นรถเมล์[v. exp.] (kheun rotmē) EN: board FR: prendre le bus
เขียง[n. exp.] (khīeng) EN: chopping board ; cutting board FR: planche à découper [f]
กินนอน[v.] (kinnøn) EN: board FR:
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten FR: planche [f]
กระดาน[n.] (kradān) EN: game board FR:
กระดานไฟ[n.] (kradānfai) EN: heat treatment board FR:
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradān khāo) EN: Bulletin Board System (BBS) FR:
กระดานเขียนแบบ[n. exp.] (kradān khīe) EN: drawing board FR:
กระดานโกะ[n. exp.] (kradān ko) EN: goban ; go board FR: goban [m]
กระดานหมากรุก[n. exp.] (kradān mākr) EN: chessboard ; checker board FR: échiquier [m]
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard ; noticeboard ; notice board FR: panneau de signalisation [m]
กระดาษแข็ง[n.] (kradātkhaen) EN: cardboard ; hard board FR: carton [m]
กระดาษกล่อง[n. exp.] (kradāt klǿn) EN: box board FR:
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
ไม้เคลือบหน้า[n. exp.] (māi khleūap) EN: overlaid board FR:

board ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussbaugruppe {f}adapter board
Verwaltungsausschuss {m}administrative board
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board
Schlichtungsamt {n}arbitration board
Ankunftstafel {f}arrival board
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Blisterkarton {m}blister board
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Buntkarton {m}tintet board
Schneidebrett {n}carving board
Aufsichtsratsvorsitzende {m,f}; Aufsichtsratsvorsitzenderchairman of the board
Abfahrtstafel {f}departure board
Richtungsschild {n}destination board
Digitalisierbrett {n}digitizing board
Einberufungsbehörde {f} [mil.]draft board [Am.]
Etagenverteiler {m}storey distribution board
Außenverpackungskarton {m}exterior package board
Abtropfbrett {n}draining board
Fensterbrett {n}window board
Verwaltungsrat {m}governing board
Graukarton {m}grey board
Bügelbrett {n}ironing board
Leichtfaserplatte {f}light building board
Lochblechregalboden {m}perforated shelf board
Hauptverteilung {f}main distribution board
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director
Namenstafel {f}name board
Anschlagbrett {n}notice board
Radschaufel {f}paddle board
Pressspan {m}particle board
Fototafel {f}photo board
Steckkartenmodul {n}plug-in board mounted module
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Leiterplatten-Entwurfssystem {n}printed circuit board design system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า board
Back to top