ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

step

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *step*, -step-

step ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step (n.) ก้าว
step (vi.) ก้าว Syn. pace, stride
step (vt.) ก้าว Syn. pace, stride
step aside (phrv.) หลบไป See also: หลีกไป, หลีกทาง Syn. stand apart, stand out, stand aside
step aside (phrv.) ยกเลิกการเข้าแข่งขัน Syn. stand aside, stand down, step down
step back (phrv.) ถอยกลับไป See also: ถอยไป Syn. move back
step by step (idm.) ทีละขั้น See also: ทีละอย่าง
step down (phrv.) ถอยลงไป See also: เคลื่อนลง
step forward (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า Syn. come forward, go forward
step in (phrv.) ก้าวเข้าไป See also: เข้าไป
step in (phrv.) ใส่รองเท้า
step in for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: รับผิดชอบแทน Syn. stand in for
step off (phrv.) ก้าวออกไป
step off (phrv.) ก้าววัด Syn. step out
step off (phrv.) เริ่มเดินแถว
step on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
step out (phrv.) ก้าวออกไป Syn. step outside
step out on (phrv.) ไม่ซื่อสัตย์ต่อ See also: นอกใจ, ทรยศ
step outside (phrv.) ก้าวออกไปข้างนอก
step over (phrv.) เข้าใกล้
step over (phrv.) ก้าวข้าม
step put on (phrv.) หลอกลวง
step still (phrv.) ยืนนิ่ง See also: ไม่ยอมเคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง
step up (phrv.) ก้าวขึ้นไป See also: เดินขึ้นไป
step upon (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
step-by-step (idm.) ทีละขั้น See also: ทีละอย่าง
step-stool (n.) บันได See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายบันได Syn. stairway
stepbrother (n.) ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
stepchild (n.) ลูกเลี้ยง
stepdaughter (n.) ลูกสาวของสามีหรือภรรยากับภรรยาหรือสามีคนที่แล้ว
stepfather (n.) พ่อเลี้ยง
stepladder (n.) บันไดพับได้
stepmother (n.) แม่เลี้ยง
stepparent (n.) พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง
steppe (n.) ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีต้นไม้ Syn. plain, prairie
stepped-up (adj.) ซึ่งเร่งความเร็ว
stepper (n.) ผู้เต้นรำ
stepping back (n.) การล่าถอย See also: การถอยกลับ Syn. recession
stepping down (n.) การสละราชสมบัติ
steppingstone (n.) ก้อนหินที่วางให้เหยียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
step(สเทพ) n. ก้าว,จังหวะ,ฝีเท้า,เสียงก้าว,ท่าทางในการก้าว,ตำแหน่ง,ฐานะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยียบ,ธรณีประตู,วิธีการ,มาตรการ,ระยะสั้น,ช่วงสั้น,แท่นตั้งเสา,จังหวะเต้นรำ,vi.,vt. ก้าว,ก้าวเป็นจังหวะ,เหยียบ,ย่างก้าว,เดินบน,เต้นรำ,ก้าววัด,ตั้งเสาบนแท่น -
stepbrothern. ลูกชายของพ่อเลี้ยงกับภรรยาคนก่อน
stepchildn. ลูกของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน) pl. stepchildren
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
stepparent(สเทพ'แพเรินทฺ) n. พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง, Syn. stepfather,stepmother
steppe(สเทพ) n. ที่ราบกว้างใหญ่ (โดยเฉพาะที่ไม่มีต้นไม้) -Phr. (The Steppes ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในรัสเซีย) ,=Kirghiz Steppe (ดู)
stepping stonen. ก้อนหินสำหรับเท้าเหยียบในน้ำตื้น ๆ ,วิธีการสำหรับก้าวไปในขั้นต่อไป,วิธีการก้าวหน้า., Syn. steppingstone,way
stepson(สเทพ'ซัน) n. บุตรชายของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
stepwise(สเทพ'ไวซ) adv. เป็นชั้น ๆ ,ทีละชั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
step(n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
stepchild(n) ลูกเลี้ยง
stepfather(n) พ่อเลี้ยง
stepladder(n) บันไดพับ,บันไดพาด
stepmother(n) แม่เลี้ยง
steppes(n) ที่ราบกว้าง,ทุ่งกว้าง
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)
stepson(n) ลูกเลี้ยง(ชาย)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
step controlการควบคุมขั้นตอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
step-by-step methodวิธีทีละขั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stepfatherพ่อเลี้ยง [ดู substitute father ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stepwise refinementการแบ่งละเอียดทีละขั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Step Aeration การเติมอากาศแบบเป็นขั้น วิธีการหนึ่งในระบบเอเอส ที่มีการป้อนน้ำเสียเข้าหลายจุดตาม ความยาวของถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Stepdaughtersบุตรเลี้ยงสาว [TU Subject Heading]
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยง [TU Subject Heading]
stepped spillwaystepped spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards
ขะยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards Syn. กระยิก
ขะยุก (v.) close in on step by step See also: push one´s way gradually through a crowd
ก้าวย่าง (n.) step See also: move, stride, action
ก้าวเดิน (v.) step See also: tread, walk, pace
ขั้น (clas.) step Syn. ช่วง, ชั้น, ระดับ, ลำดับ
ขั้นตอน (n.) step See also: procedure
ฝีเท้า (n.) step See also: pace, footstep Syn. ฝีตีน
ย่าง (v.) step See also: walk, step on, tread, pace, stride Syn. ก้าว, ย่างตีน, ย่างเท้า
ย่างก้าว (n.) step See also: stage, move, phase, point Syn. ก้าวย่าง, ก้าว
ย่างก้าว (v.) step See also: tread, walk, pace Syn. ก้าวเดิน
ย่างตีน (v.) step See also: walk, step on, tread, pace, stride Syn. ก้าว, ย่างเท้า
ย่างเท้า (v.) step See also: walk, step on, tread, pace, stride Syn. ก้าว, ย่างตีน
ลำดับ (n.) step See also: order, sequence
ลำดับ (n.) step See also: order, sequence
หลีกทาง (v.) step aside See also: step down, make way for, make room for, make place for
ทีละขั้น (adv.) step by step
ลูกเลี้ยง (n.) stepchild See also: stepson, stepdaughter, foster child Syn. ลูกบุญธรรม, บุตรบุญธรรม
พ่อเลี้ยง (n.) stepfather Syn. พ่อบุญธรรม Ops. แม่เลี้ยง
แม่เลี้ยง (n.) stepmother See also: foster mother
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
I can look at a man, dead, step over him ten times a day, going to the cookhouse.ฉันสามารถมองไปที่ชายคน หนึ่งที่ตายแล้วก้าวข้ามเขาสิบ ครั้งต่อวันบอกทางของฉันไป ครัว อยากรู้อยากเห็นไม่พอที่จะทำ ให้เขามากกว่า
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
Young fellow, could you step out of the picture?พ่อหนุ่ม ช่วยออกไปจากรูปได้มั้ย
This is a threshold moment, Johnny. Step through.นี่เป็นช่วงเวลาเกณฑ์ จอห์นนี่ ขั้นตอน
We're really late. You'd better step on it.เราสายมากแล้ว คุณควรจะรีบไปโดยเร็ว
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย
Take the fifth step the walking around a fire that we may serve the people.ก้าวที่ห้า เดินรอบกองไฟ เราจะรับใช้ประชาชน
Take the sixth step that we may follow our vows in life.ก้าวที่หก เราจะทำตามคำปฏิญาณของเรา
Take the seventh step that we may ever live as friends.ก้าวที่เจ็ด เราจะอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อน
Will the second witness step forward?ขั้นตอนที่สองจะเ- ป็นพยานไปข้างหน้า?

step ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, 分期] by stages; staggered; step by step
[cǎi, ㄘㄞˇ, 跴] capture; step on
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
措施[cuò shī, ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 措施] measure; step (to be taken)
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ, 逐步] progressively; step by step
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
[chù, ㄔㄨˋ, 亍] step with the right foot
八字步[bā zì bù, ㄅㄚ ㄗˋ ㄅㄨˋ, 八字步] step with feet splayed outwards
[chì, ㄔˋ, 彳] step with left foot
步步[bù bù, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ, 步步] step by step; at every step
步进制[bù jìn zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 步进制 / 步進制] step by step system
[dèng, ㄉㄥˋ, 蹬] step into (as tight shoe)
第一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, 第一步] step one; first step
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 踩线 / 踩線] step on the line; foot-fault
[tà, ㄊㄚˋ, 蹋] step on
踏步[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, 踏步] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill
踢蹋舞[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ˇ, 踢蹋舞] tap dance; step dance
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 蹉跎] wasted time; to take a wrong step in life
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 蹑 / 躡] chase; step; tread
舞步[wǔ bù, ˇ ㄅㄨˋ, 舞步] dance steps
继女[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, 继女 / 繼女] stepdaughter; CL:個|个
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
门阶[mén jiē, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝ, 门阶 / 門階] doorstep; threshold
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
脚步[jiǎo bù, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ, 脚步 / 腳步] footstep; step
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
步调[bù diào, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ, 步调 / 步調] gait; marching order; step; pace
一步[yī bù, ㄧ ㄅㄨˋ, 一步] (single) step
正步[zhèng bù, ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 正步] goose-step (for military parades)
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, 霍金] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史

step ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step
サイドステップ[, saidosuteppu] (n) side step
シングルステップ[, shingurusuteppu] (n) {comp} single step (debugging mode)
ステップスカルプチャ[, suteppusukarupucha] (n) {comp} step scarpcher
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
プロッタ増分量[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size
リーチ[, ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P)
一枚上[いちまいうえ, ichimaiue] (n) one step higher; one better; cut above; one up
一枚上手[いちまいうわて, ichimaiuwate] (n,adj-na) (See 上手・うわて) one step higher; one better; cut above; one up
一歩ずつ[いっぽずつ, ippozutsu] (exp) stepwise; one step at a time
一歩一歩[いっぽいっぽ, ippoippo] (n) step by step; by degrees
一歩下がる[いっぽさがる, ipposagaru] (v5r) to take a step backward
一歩前進[いっぽぜんしん, ippozenshin] (n) (a) step forward
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step
一歩間違うと[いっぽまちがうと, ippomachigauto] (exp) make one wrong move and...; take one wrong step and...
一足先[ひとあしさき, hitoashisaki] (n) one step ahead
上がり込む[あがりこむ, agarikomu] (v5m,vi) to enter; to step in
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
中へ入る[なかへはいる, nakahehairu] (exp,v5r) to go (come) inside; to step into; to enter
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
二進一退[にしんいったい, nishin'ittai] (n,vs) two steps forward, one step back
傍らに寄る[かたわらによる, katawaraniyoru] (exp,v5r) to step aside
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] (n) {comp} single step operation; step-by-step operation
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
寸進尺退[すんしんしゃくたい, sunshinshakutai] (n,vs) one step forward, many steps backward; little to gain and much to lose
席を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.)
式台[しきだい, shikidai] (n) step in a Japanese entranceway
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
後釜に座る[あとがまにすわる, atogamanisuwaru] (exp,v5r) (See 後釜) to take someone's place; to step into someone's shoes; to succeed someone in his post
歩み寄る[あゆみよる, ayumiyoru] (v5r,vi) to step up; to compromise; to meet halfway; (P)
歩を進める[ほをすすめる, howosusumeru] (exp,v1) to make progress; to step forward
歩一歩[ほいっぽ, hoippo] (adv,n-t) step by step
歩調を揃える[ほちょうをそろえる, hochouwosoroeru] (exp,v1) to keep step with
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P)
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode)
ステップ[すてっぷ, suteppu] step
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size
処置[しょち, shochi] measure, step
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] single step operation, step-by-step operation
試験段階[しけんだんかい, shikendankai] test step
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise
ネクストステップ[ねくすとすてっぷ, nekusutosuteppu] NeXTSTEP
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement

step ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนรร[v.] (chamnan) EN: step on FR:
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
เดินระวัง[v. exp.] (doēn rawang) EN: watch your step FR:
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
ฟังก์ชันขั้นบันได[n. exp.] (fangchan kh) EN: step function ; staircase function FR:
ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย[n. exp.] (fangchan kh) EN: unit step function. FR:
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep FR: vitesse [f] ; allure [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
ฝีตีน[n.] (fītīn) EN: speed ; pace ; step ; velocity FR:
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
ก้าว[n.] (kāo) EN: step ; pace FR: pas [m] ; enjambée [f]
ก้าว[v.] (kāo) EN: step ; move ; stride FR: avancer ; avancer à grands pas
ก้าวเดิน[v.] (kāo doēn) EN: step ; take a step ; move FR:
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ก้าวย่าง[v.] (kāoyāng) EN: enter ; step into FR:
ขา[n.] (khā) EN: leg ; step ; stage ; party ; side ; phase FR: trajet [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: stair ; step ; echelon FR: marche [f] ; degré [m] ; barreau [m] ; échelon [m]
ขั้นแรก[n. exp.] (khan raēk) EN: first step FR:
ขั้นแรกเริ่ม[n. exp.] (khan raēkro) EN: first step FR:
ขั้นที่หนึ่ง[n. exp.] (khan thī ne) EN: first step FR:
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
เขย่งก้าวกระโดด[n.] (khayengkāok) EN: triple jump ; hop step and jump FR:
ขะยิก[v.] (khayik) EN: close in on step by step FR:
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
กระยิก[v.] (krayik) EN: close in on step by step FR:
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
หลีกทางให้[v. exp.] (līk thāng h) EN: give way ; get out of the way ; make way for ; step aside for FR: laisser le passage à
ลงเครื่องบิน[v. exp.] (long khreūa) EN: alight from a plane ; step down from a plane FR: débarquer d'un avion ; descendre d'un avion
ไม่ลงร่องลงรอย[adj.] (mai long rǿ) EN: at odds (with) ; out of line (with) ; out of step ; not in harmony FR:
มาตรการ[n.] (māttrakān) EN: measure ; step FR: mesure [f] ; disposition [f]
เป็นขั้น ๆ[adv.] (pen khan) EN: step by step ; in stages FR:
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune FR:
ผิดเท้า[v. exp.] (phit thāo) EN: be out of step FR:
พลาด[v.] (phlāt) EN: trip ; make a false step ; stumble FR: faire un faux pas ; trébucher
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder ; make a misstep FR: manquer son coup ; se tromper
พลาดท่า[v.] (phlātthā) EN: make a slip ; make a false step ; muff sth ; bungle FR:
เพิ่มการผลิต[v. exp.] (phoēm kān p) EN: step up production ; increase production FR: augmenter la production
เปลาะ[n.] (plǿ) EN: stage ; step ; section ; part FR:

step ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Induktionsschritt {m} [math.]induction step
Zwischenschritt {m}intermediate step
Mastfuß {m} [naut.]mast step
Rückschritt {m}retrograde step
Weiterschaltbedingung {f}step enabling condition
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Eingangsstufe {f}doorstep
Stiefeltern {pl}stepparents
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps
Gangway {f}gangway; steps
Hendersonlori {m} [ornith.]Stephen's Lory
Abspanntransformator {m}step-down transformer
Stephanieparadieselster {f} [ornith.]Princess Stephanie's Bird of Paradise
Ablaufglied {n}step logic element
Laufwerk {n}step switching system
Schrittfolge {f}step sequence
Steppdecke {f} | Steppdecken
Steppe {f} [geogr.] | Steppen
Steppenland {n} [geogr.]steppeland
Steppenläufer {m}; Steppenhexe
Stepptanz {m}; Stepp
Stepptänzer {m}; Stepptänzerin
Stufenplan {m}step-by-step plan
Steppenadler {m} [ornith.]Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
Grasnarbe {f}; Grasteppich
Terrassenhaus {n}stepped building
Übersetzungsgetriebe {n}transmission gearing; step-up gear unit
Abwärtswandler {m}step-down-converter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า step
Back to top