ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aircraft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aircraft*, -aircraft-

aircraft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aircraft (n.) สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
aircraft carrier (n.) เรือบรรทุกเครื่องบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อากาศยาน (n.) aircraft See also: airplane, airship Syn. อากาศนาวา
ปืนต่อสู้อากาศยาน (n.) anti-aircraft gun See also: anti-aircraft gun, anti-aircraft fire, flak
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got two more aircraft carriers near Honduras.นอกชายฝั่งของฮอนดูรัส
Neither does the technology to fly the aircraft we saw last night.ไม่มีทั้งเทคโนโลยี่ ที่จะบินยาน แบบที่เราเห็นเมื่อคืน
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... .
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
An aircraft began shedding parts as it flew over Sea haven -ข่าวสดล่าสุด เครื่องบินชิ้นส่วนหลุดกลางอากาศ ขณะบินอยู่เหนือซีเฮฟเว่นเมื่อครู่
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย
Tony, escort agent Todd off this aircraft and close the hatch.แต่รู้ไว้ ว่าเพราะฉันไม่อยากเสียเวลายิงคุณ
We need anti aircraft fire!เราต้องการปืนต้านเครื่องบินรบ!
We hold it down for a few days until we can signal our aircraft to pick us up.ยึดไว้สัก 2-3 วัน จนกว่าจะส่งสัญญานให้เครื่องบิน
It's gonna take a hell of a lot more than gunpowder to get this particular aircraft in the air.มันต้องเอาอะไรที่มากกว่าดินปืนมาเพื่อ... ...ขับเคลื่อนอากาศยานลำนี้ ให้ไปในอากาศ
Are there any aircraft orbiting the city?มีเครื่องบินเข้ามา ในเขตเมืองหรือยัง? เปลี่ยน!

aircraft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 航空母舰 / 航空母艦] aircraft carrier
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, 小鹰号 / 小鷹號] Kitty Hawk (US aircraft carrier)
尼米兹号[Ní mǐ zī hào, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ ㄏㄠˋ, 尼米兹号 / 尼米茲號] Nimitz class, US nuclear-powered aircraft carrier, 8 in commission since 1975
核动力航空母舰[hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 核动力航空母舰 / 核動力航空母艦] nuclear-powered aircraft carrier
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
航空器[háng kōng qì, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, 航空器] aircraft
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 轰炸机 / 轟炸機] bomber (aircraft)
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, 战机 / 戰機] fighter (aircraft)
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 战斗机 / 戰鬥機] fighter (aircraft)
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ, 攻击机 / 攻擊機] ground attack aircraft
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 鬼怪] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type)
喷气式飞机[pēn qì shì fēi jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 喷气式飞机 / 噴氣式飛機] jet aircraft
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 靠走廊] next to the aisle; aisle (seat on aircraft)
核轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 核轰炸机 / 核轟炸機] nuclear bomber (aircraft)
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 气流 / 氣流] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft)
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 侦察机 / 偵察機] surveillance aircraft
教练机[jiào liàn jī, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ, 教练机 / 教練機] trainer (aircraft)
垂直和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直和短距起落飞机 / 垂直和短距起落飛機] vertical or short take-off and landing aircraft
垂直起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直起落飞机 / 垂直起落飛機] vertical take-off and landing aircraft
机翼[jī yì, ㄐㄧ ㄧˋ, 机翼 / 機翼] wing (of aircraft)

aircraft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
原子力空母[げんしりょくくうぼ, genshiryokukuubo] (n) nuclear-powered aircraft carrier
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
対潜哨戒機[たいせんしょうかいき, taisenshoukaiki] (n) antisubmarine aircraft
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid)
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft
空母[くうぼ, kuubo] (n) (abbr) (See 航空母艦・こうくうぼかん) aircraft carrier; (P)
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft
航空母艦[こうくうぼかん, koukuubokan] (n) aircraft carrier; (P)
迎撃機[げいげきき, geigekiki] (n) interceptor; interceptor aircraft
通常型空母[つうじょうがたくうぼ, tsuujougatakuubo] (n) conventional aircraft carrier (i.e. non-nuclear)
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
初飛行[はつひこう, hatsuhikou] (n) maiden flight (e.g. of an aircraft)
対空[たいくう, taikuu] (adj-f,adj-no,n) anti-aircraft; antiaircraft
対空砲[たいくうほう, taikuuhou] (n) anti-aircraft gun; antiaircraft artillery
格納庫[かくのうこ, kakunouko] (n) (aircraft) hangar
機内持ち込み[きないもちこみ, kinaimochikomi] (adj-no) (of luggage, etc.) able to be taken into the cabin of the aircraft; carry-on
海洋哨戒機[かいようしょうかいき, kaiyoushoukaiki] (n) maritime patrol aircraft; MPA
着陸装置[ちゃくりくそうち, chakurikusouchi] (n) landing gear (aircraft)
翼長[よくちょう, yokuchou] (n) wing length (esp. of a bird); wingspan (esp. of an aircraft)
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
高射特科[こうしゃとっか, koushatokka] (n) anti-aircraft artillery
高射砲[こうしゃほう, koushahou] (n) antiaircraft gun

aircraft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūan) EN: aboard aircraft aboard FR: à bord d'un avion
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūan) EN: model aircraft FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
การซ่อมบำรุงอากาศยาน ; การซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: aircraft maintenance ; aviation Maintenance FR: maintenance aéronautique [f]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินขนส่งทางทหาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: military transport aircraft ; military cargo aircraft FR: avion de transport militaire [m]
เครื่องบินความเร็วเหนือเสียง[n. exp.] (khreūangbin) EN: supersonic aircraft FR: avion supersonique [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
เครื่องยนต์อากาศยาน[n. exp.] (khreūangyon) EN: aircraft engine FR: moteur d'avion [m]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākā) EN: aircraft parking bay FR:
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นายช่างอากาศยาน[n. exp.] (nāi chāng ā) EN: aircraft mechanic FR:
พิสัยบิน[n. exp.] (phisai bin) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
พิสัยการบิน[n. exp.] (phisai kān ) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
ผู้ผลิตอากาศยาน[n. exp.] (phūphalit ā) EN: aircraft manufacturer FR: constructeur aéronautique [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit k) EN: aircraft manufacturer FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
เรือบรรทุกอากาศยาน[n. exp.] (reūa banthu) EN: aircraft carrier FR:
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]
จ่าอากาศตรี (จ.ต.)[n. exp.] (jā ākāt trī) EN: leading aircraftman FR:
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak FR: canon antiaérien [m]

aircraft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft
Katapultflugzeug {n}catapult aircraft
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft
Modellflugzeug {n}model aircraft
Fliegerbombe {f} [mil.]aircraft bomb
Fluggerätemarkt {m}aircraft market
Flugkapitän {m}aircraft captain
Fluglärm {m}aircraft noise
Flugzeugbau {m}aircraft construction
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation
Flugzeugträger {m} [mil.]aircraft carrier
Wasserabweiser {m} (Flugzeugreifen)chine (aircraft tyres)
Jäger {m} [mil.]fighter (aircraft)
Flakartillerie {f} [mil.]anti-aircraft artillery
Flakfeuer {n} [mil.]anti-aircraft fire; flak
Rettungsflugzeug {n}rescue aircraft; rescue plane
Turbinenflugzeug {n}turbojet aircraft; jetliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aircraft
Back to top