ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

planer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *planer*, -planer-

planer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
planer (n.) เครื่องไสไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์

planer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刨工[bào gōng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ, 刨工] planing; planing machine operator; planer
刨床[bào chuáng, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 刨床 / 鉋床] planer; planing machine

planer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーナー[, pure-na-] (n) planer
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri)

planer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
เครื่องไส[n. exp.] (khreūang sa) EN: planer ; planing machine FR:
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
แท่นไสกบ[n. exp.] (thaen saiko) EN: planing machine ; planer FR: rabot [m]
บิน[v.] (bin) EN: fly FR: voler ; planer
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer

planer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hobelmaschine {f}planer; planing machine
Planer {m}; Planerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า planer
Back to top